Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa  mení  nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1907/2006 o  registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú rady týkajúce sa bezpečných praktík zaobchádzania. Kladie sa v ňom dôraz na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na identifikované použitia uvedené v pododdiele 1.2 a na jedinečné vlastnosti látky alebo zmesi.

Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa týkajú ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti a životného prostredia. Ich účelom je pomôcť zamestnávateľovi pri navrhovaní vhodných pracovných postupov a organizačných opatrení podľa článku 5 smernice 98/24/ES a článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Okrem informácií uvedených v tomto oddiele možno nájsť relevantné informácie aj v oddiele 8.

7.1.   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.1.1.   Špecifikujú sa odporúčania, aby sa:

a) umožnilo bezpečné zaobchádzanie s látkou alebo so zmesou, ako napríklad opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu;

b) predišlo zaobchádzaniu s nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

c) upriamila pozornosť na činnosti a podmienky, ktoré vytvárajú nové riziká zmenou vlastností látky alebo zmesi, a na vhodné protiopatrenia a

d) zredukovalo uvoľňovanie látky alebo zmesi do životného prostredia, ako napríklad predchádzanie prípadom rozliatia alebo ich držanie ďalej od kanalizácie.

7.1.2.   Uvedú sa rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí, ako napríklad:

a) nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b) po použití umyť ruky a

c) odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2.   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Poskytnuté rady sú v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami opísanými v oddiele 9 karty bezpečnostných údajov. Ak je to relevantné, poskytnú sa rady týkajúce sa špecifických požiadaviek na skladovanie vrátane týchto bodov:

a) Ako riadiť riziká súvisiace s:

i) výbušnými prostrediami;

ii) korozívnymi podmienkami;

iii) ohrozeniami vyplývajúcimi z horľavosti;

iv) nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

v) podmienkami vedúcimi k odparovaniu a

vi) potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrického vybavenia).

b) Ako regulovať účinky:

i) poveternostných podmienok:

ii) okolitého tlaku;

iii) teploty;

iv) slnečného svetla;

v) vlhkosť a

vi) vibrácie.

c) Ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i) stabilizátorov a

ii) antioxidantov.

d) Iné rady okrem iného:

i) požiadavky na vetranie;

ii) špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob (vrátane záchytných múrov a vetrania);

iii) (prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach a

iv) kompatibility obalov.

7.3.   Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pri látkach a zmesiach určených na špecifické konečné použitie, resp. použitia sa odporúčania týkajú identifikovaného použitia, resp. použití uvedených v pododdiele 1.2 a sú podrobné a aplikovateľné. Ak je pripojený expozičný scenár, môže sa naň uviesť odkaz alebo sa uvedú informácie vyžadované v pododdieloch 7.1 a 7.2. Ak účastník dodávateľského reťazca vykonal pri zmesi hodnotenie chemickej bezpečnosti, stačí, že karta bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú skôr v súlade so správou o chemickej bezpečnosti týkajúcou sa zmesi, a nie v súlade so správami o chemickej bezpečnosti týkajúcimi sa každej látky v zmesi. Ak je k dispozícii špecifické usmernenie pre odvetvie alebo sektor, môže sa naň uviesť podrobný odkaz (vrátane zdroja a dátumu vydania).

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Revízia KBÚ
Formát karty bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification