Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs)

Európska Komisia prepracovala návrh kritérií z 16. Júna 2016 pre určenie chemických látok narúšajúcich endokrinný systém (EDCs)

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Chemická legislatíva Karta bezpečnostných údajov
Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

POZOR ZMENA!

od 1. júna 2015:

 • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP;
 • sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP;
 • sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovenínariadenia CLP.
 • pokiaľ bola zmes už klasifikovaná, označená a balená v zhode s DPD, a uvedená na trh („vyskladnená“) pred 1. júnom 2015, nie je potrebné zmeniť označenie a balenie. Táto výnimka platí do 1. júna 2017.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie nových kariet bezpečnostných údajov resp. revíziu KBÚ pre Vaše látky a zmesi, komplexnú správu dokumentácie a zabezpečenie komunikácie v dodávateľskom reťazci.

Aktualizácia KBÚ vo formáte PDF>>

Ekotoxikologické centrum ponúka vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a ich revízie podľa REACH v nasledujúcich jazykoch:

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra Bratislava, s.r.o. pre Vás zabezpečia komplexnú správu a aktualizáciu kariet bezpečnostných údajov, vtedy keď je to potrebné.

Požiadavky na aktuálny formát karty bezpečnostných údajov sú stanovené v NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2015/830 (.pdf, 534 kB)

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

 • 1.1. Identifikátor produktu
 • 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
 • 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
 • 1.4. Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

 • 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
 • 2.2. Prvky označovania
 • 2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

 • 3.1. Látky
 • 3.2. Zmesi

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

 • 4.1. Opis opatrení prvej pomoci
 • 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
 • 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

 • 5.1. Hasiace prostriedky
 • 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
 • 5.3. Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

 • 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
 • 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
 • 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
 • 6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

 • 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
 • 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
 • 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

 • 8.1. Kontrolné parametre
 • 8.2. Kontroly expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

 • 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
 • 9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

 • 10.1. Reaktivita
 • 10.2. Chemická stabilita
 • 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
 • 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
 • 10.5. Nekompatibilné materiály
 • 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

 • 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12: Ekologické informácie

 • 12.1. Toxicita
 • 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
 • 12.3. Bioakumulačný potenciál
 • 12.4. Mobilita v pôde
 • 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
 • 12.6. Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

 • 13.1. Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14: Informácie o doprave

 • 14.1. Číslo OSN
 • 14.2. Správne expedičné označenie OSN
 • 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
 • 14.4. Obalová skupina
 • 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
 • 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
 • 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

 • 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie“

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Revízia KBÚ
Formát karty bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification