Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Predregistrácia chemických látok v zmysle nariadenia REACH

Oneskorená REACH predregistrácia

Spoločnosti začínajúce výrobu alebo dovoz zavedenej látky v množstvách 1 tona a viac ročne po 1. decembri 2008 môžu predložiť oneskorenú predregistráciu a ešte stále môžu využiť predĺžené termíny. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov so zámerným uvoľňovaním zavedenej látky tiež môžu predložiť oneskorenú predregistráciu.

Na účely uľahčenia zdieľania údajov sa v nariadení REACH požaduje, aby sa všetky látky pred registráciou buď predregistrovali, alebo sa predloží žiadosť o informácie. Vo všeobecnosti sa predregistrácia vzťahuje na zavedené látky a predloženie žiadosti o informácie na nezavedené látky a zavedené látky, ktoré neboli predregistrované.

 

Oneskorená predregistrácia musí byť predložená:

do šiestich mesiacov po prekročení prahovej hodnoty jedna tona ročne a

najneskôr 12 mesiacov pred uplynutím príslušného termínu registrácie.

Oneskorené predregistrácie je preto možné predkladať do 31. mája 2017 pre látky, ktoré je potrebné registrovať do 31. mája 2018. Termín v roku2018 sa týka zavedených látok vyrábaných alebo dovážaných v množstvách menších ako 100 ton ročne, ktoré nie sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kategórie 1A a1B. Iné zavedené látky už nemožno predregistrovať.

Pre látky, ktoré už nemožno predregistrovať, alebo pre látky, v prípade ktorých sa spoločnosť rozhodne neuskutočniť predregistráciu, potenciálni registrujúci musia pred registráciou predložiť agentúre ECHA žiadosť.

Nariadenie REACH sa zameriava výlučne na „látky“. Avšak látky ako také (vyrábané a dovážané do EÚ v ročnom objeme vyššom ako 1 tona), chemické látky obsiahnuté v prípravkoch a chemické látky vo výrobkoch s cieleným uvoľňovaním.

Pre zabezpečenie funkčnosti systému REACH má zásadný význam jednoznačná identifikácia látky. Pre pred-registráciu látky je dôležité rozumieť základným pojmom ako  jednozložková a viazložková látka, medziprodukt, hlavná zložka, monomér, polymér a ďalšie. Identifikáciu a pomenovanie látok vykonávame v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej chemickej spoločnosti.

Zavedené látky sú definované ako tie, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

nachádzajú sa v zozname EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

boli vyrobené v jednom z členských štátov EU aspoň raz v období 15 rokov pred vstúpením REACHu do platnosti, ale neboli uvedené na trh (e.g. medziprodukty, látky pripravené za účelom výskumu a  vývoja - R&D substances)

„No-Longer Polymers“ umiestnené na trhu v jednom z členských štátov pred vstúpením REACHu do platnosti  http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_nlp.html

Registrujúci, ktorí nepredložia informácie vyžadované na predregistráciu nemôžu využiť  stanovené prechodné obdobie a teda musia registrovať bezodkladne podľa Kapitoly II Nariadenia REACH (Registrácia látok).

Informácie vyžadované na predregistráciu:

názov látky;

meno alebo názov a adresa, meno kontaktnej osoby a prípadne meno a adresa osoby, ktorá ho zastupuje v súlade s článkom 4, ako uvádza oddiel 1 prílohy VI;

predpokladaný termín registrácie a hmotnostné pásmo látky;

názvy látok, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy VI, vrátane ich čísiel EINECS a CAS alebo, ak nie sú dostupné, akýchkoľvek iných identifikačných kódov, pre ktoré sú dostupné informácie dôležité z hľadiska uplatňovania prílohy XI oddielov 1.3 a 1.5 (látky použiteľné pre (Q)SAR alebo read-across prístup).

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH

 

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pre oblasť legislatívy REACH - príprava a realizácia registrácie, zastupovanie v SIEF, tretia strana, výhradný zástupca, spracovanie registračnej dokumentácie - IUCLID, Chesar, outsourcing...
Tel: +421 2 45943712; skype: ekotox.bratislava


Čo je predregistrácia, koho sa týka a v čom spočíva jej prínos

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification