Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018

ECHA/NA/16/08 - ECHA sa zdrží ďalších aktualizácií dokumentov usmernenia REACH, ktoré majú dopad na registráciu po 31. máji 2016.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
REACH Registrácia
Registrácia

REACH je založený na princípe, že priemysel by mal vyrábať, dovážať a používať látky alebo ich uvádzať na trh spôsobom, ktorý na základe rozumných predvídateľných podmienok zabezpečí, že tieto látky nemajú nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Aby toto bolo možné zabezpečiť, výrobcovia a dovozcovia musia zosumarizovať alebo vygenerovať údaje o látkach a posúdiť, ako je možné regulovať riziká ich dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie aplikovaním vhodných opatrení riadenia rizík.

Aby mohli dokladovať, že skutočne splnili tieto povinnosti, REACH požaduje aj z dôvodov transparentnosti od výrobcov a dovozcov, aby Európskej chemickej agentúre (ECHA) pri registrácii predložili materiáli o nasledovnom:

  1. technické materiály, vrátane údajov o látke
  2. a v prípade látok s množstvom viac ako 10 ton za rok na jedného registrujúceho, aj správu o chemickej bezpečnosti, ktorá hodnotí, ako je možné regulovať riziká dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie.

Látky ktoré podliehajú registrácii

Na látky, ktoré sa vyrábajú a dovážajú v objeme minimálne 1 tony za rok na jedného výrobcu/dovozcu, sa vzťahujú povinnosti registrácie.Týkajú sa látok v tovaroch, pokiaľ je látka určená na uvoľnenie za normálnych alebo rozumne zdôvodniteľných predvídateľných podmienok jej používania a na základe žiadosti Európskej chemickej agentúry.

Látky vyňaté z registračnej povinnosti

Niektoré látky sú úplne vyňaté spod REACH, a tým aj z registračnej povinnosti: látky spadajúce pod colný dohľad, rádioaktívne látky, neizolované polotovary a látky používané v záujme obrany a také, ktoré spadajú pod národné výnimky. Okrem toho je vyňatý aj odpad, keďže to v ponímaní REACH nie je látka, prípravok, ani tovar.

Ostatné látky sú vyňaté spod registračnej povinnosti výhradne vtedy, ak sa ich týka iná ekvivalentná legislatíva (látky používané v lekárskych výrobkov, v potravinách alebo v krmivách). Okrem toho sú z registračnej povinnosti vyňaté isté identifikované látky alebo kategórie látok a látky z istých identifikovaných procesov. Tieto sa považujú za látky, ktoré predstavujú minimálne riziko vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie alebo ich registrácia sa považuje za neužitočnú alebo nepotrebnú. V súčasnosti sú spod registračnej povinnosti vyňaté aj polyméry, aj napriek tomu sa však môže požadovať, aby výrobcovia a dovozcovia polymérov registrovali monoméry alebo iné látky používané na výrobu polymérov. Spod registrácie sú vyňaté aj recyklované alebo obnovené látky, ktoré sa už registrovali alebo znovu doviezli.


Látky považované za registrované

Niektoré látky alebo používanie látok je možné považovať za registrované, a preto sa u týchto látok na uvedené účely použitia nevyžaduje žiadna registrácia. Týka sa to:

  1. aktívnych látok v biocídnych výrobkoch,
  2. aktívnych látok vo výrobkoch na ochranu plodín,
  3. látok označovaných ako nové látky v predchádzajúcom systéme (Smernica 67/548/EEC) za istých podmienok množstva.

Informácie predložené pre tieto látky sú ekvivalentné údajom registračných materiálov. Ich zapracovaním do databáz bola poverená Európska chemická agentúra.


Látky s prispôsobenými ustanoveniami

Látkam a izolovaným polotovarom vyrobeným alebo dovezeným na účely výskumu a vývoja sa prispôsobili ustanovenia legislatívy REACH, vrátane registrácie, a to pokiaľ sa používajú v stanovených podmienkach.


Konečné termíny registrácie sú určené podľa objemového pásma alebo stupňa dôležitosti látky:
           31. november 2010:        CMR 1 a 2  > 1t/rok
                                                   R 50/53     > 100 t/rok
                                                   CHL           > 1000 t/rok
           31. máj 2013:                   CHL           > 100 t/rok
           31. máj 2018:                   CHL           > 1 t/rok

Dobrovoľná registrácia pred konečným dátumom je samozrejme možná. Registračné spisy môžete predložiť od 1.januára 2008

 

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification