Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemická legislatíva Prehľad legislatívnych predpisov
Prehľad legislatívnych predpisov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Neoficiálna konsolidácia právneho textu REACH (.pdf - 3,99 Mb)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohy IV a V


Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 217/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 434/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 95/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 405/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 67/2010 Z.z o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon


Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 217/2003 Z. z., o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 434/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 95/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 Zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu ;

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 331/2001 Z. z podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z.
o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok na život
a zdravie ľudí a na životné prostredie;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MH SR č. 180/2003 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 275/2004 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 698/2004 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 225/2006 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 471/2006 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška MH SR č. 230/2007 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o postupe pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavanie, podrobnosti o vydávaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe;
Vyhláška MH SR č. 406/2002 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MH SR č.65/2002 Z. z.;
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Obsahuje:
Prílohu č.1: Zoznam nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov;
Prílohu č.2: Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky;
Prílohu č.3: Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky alebo chemického prípravku (R-vety a ich kombinácie);
Prílohu č.4: Zoznam označení pre bezpečné používanie chemickej látky alebo chemického prípravku (S-vety a ich kombinácie);
Prílohu č.5: Podrobnosti o testovacích metódach:
časť A: metódy na určenie fyzikálno-chemických vlastností, (metódy A1. – A20.),
časť B: metódy na určenie toxicity, (metódy B1. – B 41.),
časť C: metódy na určenie ekotoxicity (metódy C1. – C20.).
Prílohu č.6: Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov
a podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov;
Prílohu č.7: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie novej chemickej látky;
Prílohu č.8: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na úplné oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky;
Prílohu č.9: Podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov;
Prílohu č.10: Podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov.
Výnos č. 2/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch;
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006, z 5. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch;
Výnos MH SR č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov;
Výnos č. 8/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS).

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík
a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií;
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci;
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 300/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci;
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

DETERGENTY
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch, v znení neskorších predpisov;
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 907/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII.

AEROSÓLOVE ROZPRAŠOVAČE
Vyhláška MH SR č. 330/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na aerosólové rozprašovače;
Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.

BIOCIDY
Zákon č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 15/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z.z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácií zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom;
Vyhláška MH SR č. 517/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídnych výrobky;
Nariadenie vlády SR č. 152/2007 Z. z. -, ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh
Nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
Účinnosť od: 1. 1. 2009.

ODPADY
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 553/2001 Z.z., o zrušení niektorých štátnych fondov, a o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 96/2002 Z.z., o dohladenad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 261/2002 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 393/2002 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 529/2002 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 188/2003 Z.z., o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 245/2003 Z.z., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 443/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 733/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 571/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z.,
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification