Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...

V prípade dodávateľského reťazca sa požiadavky nariadenia REACH v súvislosti s poskytovaním kariet bezpečnostných údajov uplatňujú na každom stupni dodávateľského reťazca.

Počiatočná zodpovednosť za vyhotovenie karty bezpečnostných údajov je na výrobcovi, dovozcovi alebo výhradnom zástupcovi, ktorí by mali predvídať, pokiaľ je to možné, na aké použitia sa látka alebo zmes môže upotrebiť.

Subjekty v smere dodávateľského reťazca by tiež mali poskytovať kartu bezpečnostných údajov, vychádzajúc z informácií od svojich dodávateľov, skontrolujú ich primeranosť a pridajú náležité informácie pre osobitné potreby svojich zákazníkov.

Vo všetkých prípadoch sú dodávatelia látky alebo zmesi, pre ktorú sa vyžaduje karta bezpečnostných údajov, zodpovední za jej obsah, aj keď ju nemuseli pripraviť sami. V takýchto prípadoch sú informácie poskytnuté ich dodávateľmi pre nich jednoznačne užitočným a relevantným zdrojom informácií na použitie pri zostavovaní vlastných kariet bezpečnostných údajov.

Zodpovednosť za správnosť informácií na kartách bezpečnostných údajov, ktoré poskytujú, však zostane na nich (platí to aj pre KBÚ distribuované v iných jazykoch ako v pôvodnom jazyku zostavenia.)

Podľa združenia európskeho automobilového priemyslu má následný užívateľ venovať pozornosť kontrole "hodnovernosti" karty bezpečnostných údajov:
http://www.acea.be/publications/article/reach-safety-data-sheet-compliance-checks

Karty bezpečnostných údajov sú v zmysle nariadenia REACH a iných európskych právnych predpisov (napr. CLP, BPR, pyrotechnika, atď) hlavným prostriedkom prenosu údajov o chemických rizikách v celom dodávateľskom reťazci.

Výrobcovia alebo dovozcovia (alebo len zástupcovia) sú od začiatku zodpovední za obsah KBÚ. Každý ďalší účastník dodávateľského reťazca, ktorý uvádza látku alebo zmes na trh, je zodpovedný za obsah KBÚ, či už ju zostavil účastník sám alebo len jednoducho predkladá KBÚ dodávateľa.

To znamená, že každý účastník by mal vykonať kontrolu hodnovernosti obsahu KBÚ, ktorú prijal od dodávateľa v akejkoľvek fáze dodávateľského reťazca.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka skríning KBÚ a dokumentácie od dodávateľov, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk; skype: ekotox.bratislava

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification