Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Posúdenie rizika

POSUDOK O RIZIKU (§ 4 ods. 1 NV SR 355/2006)

Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, a ak sú prítomné:

a)    posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a
b)    vyžiadať si dodatočné informácie pre posúdenie rizika od dodávateľov
(komunikácia v rámci dodávateľského reťazca)

Posudok o riziku obsahuje:

- Identifikáciu nebezpečných chemických faktorov a ich vlastností ;
- Zoznam chemických faktorov používaných na pracovisku spolu s klasifikáciou látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesi (podklad karta bezpečnostných údajov) ;
- Úroveň, druh a trvanie expozície chemickým faktorom na pracovisku ;
- Modelovanie expozície na pracovisku na základe modelov odporúčaných REACH legislatívou a Európskou Chemickou Agentúrou ;
- Najvyššie prípustné expozičné limity alebo biologické medzné hodnoty a ich dodržanie (ak sú pre látku stanovené) ;
- Biologicky medzné hodnoty (ak sú pre látku stanovené) ;
- DNEL a PNEC hodnoty (ak sú pre látku stanovené) ;
- Charakterizácia rizika pre zamestnancov a
- Plán riadenia rizika s uvedením účinnosti vykonaných alebo zamýšľaných preventívnych a ochranných opatrení.


Chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyrobené zámerne alebo či sú alebo nie sú uvedené na trh.

Nebezpečný chemický faktor je

  • chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes podľa nariadenia č. 1272/2008,
  • chemický faktor, ktorý nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes podľa nariadenia č. 1272/200, ale ktorý má stanovený  najvyšší prípustný expozičný limit alebo môže pre svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a spôsob použitia na pracovisku predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov.


Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade použitia chemických faktorov alebo v prípade expozície zamestnancov chemickým faktorom pri práci.


Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification