Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Nariadenie REACH - Čo je predregistrácia, koho sa týka a v čom spočíva jej prínos

Okrem látok, ktoré sú výslovne vyňaté z rozsahu nariadenia REACH, podľa nariadenia REACH je povinná registrácia látok v agentúre ECHA, ak sa vyrábajú alebo dovážajú v množstvách 1 tona a viac ročne, pričom je potrebné predložiť dokumentáciu vrátane fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických informácií. Nové látky (tzv. nezavedené látky) musia byť pred výrobou alebo dovozom registrované, ale pre látky, ktoré už sú na trhu EHP (t. j. „zavedené“ látky, ktoré boli „predregistrované“), platia prechodné ustanovenia, ktoré im umožňujú registrovanie v stanovených termínoch v závislosti od ich hmotnosti a/alebo nebezpečných vlastností (t. j. látky CMR6 alebo R50/537).

Predbežná registrácia (predregistrácia)

Predregistrácia platí len pre spoločnosti, ktoré plánujú registrovať zavedené (existujúce) látky. Popredregistrácii potenciálni registrujúci rovnakej látky môžu nájsť vzájomné kontaktné informácie v aplikácii REACH-IT, takže sa môžu spojiť, aby sa dohodli na rovnakosti ich látky, zriadili fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF), spoločne používali údaje a spoločne predložili registračnú dokumentáciu.

Spoločnosti musia látku predregistrovať, ak chcú využiť predĺžené termíny naregistráciu pre zavedené látky.

Hlavné predregistračné obdobie trvalo od 1. júna do 1. decembra 2008.

Spoločnosti začínajúce výrobu alebo dovoz zavedenej látky v množstvách 1 tona a viac ročne po 1. decembri 2008 môžu predložiť oneskorenú preregistráciu a ešte stále môžu využiť predĺžené termíny. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov sozámerným uvoľňovaním zavedenej látky tiež môžu predložiť oneskorenú predregistráciu.

Oneskorená predregistrácia musí byť predložená:

- do šiestich mesiacov po prekročení prahovej hodnoty jedna tona ročne a
- najneskôr 12 mesiacov pred uplynutím príslušného termínu registrácie.

Oneskorené predregistrácie je preto možné predkladať do 31. mája2017 prelátky, ktoré je potrebné registrovať do31. mája2018. Termín v roku2018 sa týka zavedených látok vyrábaných alebo dovážaných v množstvách menších ako 100 ton ročne, ktoré nie sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kategórie 1A a1B. Iné zavedené látky už nemožno predregistrovať.

Pre látky, ktoré už nemožno predregistrovať, alebo pre látky, v prípade ktorých sa spoločnosť rozhodne neuskutočniť predregistráciu, potenciálni registrujúci musia pred registráciou predložiť agentúre ECHA žiadosť.

Fórum na predbežnú výmenu informácií o látkach (Pre-SIEF)
Spoločnosti, ktoré predregistrovali svoju látku, budú automaticky uvedené vo fóre REACH-IT, ktoré sa nazýva pre-SIEF. Tieto spoločnosti sa musia dohodnúť na identite látky, ktorú budú registrovať.

Tie spoločnosti, ktoré sa dohodli na tom, že ich látka je rovnaká, vytvoria fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF). Spoločnosti s neskorším termínom registrácie sa môžu stať účastníkmi fóra SIEF neskôr.

Na základe diskusií o identite látky by sa niektoré fóra pre-SIEF prekomplexné látky mohli spojiť alebo rozdeliť pred vytvorením fóra SIEF. V oboch prípadoch sa rozhodnutie musí jasne zdokumentovať.

Fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF)
Spoločnosti, ktoré plánujú registrovať rovnakú zavedenú látku zriadia fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF) alebo sa k nemu pripoja. Potrebné je, aby údaje o vnútorných vlastnostiach látky používali spoločne a spolupracovali pri identifikácii a realizácii ďalších štúdií alebo predkladaní návrhov na testovanie v prípade potreby. Konkrétne, majú povinnosť spoločne používať všetky údaje o testoch vykonaných na stavovcoch. Účastníci fóra SIEF by sa mali dohodnúť na klasifikácii a označení látky.

Činnosť fóra SIEF vedie k spoločnému predkladaniu v súvislosti s každou látkou, čím sa znižujú náklady a predchádza sa zbytočnému testovaniu nazvieratách.

Účasť vo fóre SIEF je zákonnou povinnosťou všetkých registrujúcich predregistrovaných zavedených látok.

Okrem potenciálnych registrujúcich sa vo fóre SIEF môžu zúčastniť aj následní užívatelia a všetky osoby alebo organizácie, ktoré vlastnia údaje relevantné pre zavedenú látku, ak sa identifikovali ako vlastníci údajov a sú ochotní spoločne využívať svoje informácie.

Fóra SIEF nemajú predpísanú právnu formu a sú riadené nezávisle priemyslom. Agentúra ECHA sa nezapája do ich činností.

Hlavní registrujúci a registrujúci na fóre
Účastníci fóra SIEF musia vymenovať hlavného registrujúceho, ktorý musí konať so súhlasom ostatných spoluregistrujúcich a predložiť hlavnú dokumentáciu spoločného predloženia. Hlavný registrujúci môže koordinovať činnosti v rámci fóra SIEF, možno však dohodnúť aj iné opatrenia. V nariadení REACH nie sú špecifikované pravidlá, ako treba vybrať hlavného registrujúceho.

Hlavná dokumentácia obsahuje identifikátory látky, klasifikáciu a označenie látky a všetky potrebné (podrobné) súhrny štúdií a návrhy na ďalšie testovanie. Registrujúci sa musia rozhodnúť, či hlavný registrujúci predloží usmernenie k bezpečnému používaniu látky a správu o chemickej bezpečnosti v mene členov predkladania, alebo budú zahrnuté v dokumentáciách členov. Hlavnú dokumentáciu je potrebné predložiť predtým, ako členovia budú môcť predložiť svoje dokumentácie.

Registrujúci členovia potom predkladajú len informácie týkajúce sa ich spoločnosti a ich látky, napríklad informácie o profile nečistôt ich látky, ich identifikovaných použitiach a ich objemoch produkcie. Tieto predkladané informácie nemusia obsahovať informácie, ktoré už poskytol hlavný registrujúci.

 

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pre oblasť legislatívy REACH - príprava a realizácia registrácie, zastupovanie v SIEF, tretia strana, výhradný zástupca, spracovanie registračnej dokumentácie - IUCLID, Chesar, outsourcing...
Tel: +421 2 45943712; skype: ekotox.bratislava


 

Nariadenie REACH

REACH predregistrácia

REACH registrácia

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification