Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Konzultačné služby Hodnotenie rizík
Hodnotenie rizík

Európske právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na základe článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 137 Zmluvy o ES) prijali rôzne opatrenia Spoločenstva. Európske smernice sú právne záväzné a členské štáty ich musia transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
Nástroj na posudzovanie rizík na stiahnutie vo formáte PDF>>

Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi

(§ 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z)

Povinnosti zamestnávateľa

Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika.

Prevádzkový poriadok na stiahnutie vo formáte PDF>>
zákon 355/2006 na stiahnutie vo formáte PDF>>
 

Hodnotenie rizík (Risk Assessment) chemických látok je základným prvkom posúdenia miery rizika a následne akceptovateľnosti rizika, ktorý je použitý následne pri kontrole rizík (Risk Management).

Tento koncept je široko prijímaný a uplatňuje sa v obasti manažmentu chemických látok, hodnotení vplyvov na životné prostredie, či pri ochrane konzumentov, alebo ochrane zdravia pri práci.

Dovozcovia a výrobcovia chemických látok sú povinní hodnotiť riziká v procese registrácie. Hodnotenie rizík sa vykonáva v rámci Hodnotenia chemickej bezpečnosti (Chemical Safety Assessment), ktorého výsledkom je Správa o chemickej bezpečnosti (Chemixcal Safety Report).

Hodnotenie rizík:

Environmentálne riziká

PBT (hodnotenie látok z hľadiska ich perzistencie, bioakumulácie a (eko)toxicity)

Zdravotné riziká

Existuje veľa situácií, keď je potrebné posúdiť, či sa môže objaviť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Riziková analýza poukazuje na možnosť a dôsledok negatívneho účinku škodlivého faktora. Riziková analýza na základe toho navrhuje vhodné a reálne opatrenia na zabezpečenie prijateľnej miery nebezpečenstva.

Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie. Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení, keďže hodnotenie špecifického rizika je podmienkou pre akékoľvek podobné opatrenia. Vyhodnocuje konkrétne okolnosti, pričom vychádza z informácií o prítomných znečisťujúcich látkach a zároveň z možných ciest ich šírenia, expozície a cieľovej skupiny na ktorú sa dané riziko vzťahuje v každej z daných situácií. Hodnotenie špecifického rizika odhalí prepojenie jednotlivých prístupov a vplyvy, ktoré vytvárajú hazard pre cieľovú skupinu.

Riziková analýza komplexne rieši možnosti ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Radi pre Vás vypracujeme hodnotenie rizík pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a definujeme následné nápravné opatrenia v súlade s nariadením REACH.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification