Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
REACH Expozičný scenár
Expozičný scenár - bezpečné podmienky používania chemických látok a zmesí

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie expozičných scenárov a ich implementáciu vo Vašom podniku, s cieľom zabezpečiť riadenie a kontrolu rizík vyplývajúcich z používania chemických látok alebo zmesí.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Implementácia ES v podniku vo formáte PDF>>

Zároveň Vám ponúkame vypracovanie skrátených tabuľkových foriem expozičných scenárov pre Vaše použitie, ktoré Vám ušetrí finančné náklady pri poskytovaní informácií v rámci dodávateľského reťazca (v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom a českom jazyku).

Nariadenie REACH kladie nové požiadavky, týkajúce sa informovania o podmienkach pre bezpečné použitie chemických látok alebo zmesí v dodávateľskom reťazci. Za poskytovanie informácií o podmienkach bezpečného používania chemických látok alebo zmesí sú zodpovední: výrobcovia, dovozcovia a následný užívatelia.

Podľa REACH použitie chemickej látky alebo zmesi je akákoľvek činnosť, ktorá je potencionálnym zdrojom ohrozenia zdravia priamych zamestnancov, spotrebiteľov, konzumentov a životného prostredia (napr. výroba, formulovania, plnenie, lakovanie, balenie, skladovanie, zneškodnenie odpadov atď.).

Nové požiadavky sa týkajú len látok ako takých alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá pre zaradenie ako nebezpečné podľa smernice 67/548/EHS alebo spĺňajú kritériá PBT alebo vPvB (14 (4) REACH) alebo látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) (REACH článok 31).

Hlavným komunikačným nástrojom je karta bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorá bude rozšírená pre príslušné látky alebo zmesi o podrobné expozičné scenáre, ktoré popisujú prevádzkové podmienky a opatrenia pre riadenie rizík, ktoré zabezpečia kontrolu rizík pre všetky identifikované použitia.

Povinnosti výrobcov, dovozcov a následných užívatelov:

Ak používate látky klasifikovaných ako nebezpečné alebo spĺňajúce kritéria ako PBT alebo vPvB alebo SVHC ste povinný oznámiť ECHA Vaše použitie a podmienky pre bezpečné použitie chemických látok alebo zmesí v dodávateľskom reťazci.

Novinky:

Agentúra ECHA uverejnila praktické usmernenie pre následných užívateľov o expozičných scenároch

V novom usmernení pre následných užívateľov sa ponúkajú tipy na kontrolu, či použitia a podmienky použitia chemickej látky sa nachádzajú v expozičných scenároch, ktoré predložili dodávatelia spolu s kartami bezpečnostných údajov. Nachádzajú sa v ňom aj rady o opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledkov tejto kontroly.

V praktickom usmernení sa uvádza prehľad hlavných povinností následných užívateľov vzhľadom na expozičné scenáre podľa nariadenia REACH a súvisiaci časový rámec. Uvádzajú sa v ňom príklady bežných problémov, s ktorými sa stretávajú následní užívatelia, keď porovnávajú svoje skutočné použitia a podmienky použitia s informáciami, ktoré im poskytujú dodávatelia. V usmernení sa nachádzajú aj praktické tipy, ako vykonať kontrolu a možnosti na prijatie nadväzujúcich opatrení.

Zaradené sú v ňom takisto rady o tom, ako a kedy treba vypracovať správu o chemickej bezpečnosti následného užívateľa, ako aj informovať agentúru ECHA o nepodporovaných použitiach chemických látok.

Publikácia bola pripravená aj vďaka príspevkom koordinačnej skupiny následných užívateľov chemických látok (DUCC), najmä pokiaľ ide o praktické príklady.

V záujme ďalšieho rozšírenia tohto usmernenia a príkladov agentúra ECHA vyzýva následných užívateľov, aby jej posielali svoje konkrétne skúsenosti. Príspevky sa majú agentúre ECHA posielať na formulári „contact the ECHA Information Desk” [kontaktujte informačné oddelenie agentúry ECHA], ktorý je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA.

Ďalšie informácie:

Praktické usmernenie 13: Ako môžu následní užívatelia spracúvať expozičné scenáre [Practical guide 13: How downstream users can handle exposure scenarios]
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf

Webové stránky venované následným užívateľom
http://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/downstream-users

Expozičný scenár na podávanie správ o chemickej bezpečnosti a na šírenie informácií
Príklad: Profesionálne použitie látky v podlahových náteroch

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/es_professional_use_20110829.pdf

Expozičný scenár na podávanie správ o chemickej bezpečnosti a na šírenie informácií
Príklad: Použitie látky v čistiacich výrobkoch na úrovni spotrebiteľa

http://echa.europa.eu/documents/10162/13564/es_for_consumer_20110829_en.pdf

Usmernenie agentúry ECHA pre následných užívateľov

http://echa.europa.eu/sk/guidance-documents/guidance-on-reach

Webový formulár informačného oddelenia agentúry ECHA [ECHA Information Desk] na webovej stránke Kontakty
http://echa.europa.eu/sk/contact

Usmernenie k požiadavkám na informácie a hodnoteniu chemickej bezpečnosti
Formát expozičného scenára v časti G: rozšírenie karty bezpečnostných údajov

http://echa.europa.eu/sk/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

Chesar – nástroj na hodnotenie chemickej bezpečnosti a podávanie správ o chemickej bezpečnosti
http://chesar.echa.europa.eu/


EXPOZIČNÝ SCENÁR

Čo je expozičný scenár
Formát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára
Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa?
Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v rozšírenej karte bezpečnostných údajov?
Ako začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes?
Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia?
Ďalšie informačné zdroje

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification