Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Formát karty bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk


Požiadavky na aktuálny formát karty bezpečnostných údajov sú stanovené v NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2015/830 (.pdf, 534 kB)


Formát KBÚ:
ODDIEL 1Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu 
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
1.4. Núdzové telefónne číslo 
ODDIEL 2Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
2.2. Prvky označovania 
2.3. Iná nebezpečnosť 
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky 
3.2. Zmesi 
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky 
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
5.3. Rady pre požiarnikov 
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
6.4. Odkaz na iné oddiely 
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre 
8.2. Kontroly expozície 
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
9.2. Iné informácie 
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita 
10.2. Chemická stabilita 
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
10.5. Nekompatibilné materiály 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita 
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
12.3. Bioakumulačný potenciál 
12.4. Mobilita v pôde 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
12.6. Iné nepriaznivé účinky 
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu 
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN 
14.2. Správne expedičné označenie OSN 
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 
14.4. Obalová skupina 
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
ODDIEL 16: Iné informácie

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification