Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemická bezpečnosť pracovníkov je cieľom budúceho EÚ projektu presadzovania

Dozorné orgány v EÚ budú kontrolovať, ako sa spracovávajú informácie o nebezpečných látkach, ako sú komunikované v dodávateľskom reťazci a dodržiavané na pracoviskách

Čítať celý článok...
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification