Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018

ECHA/NA/16/08 - ECHA sa zdrží ďalších aktualizácií dokumentov usmernenia REACH, ktoré majú dopad na registráciu po 31. máji 2016.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

Click on the slide!

REACH Konferencia 2016

REACH Konferencia sa uskutoční 16-17 mája 2016 v Prahe, Česká republika

More...
Click on the slide!

OECD QSAR Toolbox training, Prague — Průhonice, MAY 18—20, 2016....(EN)

More...
Click on the slide!

CHEMDOX - nový moderný software pre klasifikáciu a dokumentáciu

More...
Click on the slide!

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odbornú pomoc pri plnení neustále sa meniacich požiadaviek legislatívy

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
safearticles skolenia2015sk posterrc

REACH a CLP služby

Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich s plnením požiadaviek nariadení REACH a CLP  v podniku – registrácia/predregistrácia/notifikácia látok, testy, vypracovanie dokumentácie (CSA/CSR, ES, KBÚ), komunikácia v dodávateľskom reťazci....
| viac info >>

Kozmetické výrobky

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu kozmetického výrobku pre uvedenie na trh.V rámci kooperácie s certifikovanými laboratóriami Vám ponúkame aj naše laboratórne služby v prípade potreby testovania účinnej látky obsiahnutej v kozmetickýcg výrobkoch.
| viac info >>

 

Karty bezpečnost. údajov

Správa KBÚ v podniku – komplexná služba, vypracovanie a revízie kariet bezpečnostných údajov v zmysle REACH a CLP, expozičný scénar, vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov z cudzojazyčných podkladov...
| viac info >>

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Školenia a kurzy
skoleniesk

Ekotoxikologické centrum organizuje odborné školenia pre oblasť ochrany zdravia pri práci, pre oblasť práce s jedmi, environmentálnych a chemických rizík, pre aktuálne požiadavky chemickej legislatívy... Firemné školenia - školenie zamestnancov priamo vo Vašej firme. Odborné kurzy v spolupráci s odborníkmi  z renomovaných európskych inštitúcií.
| viac info >>

 

 
Hodnotenie rizík
risk

Vypracovanie hodnotenia rizík pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a definovanie následných nápravných opatrení v súlade s nariadením REACH.(povinnosti priemysel. podnikov, splnenie legislatívných povinností, poradenské služby, outsourcing)
| viac info >>

 
Ochrana zdravia pri práci
ochranazdravia

Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika; zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia; vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.
| viac info >>

 
Prevádzkový poriadok
safety

Zabezpečenie povinností zamestnávateľa:

  • Zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku     
  • Posudzovať riziko týchto faktoroch
  • Vypracovať posudok o riziku
  • Vylúčiť riziko z nebezpečného chemického faktora
  • Zabezpečiť meranie chemických faktorov.        viac info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification