Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Sedem nových látok pridaných do Kandidátskeho zoznamu a aktualizovaný zápis pre bisfenol-A

Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 181 látok.

Čítať celý článok...
Konzultačné služby
Chemická legislatíva je zameraná najmä na vytvorenie právnych predpokladov pre voľný pohyb tovaru - chemických látok a zmesí a ustanovuje základné princípy a podmienky klasifikácie, označovania, balenia, testovania, oznamovania a správnej laboratórnej praxe, vývozu a dovozu chemických látok a zmesí z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia.
Ochrana zdravia pri práci je zameraná najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov (bez ohľadu na veľkosť závodu), prevenciu všetkých rizík pri práci, integrácu opatrení zameraných na výrobu a výrobok, flexibilitu pre rozhodovanie zamestnávateľa a dokumentovanie rozhodnutí.
Ochrana životného prostredia je zameraná na zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utváranie podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charak. vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie. Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení, keďže hodnotenie špecifického rizika je podmienkou pre akékoľvek podobné opatrenia.
viac info >>
Projektový manažment — bohaté skúsenosti s prípravou a riadením projektu, po jeho schválení odborná asistencia pri jeho manažovaní, evaluácii, diseminácii, písaní záverečných správ a pod.
viac info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification