Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Konzultačné služby Ochrana zdravia pri práci Návrh na zaradenie prác do kategórií
Zaradenie práce na pracovisku podľa kategórií

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií j uvedené vo vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.
O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o


1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a.    obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,
b.    meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
c.    právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
d.    názov pracoviska,
e.    počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,
f.    počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,
g.    názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
h.    opis prác.

2. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a.    posúdenie rizika s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce
b.    pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
c.    kategóriu práce,
d.    pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia

3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a.    vykonaných,
b.    plánovaných vrátane časového harmonogramu

4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

a.  pracovnú zdravotnú službu (názov, sídlo, IČO).

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification