Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach

Tretí a posledný termín registrácie pre existujúce chemické látky vyrábané alebo dovážané v EÚ/EHP od 1 do 100 ton ročne je 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
Formát karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom so stanovenou dĺžkou. Dĺžka karty bezpečnostných údajov zodpovedá nebezpečnosti látky alebo zmesi a dostupným informáciám.
Všetky strany karty bezpečnostných údajov vrátane všetkých príloh sú očíslované a buď obsahujú údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad ‚strana 1 z 3‘), alebo údaj, či existuje ďalšia strana (napríklad ‚pokračovanie na nasledujúcej strane‘ alebo ‚koniec karty bezpečnostných údajov‘).

Obsah KBÚ:
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.4. Núdzové telefónne číslo
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
2.2. Prvky označovania
2.3. Iná nebezpečnosť
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
3.2. Zmesi
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
5.3. Rady pre požiarnikov
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
6.4. Odkaz na iné oddiely
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
9.2. Iné informácie
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
10.2. Chemická stabilita
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5. Nekompatibilné materiály
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
12.3. Bioakumulačný potenciál
12.4. Mobilita v pôde
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
12.6. Iné nepriaznivé účinky
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
ODDIEL 16: Iné informácie

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Revízia KBÚ
Formát karty bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification