Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Obsah karty bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...

Vymedzenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument, ktorého cieľ a úlohu v rámci harmonizovaného systému možno opísať takto (založené na texte v kapitole 1.5 tretej revízie GHS OSN 17):

KBÚ by mala poskytovať komplexné informácie o látke alebo zmesi pre použitie v regulačných rámcoch na kontrolu chemikálií na pracovisku. Zamestnávatelia [aj pracovníci] ju používajú ako zdroj informácií o nebezpečnostiach vrátane nebezpečností pre životné prostredie a na získanie informácií o bezpečnostných opatreniach.

KBÚ je produkt, ktorý sa posudzuje v súvislostiach, a spravidla (v neprítomnosti pripojeného príslušného expozičného scenára) nedokáže poskytnúť konkrétne informácie, ktoré sú relevantné pre akékoľvek dané pracovisko, kde sa produkt môže nakoniec používať, hoci produkty majú špecializované konečné použitia, informácie KBÚ môžu byť zamerané viac na pracovníkov. Informácie teda umožňujú zamestnávateľovi a) pripraviť aktívny program opatrení na ochranu pracovníkov vrátane vzdelávania špecifického pre jednotlivé pracovisko a b) zvážiť všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu životného prostredia.

Okrem toho KBÚ predstavuje dôležitý zdroj informácií pre ďalšie cieľové skupiny v GHS. Takže niektoré časti informácií môžu použiť subjekty, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečného tovaru, subjekty zodpovedné za riešenie núdzových situácií (vrátane toxikologických centier), subjekty zapojené do profesionálneho používania pesticídov a spotrebitelia. Tieto cieľové skupiny však získavajú ďalšie informácie z rôznych iných zdrojov, napr. Odporúčaní OSN na prepravu nebezpečného tovaru, Vzorových predpisov a písomných informácií pre spotrebiteľov a budú v tom pokračovať. Zavedenie harmonizovaného systému označovania nie je preto určené na to, aby ovplyvnilo primárne používanie KBÚ, ktorá slúži pre užívateľov na pracovisku.

Požadovaný formát a obsah KBÚ v členských štátov EÚ, v ktorých sa nariadenie REACH priamo uplatňuje (a v iných krajinách, ktoré prijali nariadenie REACH) je vymedzený v prílohe II nariadenia REACH. Úplné znenie verzií prílohy II, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. decembra 2010 a od 1. júna 2015, sa uvádza v kapitole 4 tohto dokumentu. Ďalšie informácie o prechodných obdobiach a vzťahu medzi týmito rôznymi verziami prílohy II sa uvádzajú v dodatku 1 k tomuto usmerneniu.

Informácie uvedené v KBÚ musia byť napísané jasne a stručne.

Zodpovednosť za obsah KBÚ
V prípade dodávateľského reťazca sa požiadavky nariadenia REACH v súvislosti s poskytovaním kariet bezpečnostných údajov uplatňujú na každom stupni dodávateľského reťazca. Počiatočná zodpovednosť za vyhotovenie karty bezpečnostných údajov je na výrobcovi, dovozcovi alebo výhradnom zástupcovi, ktorí by mali predvídať, pokiaľ je to možné, na aké použitia sa látka alebo zmes môže upotrebiť. Subjekty v smere dodávateľského reťazca by tiež mali poskytovať kartu bezpečnostných údajov, vychádzajúc z informácií od svojich dodávateľov, skontrolujú ich primeranosť a pridajú náležité informácie pre osobitné potreby svojich zákazníkov. Vo všetkých prípadoch sú dodávatelia látky alebo zmesi, pre ktorú sa vyžaduje karta bezpečnostných údajov, zodpovední za jej obsah, aj keď ju nemuseli pripraviť sami.

V takýchto prípadoch sú informácie poskytnuté ich dodávateľmi pre nich jednoznačne užitočným a relevantným zdrojom informácií na použitie pri zostavovaní vlastných kariet bezpečnostných údajov.

Zodpovednosť za správnosť informácií na kartách bezpečnostných údajov, ktoré poskytujú, však zostane na nich (platí to aj pre KBÚ distribuované v iných jazykoch ako v pôvodnom jazyku zostavenia.)

 

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification