Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok

Prijatím Smernice Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Chemická legislatíva Správa o chemickej bezpečnosti
Správa o chemickej bezpečnosti

Pre všetky látky podliehajúce registrácii sa v množstvách 10 ton a viac ročne
na registrujúceho vykoná hodnotenie chemickej bezpečnosti a vyhotoví sa správa o chemickej bezpečnosti súlade s prílohou I (Formát pre vypracovanie Správy o chemickej bezpečnosti) a ods. 2 až 7 čl. 14

Pre jednoduchšie vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti vydala ECHA podrobné usmernenie, ktoré sa skladá z viacerých častí (na stránke ECHA nájdete prehľad usmernenia aj v slovenskom jazyku) Jednotlivé časti sú však väčšinou v anglickom jazyku okrem Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti Časť A: Úvod k usmerňovaciemu dokumentu, Časť D: Príprava expozičného scenára a Kapitoly R.12: Systém deskriptorov použitiaktoré sú dostupné v slovenskom jazyku 


Hodnotenie chemickej bezpečnosti zahŕňa tieto kroky:

  1. posúdenie nebezpečnosti pre zdravie ľudí,
  2. posúdenie nebezpečenstva fyzikálno-chemických vlastností z hľadiska zdravia ľudí,
  3. posúdenie nebezpečenstva pre životné prostredie,
  4. posúdenie PBT, vPvB.


Ak v dôsledku vykonania krokov hodnotenia chemickej bezpečnosti dospeje registrujúci
k záveru, že látka alebo prípravok spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná látka podľa Smernice 67/548/EHS alebo smernice1999/45/ES, alebo je hodnotená ako PBT alebo vPvB, hodnotenie chemickej bezpečnosti bude zahŕňať tieto doplňujúce kroky:

a) posúdenie expozície vrátane tvorby expozičných scenárov a odhad expozície;

b) charakteristiku rizika.

Hlavným prvkom časti správy o chemickej bezpečnosti týkajúcej sa expozície je opis expozičných scenárov uplatňovaných výrobcom pri výrobe, výrobcom alebo dovozcom
pri vlastnom použití a scenárov, ktoré výrobca alebo dovozca odporúča uplatňovať
na identifikované použitia.

Expozičné scenáre (prípadne kategórie použitia a expozície), posúdenie expozície
a charakteristika rizika sa týkajú všetkých identifikovaných použití zo strany registrujúceho.

Expozičný scenár
je súbor podmienok vrátane prevádzkových podmienok a opatrení manažmentu rizík, ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa počas svojho životného cyklu a ako výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo odporúča následným užívateľom kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného prostredia. Tieto expozičné scenáre môžu pokrývať jeden konkrétny proces alebo použitie, prípadne niekoľko procesov alebo primeraných použití.

Každý následný užívateľ má právo písomne (v tlačenej alebo elektronickej podobe) upovedomiť o používaní (aspoň vo forme stručného všeobecného opisu použitia) výrobcu, dovozcu alebo následného užívateľa, ktorý mu látku ako takú alebo látku v prípravku dodáva, s cieľom, aby sa z použitia stalo identifikované použitie.

Každý registrujúci povinný vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti uchováva svoju správu o chemickej bezpečnosti dostupnú a aktualizovanú.

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification