Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

New web platform available on adverse effects of chemicals

The OECD has launched a new Adverse Outcomes Pathway

 

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Privítali by ste dostupnosť zvýhodnených úverov pre plnenie povinností vyplývajúcich z chemickej legislatívy?
 
Formát karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom so stanovenou dĺžkou. Dĺžka karty bezpečnostných údajov zodpovedá nebezpečnosti látky alebo zmesi a dostupným informáciám.
Všetky strany karty bezpečnostných údajov vrátane všetkých príloh sú očíslované a buď obsahujú údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad ‚strana 1 z 3‘), alebo údaj, či existuje ďalšia strana (napríklad ‚pokračovanie na nasledujúcej strane‘ alebo ‚koniec karty bezpečnostných údajov‘).

Obsah KBÚ:
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.4. Núdzové telefónne číslo
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
2.2. Prvky označovania
2.3. Iná nebezpečnosť
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
3.2. Zmesi
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
5.3. Rady pre požiarnikov
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
6.4. Odkaz na iné oddiely
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
9.2. Iné informácie
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
10.2. Chemická stabilita
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5. Nekompatibilné materiály
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
12.3. Bioakumulačný potenciál
12.4. Mobilita v pôde
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
12.6. Iné nepriaznivé účinky
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
ODDIEL 16: Iné informácie

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Revízia KBÚ
Formát karty bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification