Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
 • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
REACH Zavádzanie systému REACH
Zavádzanie systému REACH

Nové stránky

 

 

 

Plnenie požiadaviek nariadenia REACH

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť legislatívy REACH, ale aj pre chemický manažment v podniku, ktorý sa dotýka okrem používaných látok a zmesí aj komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Vstupné hodnotenie záväzkov podniku sa sústreďuje najmä na nasledovné obasti:

 • ANALÝZA STAVU Zistenie povinností podniku na základe zistenia činností, dodávateľskoodberateľského reťazca, použitia látok a zmesí
 • IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ Určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislative
 • REACH IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV Poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť
 • ODPORÚČANIA Návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať

reach-clpREACH + CLP SKRÍNING podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a súvisiacej národnej legislatívy.

REACH SKRÍNING - (pdf)
Obsahová náplň:

1) Chemické látky, zmesi, suroviny a výrobky + z podkladov dodaných zákazníkom—karty        bezpečnostných údajov, ...interview a doplňujúca dokumentácia...
2) Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:

  • Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia;
  • Registrácia, notifikácia, autorizácia;
  • Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku;
  • Plnenie povinností dodávateľmi;
  • Požiadavky odberateľov.

3) Identifikácia jednotlivých chemických látok na základe ich vlastností získaných z dostupných               podkladov a vyhľadanie údajov z ďalších informačných zdrojov – databáz. Identifikácia     výrobkov u ktorých je súvis s požiadavkami chemickej legislatívy.
4) Kategorizácia chemických látok: SVHC, obmedzenia, klasifikácia, autorizácia.
5) Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním,              alebo obsahujú látky vzbudzujúce veľké obavy.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

REACH je nariadenie Európskeho parlamentu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok s účinnosťou od 1. júna 2007 a nahradilo rad európskych smerníc a nariadení jedným systémom.

Ciele sysému REACH:

 • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku použitia chemických látok
 • ľudia, ktorí umiestňujú chemikálie na trh (výrobcovia a dovozcovia boli zodpovední za pochopenie a riadenie rizík spojených s ich užívaním)
 • povoliť voľný pohyb látok na trhu EÚ
 • podporiť inovácie, a ich konkurencieschopnosť chemického priemyslu v EÚ
 • podporiť využívanie alternatívnych metód na posudzovanie nebezpečných vlastností látok, napr. kvantitatívny vzťah štruktúry-aktivity (QSAR) a analogicky

Rozsah a výnimky:

REACH sa vzťahuje na látky vyrábané alebo dovážané do EÚ v množstve väčšom ako 1 tona ročne. Všeobecne platí, že sa vzťahuje na všetky jednotlivé chemické látky samotné, v zmesiach alebo vo výrobkoch (ak je látka určená k uvoľňovaniu počas bežných a rozumne predvídateľných podmienok použitia z výrobku).

Niektoré látky sú výslovne vylúčené:

 • rádioaktívne látky
 • látky pod colným dohľadom
 • preprava látok
 • neizolované medziprodukty
 • odpad
 • niektoré prirodzene sa vyskytujúce, málo nebezpečné látky

Niektoré látky, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy, prispôsobili ustanovenia, vrátane:

 • ľudské a veterinárne medikamenty
 • jedlá a do nich prídavné látky
 • zmesi na ochranu rastlín a biocídy

Ďalšie látky majú prispôsobené ustanovenia v rámci nariadenia REACH, ak sa používajú za stanovených podmienok:

 • izolované medziprodukty
 • látky používané na výskum a vývoj

V RÁMCI PLNENIA REACH okrem iného PONÚKAME:

Pracovníci Ekotoxikologického centra majú praktické skúsenosti získané pri plnení požiadaviek chemickej legislatívy pre širokú škálu spoločností z rôznych priemyselných odvetví – výrobcov, dovozcov, následných užívateľov...

Ponúkame poradenstvo šité na mieru.

 


 

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Zavádzanie systému REACH
Kontrola a sankcie
Správa o chemickej bezpečnosti
Následný užívateľ
Registrácia
Expozičný scenár

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification