Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Konzultačné služby Ochrana zdravia pri práci Návrh na zaradenie prác do kategórií
Zaradenie práce na pracovisku podľa kategórií

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií j uvedené vo vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.
O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o


1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a.    obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,
b.    meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
c.    právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
d.    názov pracoviska,
e.    počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,
f.    počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,
g.    názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
h.    opis prác.

2. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a.    posúdenie rizika s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce
b.    pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
c.    kategóriu práce,
d.    pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia

3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a.    vykonaných,
b.    plánovaných vrátane časového harmonogramu

4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

a.  pracovnú zdravotnú službu (názov, sídlo, IČO).

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification