Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Konzultačné služby Ochrana zdravia pri práci
Ochrana zdravia pri práci

Ponúkame Vám vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi podľa zákona NR SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie Prevádzkového poriadku, dodáme Vám:

  • Modelovanie expozície na Vašom pracovisku za použitia modelov odporúčaných REACH legislatívou a Európskou Chemickou Agentúrou (ECHA) – výstupy z modelu - PDF dokument.

 


 

  1. Takto komplexne vypracovaný Prevádzkový poriadok a posudok o riziku predstavuje pre Váš podnik základný nástrojom kontroly rizík na pracovisku.
  2. Plnením definovaných opatrení manažmentu rizík zabezpečíte efektívnu ochranu zdravia svojich zamestnancov.
  3. Modelovanie expozície na pracovisku Vám ušetrí finančné náklady vynaložené pri meraní expozície na pracovisku.
  4. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku slúži pre potreby kontroly orgánov štátnej správy.


Zároveň poskytujeme komplexný chemický manažment rizík v podniku.

Pre zavedenie chemického manažmentu v podniku je potrebné, aby podnik mal zabezpečené:

- Definované povinnosti podľa platnej chemickej legislatívy REACH a CLP ;
- Zavedený systém kontroly rizík v podniku  a vypracovanú dokumentáciu (Prevádzkový poriadok a posudok o riziku) ;
- Vykonanú inventarizáciu všetkých používaných chemických látok, zmesí a výrobkov v podniku  a vytvorenú databázu ;
- Zavedený systém kontroly a správy dokumentácie (karty bezpečnostných údajov a rozšírené karty bezpečnostných údajov vrátane expozičného  scenára) ;
- Zavedený systém komunikácie v rámci dodávateľského reťazca.

Podrobnejšie informácie o našich službách v oblasti chemického manažmentu nájdete na našich web stránkach: http://www.ekotox.sk/chem-manazment-mainmenu a http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/zavadzanie-syst-reach-mainmenu-113.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification