Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Konzultačné služby Ochrana zdravia pri práci Návrh na zaradenie prác do kategórií
Zaradenie práce na pracovisku podľa kategórií

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií j uvedené vo vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.
O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o


1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a.    obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,
b.    meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
c.    právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
d.    názov pracoviska,
e.    počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,
f.    počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,
g.    názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
h.    opis prác.

2. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a.    posúdenie rizika s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce
b.    pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
c.    kategóriu práce,
d.    pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia

3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a.    vykonaných,
b.    plánovaných vrátane časového harmonogramu

4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

a.  pracovnú zdravotnú službu (názov, sídlo, IČO).

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification