Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
O spoločnosti
Ekotoxikologické centrum Bratislava

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. (EkotoxBA) je konzultačná spoločnosť zaoberajúca sa environmentálnou a chemickou legislatívou, ktorá ponúka svoje služby v širokom spektre legislatívnych požiadaviek pre súkromný sektor, ako aj pre národné štátne orgány a medzinárodné agentúry. Náš tým pozostáva z odborníkov lokalizovaných v Slovenskej republike (Bratislava a Žilina) a Českej republike (Brno) a 10 spolupracovníkov. Experti z rôznych odborov spracúvajú informácie z chemickej a súvisiacej legislatívy, manažmentu chemickej bezpečnosti, bezpečnosti kozmetických výrobkov, biocídov, environmentálneho a zdravotného rizika, ekotoxikológie a toxikológie.

Ekotoxikologické centrum bolo v Bratislave založené v roku 1993 ako súkromná odborná konzultačná spoločnosť a ponúka nezávislé poradenstvo pri dôraze na dôvernosť informácií a odbornosť. Poskytujema komplexné poradenské služby s overenými medzinárodnými skúsenosťami, odborné znalosti a projektový manažment v nasledujúcich kategóriách (výber):

•    Právne a regulačné požiadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, ...);
•    Biocídy;
•    Kozmetické výrobky;
•    Hodnotenie environmentálneho: zdravia / bezpečnosti / rizík;
•    Hodnotenie: zdravia / bezpečnosti / rizík na pracovisku;
•    Hodnotenie rizík pre chemické látky / manažment chemickej bezpečnosti a bezpečnosti výrobkov;
•    Školenia, kurzy a konferencie;

Spoločnosť EkotoxBA poskytuje služby prispôsobené potrebám našich klientov prostredníctvom efektívneho riadenia a vhodných technológií na podporu zníženia nákladov a zefektívnenia  cieľov trvalo udržateľného rozvoja a zachovania konkurencieschopnosti a lokálnych špecifík. Manažment chemických látok - súlad s legislatívou REACH a CLP – podpora pri plnení narastajúcich požiadaviek na každú spoločnosť v dodávateľskom reťazci. Tak ako ostatné predpisy, REACH požiadavky môžu byť plánované a riadené. Odborným poradenstvom pre priemyselné a obchodné spoločnosti pomáhame plniť efektívne legislatívne požiadavky ktoré určujú podmienky pre podnikanie na európskych trhoch.

REACH a CLP služby zahŕňajú:

•    Manažérske poradenstvo pre REACH a CLP. Služby zahŕňajú hodnotenie stavu, mapovanie obchodných vzťahov, program transformácie interných opatrení a manažmentu chemickej bezpečnosti, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, školenia...
•    Manažment informačných systémov pre REACH a CLP. Služby zahŕňajú podporu REACH IT špecifických nástrojov (oficiálnych ako IUCLID5, ale taktiež komerčných ako CHEMDOX a REACH Delivery), pravidlá a regulačný obsah informačných systémov...
•    Služby (outsourcing) pre REACH. Služby zahŕňajú SIEF / konzorciá služieb, hosting špecifických nástrojov REACH IT, komunikáciu v dodávateľskom reťazci a prístup do databázy REACH dossier, spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ), aktualizácie karty bezpečnostných údajov, CSA/CSR vývoj, notifikácia, autorizácia...
•    Služby pre registráciu biocídnych výrobkov;
•    Služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek pre kozmetické výrobky;
•    Chemická bezpečnosť všeobecných výrobkov...

Plný oficiálny názov spoločnosti: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Adresa: Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Kontaktná osoba/y: PaedDr. Alena Pilváňová    
Registračné údaje: IČO 31 437 443
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I v Oddiele: Sro, vložka číslo: 12720/B, 7. júna 1993

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. (EkotoxBA) je konzultačná spoločnosť zaoberajúca sa environmentálnou a chemickou legislatívou, ktorá ponúka svoje služby v širokom spektre legislatívnych požiadaviek pre súkromný sektor, ako aj pre národné štátne orgány a medzinárodné agentúry. Náš tým pozostáva z odborníkov lokalizovaných v Slovenskej republike (Bratislava a Žilina) a Českej republike (Brno) a 10 spolupracovníkov. Experti z rôznych odborov spracúvajú informácie z chemickej a súvisiacej legislatívy, manažmentu chemickej bezpečnosti, bezpečnosti kozmetických výrobkov, biocídov, environmentálneho a zdravotného rizika, ekotoxikológie a toxikológie.

Ekotoxikologické centrum bolo v Bratislave založené v roku 1993 ako súkromná odborná konzultačná spoločnosť a ponúka nezávislé poradenstvo pri dôraze na dôvernosť informácií a odbornosť. Poskytujema komplexné poradenské služby s overenými medzinárodnými skúsenosťami, odborné znalosti a projektový manažment v nasledujúcich kategóriách (výber):

·         Právne a regulačné požiadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, ...);

·         Biocídy;

·         Kozmetické výrobky;

·         Hodnotenie environmentálneho: zdravia / bezpečnosti / rizík;

·         Hodnotenie: zdravia / bezpečnosti / rizík na pracovisku;

·         Hodnotenie rizík pre chemické látky / manažment chemickej bezpečnosti a bezpečnosti výrobkov;

·         Školenia, kurzy a konferencie;

Spoločnosť EkotoxBA poskytuje služby prispôsobené potrebám našich klientov prostredníctvom efektívneho riadenia a vhodných technológií na podporu zníženia nákladov a zefektívnenia  cieľov trvalo udržateľného rozvoja a zachovania konkurencieschopnosti a lokálnych špecifík. Manažment chemických látok - súlad s legislatívou REACH a CLP – podpora pri plnení narastajúcich požiadaviek na každú spoločnosť v dodávateľskom reťazci. Tak ako ostatné predpisy, REACH požiadavky môžu byť plánované a riadené. Odborným poradenstvom pre priemyselné a obchodné spoločnosti pomáhame plniť efektívne legislatívne požiadavky ktoré určujú podmienky pre podnikanie na európskych trhoch.

REACH a CLP služby zahŕňajú:

·         Manažérske poradenstvo pre REACH a CLP. Služby zahŕňajú hodnotenie stavu, mapovanie obchodných vzťahov, program transformácie interných opatrení a manažmentu chemickej bezpečnosti, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, školenia...

·         Manažment informačných systémov pre REACH a CLP. Služby zahŕňajú podporu REACH IT špecifických nástrojov (oficiálnych ako IUCLID5, ale taktiež komerčných ako CHEMDOX a REACH Delivery), pravidlá a regulačný obsah informačných systémov...

·         Služby (outsourcing) pre REACH. Služby zahŕňajú SIEF / konzorciá služieb, hosting špecifických nástrojov REACH IT, komunikáciu v dodávateľskom reťazci a prístup do databázy REACH dossier, spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ), aktualizácie karty bezpečnostných údajov, CSA/CSR vývoj, notifikácia, autorizácia...

·         Služby pre registráciu biocídnych výrobkov;

·         Služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek pre kozmetické výrobky;

·         Chemická bezpečnosť všeobecných výrobkov...

Plný oficiálny názov spoločnosti: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Adresa: Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava

Kontaktná osoba/y: PaedDr. Alena Pilváňová   

Registračné údaje: IČO 31 437 443

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I v Oddiele: Sro, vložka číslo: 12720/B, 7. júna 1993

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification