Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
REACH Následný užívateľ
Následný užívateľ

 

Definícia následného užívateľa podľa Nariadenia REACH znie:

následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom. Opätovný dovozca s výnimkou udelenou podľa článku 2 ods. 7 písm. c) sa považuje za následného užívateľa.

Čiže následný užívateľ môže byť ktorýkoľvek užívateľ chemických látok, či už ako výrobca zmesí (prípravkov) – napr. napríklad výrobcovia čistiacich prostriedkov alebo len užívateľ chemikálií v iných priemyselných procesoch, alebo výrobca výrobkov, ako sú napríklad elektronické súčiastky.

 

Hlavné povinnosti následných užívateľov (podľa usmernenia) :

  1. Zabezpečiť, aby používal látky alebo zmesi (prípravky) podľa pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov (KBÚ)expozičných scenárov (ES), ktoré sú pripojené ku KBÚ. V prípade že vaše použitie nie je zahrnuté v ES, musíte kontaktovať dodávateľa, aby zahrnul aj váš spoôsob použitia do ES, alebo musíte vypracovať svoju správu o chemickej bezpečnosti.
  2. Skontaktovať dodávateľa ak zistil informácie o nebezpečných vlastnostiach látky/ zmesi alebo ak opatrenia manažmentu rizík nie sú dostatočné
  3. Poskytnúť svojim odberateľom informácie
                          a.   o nebezpečenstvách, o bezpečných podmienkách používania a vhodných opatreniach manažmrentu rizík
                          b.  o tom či sa vo Vašich výrobkoch vyskytujú látky zaradené do kandidátskeho zontamu v koncentrácií viac ako 0,1% hmotnostných (w/w)

   Ten, kto používa chemické látky na profesionálne aktivity (následný užívateľ) by mal informovať svojho dodávateľa o svojom použití látky alebo zmesi, ak toto použitie chce mať  obsiahnuté v hodnotení o chemickej bezpečnosti registrujúceho.  Druhou alternatívou je, že následný užívateľ môže vykonať hodnotenie neskôr a plniť si tak povinnosti sám.

Ak by následný užívateľ chcel, aby dodávateľ zahrnul jeho použitie, musí komunikovať s dodávateľom, a to písomne do určenej lehoty (viď tabuľka)

 

Konečný termín pre komunikáciu následného užívateľa s dodávateľom

Termín registrácie dodávateľa

 

30.11. 2009

30.11. 2010

31.05. 2012

31.05. 2013

31.05. 2017

31.05. 2018

 

 

Prečo je informácia o Vašom použití taká dôležitá?

 

Nariadenie REACH vyžaduje od dovozcov a výrobcov nebezpečných látok vypracovanie Správy o chemickej bezpečnosti a Expozičných scenárov v ktorých popisujú podmienky potrebné na kontrolu rizika (risk management measures) počas použitia chemickej látky. Expozičné scenáre sú prílohou karty bezpečnostných údajov a obsahujú bezpečnostné inštrukcie ohľadom použitia chemickej látky, ktoré sú predmetom komunikácie medzi dodávateľom a následným užívateľom po registrácií.

Následný užívateľ, ktorý dostane takú rozšírenú kartu bezpečnostných údajov je povinný implementovať podmienky a opatrenia manažmentu rizika, ktoré sú v nej uvedené a tiež poskytnúť takúto informáciu  v rámci dodávateľského reťazca smerom nadol (ak je to relevantné).

 

V prípade, že následný užívateľ nie je schopný implementovať opatrenia manamžentu rizík, alebo ich nepovažuje za vhodné má na výber viacero možností:

 

1.       Zhodnotiť a zdokumentovať, že podmienky použitia, ktoré su už implementované sú rovnako vhodné ako opatrenia požadované v ES.   (Inšpektori môžu chcieť vidieť dokumentáciu a hodnotenie).

2.       Pripraviť si vlastnú správu o chemickej bezpečnosti, pričom správa musí byť dostupná na požiadenie inšpektorov a Európskej chemckej agnetúre musí oznámiť, že bolo vykonané hodnotenie bezpečnosti následným užívateľom.

3.        Zmeniť dodávateľa, ktorý bude mať vhodnejší ES.

 

 

Následný užívateľ nemusí čakať, kým dostane KBÚ po registrácii látky, ale môže aktívne sledovať a mapovať situáciu ohľadom jeho použitia v relevantných priemyselných zväzoch (môžu mať pripravené všeobecné podmienky pre viaceré typy použití a komunikovať s dodávateľom ohľadom zahrnutia jeho použitia do registračnej dokumentácie.

V prípade poskytnutia údajov o použití, musí následný užívateľ poskytnúť dostatočné a relevantné informácie, ktoré by mali zahŕňať napr.: všeobecné typy technických procesov a produktov v ktorých sa látka používa, doba trvania a frekvencia požívania, odhad používaného množstva látky za deň a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú už na pracovisku  zavedené.

 

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification