Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
ECHA zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov

03/04/2012 - Európska chemická agentúra (ECHA) na základe záverov konzultačného procesu zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov

Helsinky, 03 apríl 2012 - Usmernenie k zdieľaniu údajov bolo jedným z prvých dokumentov uverejnené agentúrou ECHA v roku 2007 a bolo potrebné ho aktualizovať s cieľom zohľadniť poznatky ECHA, ktoré sa získali od ukončenia prvého registračného termínu v roku 2012. Niekoľko opráv a vylepšení v dokumente boli vedené potrebou objasniť povinnosti a úlohy zúčastnených subjektov a zohľadňujú skúsenosti pri vykonávaní postupov o zdieľaní údajov.

  • Sekretariát ECHA pripravil návrh revízie usmerňujúceho dokumentu, ktorý bol pripravený po detailnej konzultácii s partnermi ECHA. Text bol rozsiahlo revidovaný so zmenami a doplnením obsahu a štruktúry. Úpravy boli vykonané s cieľom zlepšiť celkovú súdržnosť a osobitne na problematiku hlavy III nariadenia REACH v oblasti zdieľania údajov a zabráneniu testovaniu, ktoré nie je nevyhnutné. Okrem toho informácie, ktoré sú už pokryté technickými príručkami alebo spadajúce do pôsobnosti iných usmernení boli odstránené, zúžené na nevyhnutnú mieru alebo zmené a doplnené s cieľom minimalizovať prekrývanie a zabezpečiť konzistentnosť.
  • Štruktúra usmernenia bola tiež upravená, aby bol dokument jasnejší a čitateľnejší vytvorením dvoch nových sekcií pokrývajúcich komplexný súbor informácií o postupe pri zdieľaní informácií u zavedených a nezavedených látok. Taktiež boli pridané nové sekcie zamerané na procesy pri sporoch o zdieľaní údajov a všetky existujúce príklady boli doplnené a upresnené,  alebo nahradené novými. Tiež bola vytvorená nová sekcia o riešení postupov pri plnení povinností zdieľať údaje po vykonaní samotnej registrácie.

Viac na stránke ECHA >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification