Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Povinnosť spoločností zverejňovať informácie

V oblasti EHS v súčasnosti existuje široká ponuka výrobkov a ich obalov, ktoré obsahujú chemikálie. Európska únia postupne sprísňuje požiadavky na spoločnosti, ktoré vyrábajú/dovážajú/dodávajú výrobky do EÚ. Podniky preto musia zabezpečovať detailné informácie o chemických látkach a zmesiach obsiahnutých vo svojich výrobkoch. Nariadenie REACH určuje/zakazuje/obmedzuje použitie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a všetky údaje o nich uverejňuje prostredníctvom zoznamu kandidátskych látok (Kandidátsky zoznam).

Otázky potrebné zohľadniť pri predkladaní oznámenia:

  • Obsahuje môj výrobok látku zo zoznamu kandidátskych látok?
  • Môžete byť oslobodený od oznamovacej povinnosti?
  • Kedy treba predložiť oznámenie?

Viac na túto tému sa dočítate v článku: https://ekotoxcenters.eu/spotrebitel-2/


 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification