Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Prečo je KBÚ potrebná?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk


Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavujú široko akceptovanú a účinnú metódu na poskytovanie informácií príjemcom látok a zmesí v EÚ. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou systému nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). Na základe zmien prílohy II k nariadeniu REACH boli implementované prvky GHS zavedené nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP).

KBÚ poskytuje mechanizmus na prenos príslušných bezpečnostných informácií o látkach a zmesiach, ak:

 

  • látka alebo zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo
  • látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo
  • látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov. (Pozri článok 31 ods. 1 nariadenia REACH).

 

Za určitých podmienok sa v prípade niektorých zmesí, ktoré nespĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečné podľa nariadenia CLP, vyžaduje vyhotovenie KBÚ, alebo aby bolo k dispozícii na požiadanie (pozri článok 31 ods. 3 nariadenia REACH a poznámky k tabuľkám 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 a 3.9.4 prílohy I k nariadeniu CLP).

KBÚ sa nemusia predkladať pre výrobky.

Aj keď sa formát KBÚ môže v prípade niekoľkých špecifických výrobkov použiť na odovzdanie informácií v smere dodávateľského reťazca, nie je prispôsobený pre väčšinu výrobkov .

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification