Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Tabakové výrobky - registrácia a oznamovacia povinnosť

REGISTRÁCIA TABAKOVÝ VÝROBKOV, ELEKTRONICKÝCH CIGARIET A BYLINNÝCH VÝROBKOV NA FAJČENIE

A.    OZNAMOVACIA POVINNOSŤ VÝROBCU, DOVOZCU A DISTRIBÚTORA TABAKOVÝCH VÝROBKOV (ods. 1 § 4 zákona č. 89/2016 Z. z.)

Informácie predkladané ministerstvu zdravotníctva SR (Slovenskej obchodnej inšpekcii):

•    zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to vo vzostupnom poradí podľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej v tabakových výrobkoch;
•    informácie o emisiách a ich úrovniach;
•    interné a externé štúdie o prieskume trhu a preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých a súčasných fajčiarov ohľadom zložiek a emisií, ako aj prehľadný súhrn akýchkoľvek prieskumov trhu, ktoré vykonáva pri uvádzaní nových výrobkov.

Zoznam zložiek obsahuje:

•    dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov;
•    ich funkcia a kategória;
•    toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie;
•    vyhlásenie, v ktorom je uvedený dôvod použitia týchto zložiek v dotknutých tabakových výrobkoch a informácia o ich registrácii.

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný pri predkladaní informácii označiť, ktorá informácia je obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou.

Ak sa zmení zloženie tabakového výrobku
, výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať ministerstvo zdravotníctva SR (Slovenskej obchodnej inšpekcii).
Ak ide o nový tabakový výrobok alebo zmenený tabakový výrobok, predkladajú sa informácie požadované podľa odseku 1 pred uvedením takého tabakového výrobku na trh.
Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný predložiť ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30. júna údaje o objemoch predaja tabakových výrobkov podľa značky a typu, v kusoch alebo v kilogramoch.

Pri cigaretách a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný predložiť technický dokument, v ktorom uvedie opis použitých prídavných látok a ich vlastností. Pri poskytovaní iných informácií ako informácií týkajúcich sa dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého a emisií, výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný uviesť použité metódy merania emisií.

B.    OZNAMOVACIA POVINNOSŤ VÝROBCU, DOVOZCU A DISTRIBÚTORA ELEKTRONICKÝCH CIGARIET (ods. 1 § 15 zákona č. 89/2016 Z. z.)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a ministerstvu zdravotníctva SR oznámenie o každom výrobku, ktorý majú v úmysle uviesť na trh.
Oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr šesť mesiacov pred predpokladaným uvedením na trh.
Pri elektronických cigaretách alebo plniacich fľaštičkách, ktoré sú uvedené na trh pred 20. májom 2016, oznámenie sa predkladá do šiestich mesiacov od tohto dátumu.
Nové oznámenie sa predkladá pri každej podstatnej zmene elektronickej cigarety alebo plniacej fľaštičky najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto podstatnou zmenou na trh.

Oznámenie obsahuje:

a)    názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
b)    zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku a emisií vznikajúcich v dôsledku používania výrobku podľa značky a typu vrátane ich množstiev,
c)    toxikologické údaje týkajúce sa zložiek a emisií aj v zohriatom stave, najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri inhalácii a návykový účinok,
d)    informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,
e)    opis komponentov výrobku,
f)    opis výrobného procesu,
g)    vyhlásenie o kvalite a bezpečnosti výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok.

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný zabezpečiť, aby:

•    sa tekutina obsahujúca nikotín uvádzala na trh v plniacich fľaštičkách určených na tento účel, ktorých objem nepresahuje 10 ml, v jednorazových elektronických cigaretách alebo jednorazových zásobníkoch, ktorých objem rovnako ako objem opakovane použiteľných plniacich fľaštičiek nesmie prekročiť 2 ml,
•    tekutina obsahujúca nikotín neobsahovala nikotín v množstve viac ako 20 mg/ml,
•    tekutina obsahujúca nikotín neobsahovala zakázané prídavné látky,
•    sa pri výrobe tekutiny obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky uvedené v zozname smú byť v tekutine obsahujúcej nikotín prítomné len v stopových množstvách,
•    sa v tekutine obsahujúcej nikotín okrem nikotínu používali len zložky, ktoré v zohriatom či nezohriatom stave nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie,
•    elektronické cigarety uvoľňovali dávky nikotínu na rovnomerných úrovniach za obvyklých podmienok použitia,
•    elektronické cigarety a plniace fľaštičky boli odolné voči manipulácii deťmi a voči neoprávnenej manipulácii, aby boli chránené proti rozbitiu a úniku náplne a aby mali mechanizmus zabezpečujúci opätovné plnenie bez úniku náplne.

C.    NAHLASOVANIE ZLOŽIEK BYLINNÝCH VÝROBKOV NA FAJČENIE (§ 17 zákona č. 89/2016 Z. z.)

Výrobca, dovozca alebo distribútor bylinných výrobkov na fajčenie je povinný predložiť ministerstvu:
•    zoznam všetkých zložiek a ich množstvo podľa obchodného názvu a druhového označenia, ktoré sa používajú pri výrobe takých výrobkov.

Výrobca, dovozca alebo distribútor týchto výrobkov je povinný informovať ministerstvo, ak sa zloženie výrobku zmení spôsobom, ktorý ovplyvní informácie poskytnuté. Informácie sa predložia najneskôr jeden mesiac pred uvedením nového alebo upraveného bylinného výrobku na fajčenie na trh.

AKO REGISTROVAŤ?
Registrácia sa vykoná v systéme EU-CEG, ktorý prevádzkuje Európska komisia.
Zaregistrovaním sa v  EU-CEG systéme získate svoje identifikačné  číslo („IČ odosielateľa“), ktoré je povinný uviesť pri každom odosielaní informácií o výrobkoch prostredníctvom systému EU-CEG.
POZNÁMKA: IČ odosielateľa vám neposkytuje prístup k žiadnym ďalším informáciám ani prvkom systému EU-CEG.

1)    Vytvorte si účet v autentifikačnej službe Európskej komisie (ECAS) a
2)    Vyplňte a odošlite formulár.

POZNÁMKA: Formulár vyplňte čo najpodrobnejšie (vrátane nepovinných políčok) a pripojte všetky oficiálne dokumenty (napr. osvedčenie o registrácii spoločnosti alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra, účet za verejné služby, daňové priznanie).

Po získaní IČ odosielateľa máte dve možnosti, ako prostredníctvom EU-CEG odoslať informácie o výrobkoch členským štátom EÚ:

1.    samostatné riešenie (pre spoločnosti s malou IT infraštruktúrou):
spoločnosti využívajú tzv. generátor XML na vytvorenie súborov, ktoré sa môžu do EU-CEG nahrať neskôr.
2.    odosielanie zo systému do systému (pre spoločnosti s veľkou IT infraštruktúrou alebo s množstvom výrobkov):
na odosielanie zo systému do systému budete potrebovať prístup do siete elektronického doručovania (e-Delivery). Túto sieť prevádzkuje Komisia s cieľom umožniť bezpečný a spoľahlivý prenos informácií. Po získaní vášho IČ odosielateľa vás bude kontaktovať oddelenie informačných technológií Komisie s ďalšími pokynmi na nastavenie tohto technického riešenia.

Viac informácií v technických usmerneniach, alebo navštívte on-line knižnicu Komisie CircaBC časť „Na stiahnutie“

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification