Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

REACH
Nariadenie REACH

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrá Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,...) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Európska chemická legislatíva REACH - Nariadenie REACH – má dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov, ktoré vyrábajú, dovážajú, používajú chemické látky, chemické prípravky, či vyrábajú alebo dovážajú výrobky, ktoré spadajú pod túto legislatívu.

Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle nariadenia REACH.

Nariadenie REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).


Neprehliadnite:

 

Podľa nariadenia REACH sú z registrácie vyňaté napríklad liečivá, rádioaktívne látky, odpady atď, ale je nutné upozorniť, že podľa definície je chemickou látkou “chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom”. To znamená, že mnohé zmesné chemické látky doteraz považované napríklad za odpad, sú fakticky tiež chemickými látkymi v zmysle nariadenia REACH, pokiaľ sa používajú na ďalšiu výrobu alebo spracovanie a nie sú predmetom zneškodnenia. V takom prípade sa na ne tiež vzťahuje povinnosť registrácie.

Rozsah správnych deliktov a poriadkových pokút upravuje na Slovensku ZÁKON z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Pokiaľ chce firma bez problémov pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti musí povinnosti nariadenia REACH poznať a dodržiavať jej pravidlá. Nové pravidlá však nepredstavujú požiadavky len na podnik ako taký, ale aj na správanie sa v dodávateľskom reťazci. Teda aj vyžadovanie správnej a aktuálnej informácie od svojich dodávateľov, rovnako tiež poskytovanie informácií svojim odberateľom a v niektorých prípadoch aj konečným spotrebiteľom.

Takže ak doposiaľ sme rozdeľovali firmy na tie “chemické” a ostatné, dnes sa nariadenie REACH týka takmer každej spoločnosti. Napríklad strojárske, stavebné či potravinárske firmy môžu dovážať zmesi (ktoré sú samozrejme zložené z chemických látok) a v tom prípade sú dovozcami a pokiaľ tento dovoz do Európskej Únie je vyšší ako 1 tona ročne, je potrebné látky obsiahnuté v týchto zmesiach zaregitrovať. Pokiaľ pre potreby podniku chemické látky a zmesi dováža iná firma, je potrebné preveriť, či plní povinnosti nariadenia REACH a bude tak môcť plynule plniť dodávky aj v nasledujúcom období. Pri dovoze z krajín v rámci Európskej Únie nie je potrebné látky registrovať, ale je nevyhnutné zabezpečiť, aby karta bezpečnostných údajov bola aktuálna a v slovenskom jazyku. Kópie kariet je potrebné zasielať na Národné toxikologické a informačné centrum. Súčasne je potrebné plniť požiadavky na kontrolu expozície, prevídzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík - v prípade rozšírených kariet bezpečnostných údajov ktoré obsahujú expozičné scenáre (e-KBÚ).

Nariadenie REACH tiež zavádza po prvý krát kategóriu takzvaných “následných užívateľov”. Následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností.

Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

Nariadenie REACH výrazne posilňuje tlak na dostupnosť informácií o vlastnostiach chemických látok vzhľadom na ich potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Základným dokumentom v obchodnom reťazci je Karta bezpečnostných údajov a s ňou expozičné scénáre, ktoré sa začnú v praxi objavovať v priebehu budúceho roka a to pre látky prvej skupiny, ktorých registračný termín je 1.12.2010.

Aktuálne sú jednoznačne termíny vyplývajúce z poslednej vlny registrácie v roku 2018, ktorá sa môže týkať až do 40,000 látok, ktoré boli už predregistrované (od 1 do 100 ton ročne). Predregistrovať látky bolo možné len do 31.5.2017.


Karta bezpečnostných údajov (KBU)

Je základným dokumentom v kontexte novej chemickej legislatívy REACH (Príloha II) a musí byť k dispozícii v štátnom jazyku krajiny, kde sa chemická látka či zmes (prípravok) uvádzajú na trh.

KBÚ zabezpečuje mechanizmus prenosu vhodných bezpečnostných informácii o klasifikovaných látkach a zmesiach vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v smere dodávateľského reťazca.

Poskytnuté informácie v KBÚ musia byť v súlade s informáciami v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa táto správa vyžaduje. Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie o opatreniach odpadového hospodárstva a kontrole vystavenia ľudí a životného prostredia účinkom látky musia byť v súlade s expozičnými scenármi uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Nová datovaná verzia informácií „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo prípravok dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.
Akékoľvek aktualizácie po registrácii príslušnej chemickej látky musia obsahovať registračné číslo. Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V súčasnosti sa pripravuje úprava Prílohy II Nariadenia REACH a to z hľadiska upresnenia pravidiel pre uvádzanie registračných čísiel najmä u viaczložkových prípravkov ako aj formálnych pravidiel pre vyplnenie údajov v karte.

Autorizácia - Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Použitie veľmi nebezpečných látok bude obmedzené s cieľom využitia alternatív, tam kde je to možné a ekonomicky a technicky vykonateľné. Tento process sa nazýva autorizácia. Autorizovať je nutné výrobu, dovoz i použitie veľmi nebezpečných látok. Prvý zoznam 15 látok (Kandidátsky zoznam) bol už zverejnený a pre priemysel tak vznikli okamžité povinnosti pre látky, prípravky ale aj výrobky ktoré obsahujú viac než 0,1% aspoň jednej z týchto látok.

Látky s nasledujúcimi nebezpečnými vlastnosťami možno definovať ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy:

* látky spĺňajúce kritériá na klasifikáciu ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 1A alebo 1B v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1272/2008 (látky CMR)
* látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v súlade s nariadením REACH (príloha XIII)
* látky identifikované na základe jednotlivých prípadov, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky, ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako látky CMR alebo PBT/vPvB

Po dvojstupňovom regulačnom procese možno látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy zahrnúť do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii a môžu sa stať predmetom autorizácie. Tieto látky sa nemôžu uvádzať na trh alebo používať po stanovenom dátume, pokiaľ im nebola udelená autorizácia na ich konkrétne použitie, alebo pokiaľ takéto použitie nebolo vyňaté z autorizácie.

O autorizáciu môžu požiadať výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia látky, ktorá sa nachádza na zozname látok podliehajúcich autorizácii.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie.

Návrh na identifikáciu predkladajú kompetentné autority členských štátov a ECHA vo forme dokumentácie podľa Prílohy XV REACH. Identifikované látky sú uvedené v Kandidátskom zozname, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) od 28. 10. 2008. V súčasnosti obsahuje REACH autorizačný zoznam 31 látok (december 2016).

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a ich zaradenie do Kandidátskeho zoznamu je prvým krokom v procese autorizácie a vyplývajú určité povinnosti.

Druhým krokom autorizácie je prioritizácia látok, kedy sa z Kandidátskeho zoznamu vyberajú látky to tzv. Autorizačného zoznamu (príloha XIV nariadenia REACH), pričom návrhy sa predkladajú na verejné pripomienkovanie. Zoznam návrhov na zaradenie do Autorizačného zoznamu v súčasnosti obsahuje 77 položiek.

V tomto kroku sa okrem prioritizácie látok navrhne, ktoré použitia budú vyňaté z požiadaviek autorizácie a určí sa tzv. dátum zákazu (sunset day), od ktorého nie je možné látku bez autorizácie použiť. Toto všetko bude uvedené v Autorizačnom zozname.

Ako získať informácie?

lánok 33 zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch.

Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však nevyhnutne neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a prípravkov vo výrobkoch, ktoré predávajú. KBU obsahujú informácie o prítomnosti látok, ktoré sú už klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok.

Relevantné informácie môže získať prostredníctvom komunikácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor aj nadol.

Ďalším krokom dodávateľa výrobkov je povinnosť informovať príjemcov ak výrobky obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu nad 0,1% w/w.

Článok 33.2 stanovuje, že každý dodávateľ výrobku obsahujúceho látku z kandidátskeho zoznamu poskytne na požiadanie spotrebiteľovi dostatočné informácie, ktoré sú dostupné dodávateľovi, aby sa umožnilo bezpečné používanie výrobku zdarma do 45 dní od prijatia žiadosti.

Každý podnik by mal urýchlene vyhodnotiť svoje postavenie v rámci novej chemickej legislatívy, určiť priority a postup, pričom aktuálne termíny je potrebné plniť a súčasne sa pripravovať na ďalšie, ktoré pribudnú v súvislosti s postupom registrácie, zavádzaním autorizácie, či zmenou legislatívy v oblasti klasifikácie, označovania a balenia.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka poradenstvo pri zabezpečení procesov spojených s nariadením REACH ako sú registrácia, autorizácia, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich dát (data gap analyses) a ďalšie produkty a služby pre zjednodušenie manažmentu chemických látok a zmesí. Pokiaľ neviete presne aké povinnosti sa Vás týkajú, ponúkame REACH skríning a REACH audit - analýza, hodnotenie a plánovanie - zistenie povinností, nedostatkov a návrhy na riešenie...

Budeme radi, keď nám zavoláte, alebo napíšete o Vašej situácii a my Vám na základe osobitného prístupu ku každému zákazníkovi poskytneme základné informácie spolu s našou cenovou ponukou.


Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk alebo skype: ekotox.bratislava

 


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment

Karta bezpečnostných údajov

Registrácia chemickej látky podľa REACH

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification