Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...

V januári 2009 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému (GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).
Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel. Toto nariadenie, po vstúpení do platnosti, zároveň špecifikuje konečné termíny klasifikácie podľa pravidiel CLP pre:

  • klasifikáciu látok do 30. novembra 2010
  • klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015.

Do uvedených termínov zostávajú naďalej v platnosti smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, ktoré budú zrušené 1. júna 2015.

Vstup nariadenia CLP do platnosti si vyžiadal aktualizáciu Prílohy II ku nariadeniu REACH, kde sú popísané všetky podmienky pre vypracovanie KBÚ. Tieto zmeny sú uvedené v Nariadení Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Klasifikácia

Vo väčšine prípadov musia dodávatelia rozhodnúť o klasifikácii látky alebo zmesi. Tento postup sa nazýva samoklasifikácia.
Samoklasifikácia látky alebo zmesi obvykle pozostáva zo štyroch základných krokov:

  1. zhromaždenie dostupných informácií
  2. hodnotenie primeranosti a spoľahlivosti informácií
  3. preskúmanie informácií podľa kritérií klasifikácie
  4. rozhodnutie o klasifikácii

Klasifikácie z predchádzajúcich smerníc sa zmenili na klasifikácie CLP. Dodávatelia môžu používať tieto prevody, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

  • Látka bola klasifikovaná podľa smernice o nebezpečných látkach pred 1. decembrom 2010 alebo zmes je klasifikovaná podľa smernice o nebezpečných prípravkoch pred 1. júnom 2015.
  • K dispozícii nie sú ďalšie údaje o látke alebo zmesi týkajúce sa posudzovanej triedy nebezpečnosti.

Ak to vyžaduje nariadenie REACH, výrobcovia a dovozcovia musia klasifikovať aj látky, ktoré sa neumiestňujú na trh, napríklad medziprodukty izolované na mieste, prevážané medziprodukty alebo látky určené na technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD).

Revízia klasifikácií

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia sledovať nový vývoj v oblasti vedy a techniky a odhadnúť, či by nemali vykonať opätovné hodnotenie klasifikácie látky alebo zmesi, ktorú umiestňujú na trh.
Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

V niektorých prípadoch sa rozhodnutie o klasifikácii chemickej látky prijíma na úrovni Spoločenstva. Dodávatelia príslušnej látky alebo zmesi musia povinne používať túto harmonizovanú klasifikáciu a označovanie.

Tento proces sa často týka najnebezpečnejších látok. Zvyčajne ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, alebo o respiračné senzibilizátory.

Cieľom harmonizácie klasifikácií je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia a zároveň posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií.

Všetky klasifikácie látok harmonizované v minulosti podľa predchádzajúcich právnych predpisov (smernice o nebezpečných látkach) sa zmenili na harmonizované klasifikácie CLP.

Členské štáty, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia môžu požiadať o harmonizáciu klasifikácie a označenia látky. Predkladať sa môžu iba návrhy týkajúce sa látok, nie zmesí.

Piktogramy na označenie zmesí podľa CLP>>

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification