Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Povinnosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a ministerstvu oznámenie

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
REACH Predregistrácia
Predregistrácia chemických látok

Oneskorená REACH predregistrácia

V prípade vášho záujmu o vykonanie predregistrácie pre Vaše chemické látky kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Spoločnosti začínajúce výrobu alebo dovoz zavedenej látky v množstvách 1 tona a viac ročne po 1. decembri 2008 môžu predložiť oneskorenú predregistráciu a ešte stále môžu využiť predĺžené termíny. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov so zámerným uvoľňovaním zavedenej látky tiež môžu predložiť oneskorenú predregistráciu.

Oneskorená predregistrácia musí byť predložená:

do šiestich mesiacov po prekročení prahovej hodnoty jedna tona ročne a

najneskôr 12 mesiacov pred uplynutím príslušného termínu registrácie.

Oneskorené predregistrácie je preto možné predkladať do 31. mája 2017 pre látky, ktoré je potrebné registrovať do 31. mája 2018. Termín v roku2018 sa týka zavedených látok vyrábaných alebo dovážaných v množstvách menších ako 100 ton ročne, ktoré nie sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kategórie 1A a1B. Iné zavedené látky už nemožno predregistrovať.

Pre látky, ktoré už nemožno predregistrovať, alebo pre látky, v prípade ktorých sa spoločnosť rozhodne neuskutočniť predregistráciu, potenciálni registrujúci musia pred registráciou predložiť agentúre ECHA žiadosť.

Nariadenie REACH sa zameriava výlučne na „látky“. Avšak látky ako také (vyrábané a dovážané do EÚ v ročnom objeme vyššom ako 1 tona), chemické látky obsiahnuté v prípravkoch a chemické látky vo výrobkoch s cieleným uvoľňovaním.

Pre zabezpečenie funkčnosti systému REACH má zásadný význam jednoznačná identifikácia látky. Pre pred-registráciu látky je dôležité rozumieť základným pojmom ako  jednozložková a viazložková látka, medziprodukt, hlavná zložka, monomér, polymér a ďalšie. Identifikáciu a pomenovanie látok vykonávame v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej chemickej spoločnosti.

Zavedené látky sú definované ako tie, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

nachádzajú sa v zozname EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)  http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_einecs.htm

boli vyrobené v jednom z členských štátov EU aspoň raz v období 15 rokov pred vstúpením REACHu do platnosti, ale neboli uvedené na trh (e.g. medziprodukty, látky pripravené za účelom výskumu a  vývoja - R&D substances)

„No-Longer Polymers“ umiestnené na trhu v jednom z členských štátov pred vstúpením REACHu do platnosti  http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_nlp.html

Registrujúci, ktorí nepredložia informácie vyžadované na predregistráciu nemôžu využiť  stanovené prechodné obdobie a teda musia registrovať bezodkladne podľa Kapitoly II Nariadenia REACH (Registrácia látok).

Informácie vyžadované na predregistráciu:

názov látky;

meno alebo názov a adresa, meno kontaktnej osoby a prípadne meno a adresa osoby, ktorá ho zastupuje v súlade s článkom 4, ako uvádza oddiel 1 prílohy VI;

predpokladaný termín registrácie a hmotnostné pásmo látky;

názvy látok, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy VI, vrátane ich čísiel EINECS a CAS alebo, ak nie sú dostupné, akýchkoľvek iných identifikačných kódov, pre ktoré sú dostupné informácie dôležité z hľadiska uplatňovania prílohy XI oddielov 1.3 a 1.5 (látky použiteľné pre (Q)SAR alebo read-across prístup).

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification