Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

Čítať celý článok...
ECHA zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov

03/04/2012 - Európska chemická agentúra (ECHA) na základe záverov konzultačného procesu zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov

Helsinky, 03 apríl 2012 - Usmernenie k zdieľaniu údajov bolo jedným z prvých dokumentov uverejnené agentúrou ECHA v roku 2007 a bolo potrebné ho aktualizovať s cieľom zohľadniť poznatky ECHA, ktoré sa získali od ukončenia prvého registračného termínu v roku 2012. Niekoľko opráv a vylepšení v dokumente boli vedené potrebou objasniť povinnosti a úlohy zúčastnených subjektov a zohľadňujú skúsenosti pri vykonávaní postupov o zdieľaní údajov.

  • Sekretariát ECHA pripravil návrh revízie usmerňujúceho dokumentu, ktorý bol pripravený po detailnej konzultácii s partnermi ECHA. Text bol rozsiahlo revidovaný so zmenami a doplnením obsahu a štruktúry. Úpravy boli vykonané s cieľom zlepšiť celkovú súdržnosť a osobitne na problematiku hlavy III nariadenia REACH v oblasti zdieľania údajov a zabráneniu testovaniu, ktoré nie je nevyhnutné. Okrem toho informácie, ktoré sú už pokryté technickými príručkami alebo spadajúce do pôsobnosti iných usmernení boli odstránené, zúžené na nevyhnutnú mieru alebo zmené a doplnené s cieľom minimalizovať prekrývanie a zabezpečiť konzistentnosť.
  • Štruktúra usmernenia bola tiež upravená, aby bol dokument jasnejší a čitateľnejší vytvorením dvoch nových sekcií pokrývajúcich komplexný súbor informácií o postupe pri zdieľaní informácií u zavedených a nezavedených látok. Taktiež boli pridané nové sekcie zamerané na procesy pri sporoch o zdieľaní údajov a všetky existujúce príklady boli doplnené a upresnené,  alebo nahradené novými. Tiež bola vytvorená nová sekcia o riešení postupov pri plnení povinností zdieľať údaje po vykonaní samotnej registrácie.

Viac na stránke ECHA >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification