Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018

ECHA/NA/16/08 - ECHA sa zdrží ďalších aktualizácií dokumentov usmernenia REACH, ktoré majú dopad na registráciu po 31. máji 2016.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
REACH Predregistrácia
Predregistrácia chemických látok

Oddialená predregistrácia

1. jún 2008 až 1. december 2008 - bolo obdobie určené na predregistráciu všetkých phase-in látok, ktoré umožňovalo podnikom využiť prechodné obdobia pre registráciu chemických látok.

Za určitých podmienok (uvedených v článku 28 Nariadenia REACH) môžu podniky predregistrovať aj po 1.12. 2008. Podmienkou je že:

podnik vyrobí/dovezie zavedenú látku v množstve rovnom alebo väčšom ako 1 tona prvý krát po 1.12. 2008.

V takomto prípade je možné vykonať tzv. oddialenú predregistráciu a využívať jej výhody (neskoršie termíny registrácie). Oddialenú predregistráciu je potrebné vykonať prostredníctvom portálu REACH-IT na stránke Európskej Chemickej Agentúry (ECHA)  v termínoch:

  •  najneskôr do 6 mesiacov po výrobe/ dovoze príslušnej zavedenej látky a 
  •  najneskôr 12 mesiacov pred príslušným termínom pre registráciu

 

V prípade vášho záujmu o vykonanie oddialenej predregistrácie, prosím vyplňte priložený dotazník a naši pracovníci Vám zašlú podrobnejšie informácie o možnostiach oddialenej predregistrácie.

 

DOTAZNÍK

Nariadenie REACH sa zameriava výlučne na „látky“. Avšak látky ako také (vyrábané a dovážané do EÚ v ročnom objeme vyššom ako 1 tona), chemické látky obsiahnuté v prípravkoch a chemické látky vo výrobkoch s cieleným uvoľňovaním.

Pre zabezpečenie funkčnosti systému REACH má zásadný význam jednoznačná identifikácia látky. Pre pred-registráciu látky je dôležité rozumieť základným pojmom ako  jednozložková a viazložková látka, medziprodukt, hlavná zložka, monomér, polymér a ďalšie. Identifikáciu a pomenovanie látok vykonávame v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej chemickej spoločnosti.

Phase-in látky sú definované ako tie, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • nachádzajú sa v zozname EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)   http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_einecs.htm
  • boli vyrobené v jednom z členských štátov EU aspoň raz v období 15 rokov pred vstúpením REACHu do platnosti, ale neboli uvedené na trh (e.g. medziprodukty, látky pripravené za účelom výskumu a  vývoja - R&D substances)
  • „No-Longer Polymers“ umiestnené na trhu v jednom z členských štátov pred vstúpením REACHu do platnosti   http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_nlp.html

Registrujúci, ktorí nepredložia informácie vyžadované na predregistráciu nemôžu využiť  stanovené prechodné obdobie a teda musia registrovať bezodkladne podľa Kapitoly II Nariadenia REACH (Registrácia látok).

Informácie vyžadované na predregistráciu:

  • názov látky;
  • meno alebo názov a adresa, meno kontaktnej osoby a prípadne meno a adresa osoby, ktorá ho zastupuje v súlade s článkom 4, ako uvádza oddiel 1 prílohy VI;
  • predpokladaný termín registrácie a hmotnostné pásmo látky;
  • názvy látok, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy VI, vrátane ich čísiel EINECS a CAS alebo, ak nie sú dostupné, akýchkoľvek iných identifikačných kódov, pre ktoré sú dostupné informácie dôležité z hľadiska uplatňovania prílohy XI oddielov 1.3 a 1.5 (látky použiteľné pre (Q)SAR alebo read-across prístup).

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification