Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Pre ktoré látky alebo zmesi?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk


Podľa článku 31 ods. 1 nariadenia REACH (zmeneného článkami 58 ods. 2 písm. a) a 59 ods. 2) písm. a) nariadenia CLP) KBÚ sa musí poskytnúť (dokonca bez požiadania), keď platia tieto kritériá:

a) ak látka alebo zmes spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako nebezpečná v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, alebo

b) keď je látka perzistentná, bioakumulatívna a toxická alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, alebo

c) keď je látka zahrnutá do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z dôvodov iných, ako sú dôvody uvedené v písmenách a) a b)“ (ak posledne uvedené zodpovedá tzv. „zoznamu kandidátskych látok“ na autorizáciu (zoznamu uverejnenému na webovej stránke ECHA, pozri odkaz v poznámke pod čiarou).

Látky a zmesi, pre ktoré sa KBÚ musí poskytnúť na základe žiadosti

V článku 31 ods. 3 nariadenia REACH sú uvedené podmienky, na základe ktorých sa KBÚ musí poskytnúť na žiadosť (pre určité zmesi).

Text určuje tieto podmienky:

* Dodávateľ poskytuje príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov zostavenú v súlade s prílohou II, ak zmes nespĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako nebezpečná v súlade s hlavami I a II nariadenia (ES) č. 1272/2008, ale obsahuje:

a) v jednotlivej koncentrácii v prípade zmesí iných ako plynných ≥ 1 % hmotnostného a v prípade plynných zmesí ≥ 0,2 % objemového aspoň jednej látky, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo

b) v jednotlivej koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného pre iné ako plynné zmesi najmenej jednu látku, ktorá je karcinogénna kategórie 2 alebo reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B a 2, kožný senzibilizátor kategórie 1, respiračný senzibilizátor kategórie 1, alebo má účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej, alebo ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, alebo ktorá je zahrnutá do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z dôvodov iných, ako sú dôvody uvedené v písmene a), alebo

c) látku, pre ktorú v Spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom prostredí.

Potrebné je uviesť, že povinnosť na základe písm. c) nezávisí od koncentrácie látky v zmesi. Povinnosť poskytnúť KBÚ na požiadanie sa uplatňuje na zmes obsahujúcu látku prítomnú v akejkoľvek koncentrácii, pre ktorú existuje na úrovni EÚ expozičný limit v pracovnom prostredí.

Odporúča sa v KBÚ pre zmes vždy uvádzať látku, v prípade ktorej je potrebné splniť túto požiadavku (dokonca aj v prípade, keď látku je potrebné len menovať a jej presnú koncentráciu uviesť len, ak je prítomná v koncentrácii rovnakej alebo väčšej než prahová hodnota uvedená v bode 3.2.2 prílohy II, pozri kapitolu 3.2).

V prípade povinnosti podľa písm. b) dodávatelia budú musieť poskytnúť na požiadanie kartu bezpečnostných údajov pre neklasifikovanú zmes, ktorá obsahuje určité nebezpečné látky v koncentráciách vyšších alebo rovnakých než špecifikovaná hodnota, ale nemusia uviesť látky prítomné, ani koncentrácie, v ktorých sú prítomné, ak nie sú špecifikované limity v pododdiele 3.2.2. prílohy II k nariadeniu REACH, alebo ak sa špecifikované limity nedosiahli.

Aj keď sa to nevyžaduje, v záujme jasnosti a transparentnosti sa odporúča uviesť v KBÚ pre zmes, o ktorú(-é) látku(-y) ide, v prípade ktorej(-ých) je potrebné splniť požiadavku poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Povinnosť poskytnúť kartu bezpečnostných údajov na požiadanie je stanovená aj v nariadení CLP.

Podľa poznámky 1 v tabuľkách 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 a 3.9.4 prílohy I k nariadeniu CLP sa táto požiadavka vzťahuje aj na neklasifikované zmesi, ktoré obsahujú aspoň jednu látku klasifikovanú ako kožný senzibilizátor kategórie 1, podkategórie 1A alebo 1B, respiračný senzibilizátor kategórie 1, podkategórie 1A, 1B, karcinogén kategórie 2, reprodukčne toxická látka kategórie 1 alebo 2 alebo má účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej a je toxická pre špecifický cieľový orgán kategórie 2 (pri jednorazovej alebo opakovanej expozícii) nad prahovou hodnotou uvedenou v poznámkach k rovnakých tabuľkám.

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification