Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Čo je expozičný scenár

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 

Čo je expozičný scenár?

 

Expozičný scenár je nástroj na oznámenie prevádzkových podmienok a opatrení manažmentu rizík, ktoré sú vhodné na zabezpečenie kontroly rizík pre užívateľov v celom dodávateľskom reťazci. Expozičný scenár sa môže skladať z viacerých scenárov, v ktorých sa opisujú rôzne situácie (v prípade potreby pokrýva životné prostredie, pracovníkov a spotrebiteľov) v danom expozičnom scenári.

 

V expozičnom scenári (ES) pre identifikované použitie (alebo skupinu použití) sa opisujú podmienky, pri ktorých sa látka môže používať za súčasnej kontroly rizík. Identifikované použitie je uvedené v názve expozičného scenára a tiež v oddiele 1 (pododdiel 1.2) karty bezpečnostných údajov.

 

Podmienky používania

Pojem „podmienky používania“ zahŕňa parametre, ktoré majú vplyv na posúdenie expozície látke počas použitia (takzvané determinanty expozície).

Zahŕňa to:

• prevádzkové podmienky (PP) použitia; a

• opatrenia manažmentu rizík (RMM).

 

Prevádzkové podmienky opisujú podmienky, za ktorých pracovníci alebo spotrebitelia používajú látku. To zahŕňa napríklad podmienky procesu (napr. teplotu, uzatvorený alebo otvorený proces), frekvenciu a dĺžku použitia, použité množstvá. Prevádzkové podmienky zahŕňajú tiež fyzikálne skupenstvo látky v procese alebo vo výrobku (pevná/kvapalná/plynná, stupeň prašnosti pevného stavu), ako aj charakteristiku prostredia, v ktorom sa látka používa (napr. veľkosť miestnosti a miera vetrania) a do ktorého je látka emitovaná (napr. prietok rieky a kapacita kanalizačného systému).

 

Výraz „opatrenie manažmentu rizík“ znamená opatrenie, ktoré bolo zavedené počas výroby alebo použitia látky (ako takej alebo látky v zmesi) a ktorým sa obmedzuje vystavenie ľudí alebo životného prostredia alebo sa mu bráni.

Opatrenia manažmentu rizík použité pri priemyselných použitiach zahŕňajú napríklad uzavretosť procesu, odsávacie vetranie, spaľovne odpadových plynov, úpravu odpadu (vody) na mieste alebo komunálne čistenie odpadových vôd.

K opatreniam manažmentu rizík patrí tiež používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napríklad rukavice alebo masky.

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification