Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Detergenty

Dňa 8.októbra 2005 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech, ktoré umožňuje jednotnú aplikáciu vo všetkých členských štátoch a zároveň zavádza novú definíciu detergentu.

„Detergent“ znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa do alebo sa používajú v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Ostatné výrobky, ktoré sa považujú za detergenty:

  • „prídavné prípravky na pranie“ určené na namáčanie (predpranie), pláchanie alebo bielenie odevov a bielizne používanej v domácnostiach atď.;
  • „ostatné čistiace a pracie prípravky“ určené na akékoľvek iné pracie a čistiace procesy.

Ponúkané služby

Cieľom tohto nariadenia je, aby sa na trh dostali len také detergenty a povrchovo aktívne látky pre detergenty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené Európskou úniou a aby sa minimalizovali riziká pre život a zdravie ľudí a životné prostredie. Jedným s doplnených kritérií je hodnotenie úplnej biologickej rozložiteľnosti. V prílohe III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady o detrgentoch sú uvedené testy úplnej biologickej rozložiteľnosti, ktoré Vám Ekotoxikologické centrum zabezpečí. Viac informácií o testovaní získate na našej stránke stanovenie ekotoxicity v sekcii biodegradácia alebo zaslaním dotazu na cenovú ponuku.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka v súlade s platnou legislatívou o detergentoch vypracovanie kariet bezpečnostných údajov, etikiet, kariet o zložení. Viac informácii nájdete v sekcii chemická legislatíva alebo kontaktovaním zodpovedných pracovníkov.

Ponúkame Vám komplexné služby a poradenstvo v oblasti uvádzania detergentoch na trh v súlade s platnou legislatívou v SR a EÚ.

Legislatíva

  • · Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 z 31.marca 2004 o detergentech
  • · Nariadenie bolo novelizované Nariadením Komisie č. 907/2006
  • · Niektoré ustanovenia Nariadenia o detergentoch týkajúce sa jeho implementácie v SR sú zohľadnené v zákone č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • · Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Na základe článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch bol zverejnený Technický návod viacúrovňového prístupu na účely implementácie nariadenia o detergentoch - metodika testovania v súvislosti s Prílohou IV nariadenia o detergentoch.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification