Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Chemický manažment

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,...) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:
1.    KBÚ SKRÍNING  - ANALÝZU STAVU  KBU
2.    REACH + CLP SKRÍNING - IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
3.    IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU - ŠKÁLOVANIE ES
4.    AKTÍVNU KOMUNIKÁCIU V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
5.    OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A POSUDOK O RIZIKU
6.    OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIACieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.

Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.

Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov  boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.

 


  • KBÚ SKRÍNING - Objednať  -  Opýtať sa


Obsahová náplň:

1.    Identifikácia látok, zmesí, surovín a výrobkov  používaných v podniku z podkladov od zákazníka (karty bezpečnostných údajov (KBU), rozšírené karty bezpečnostných údajov (e-KBU), doplňujúca dokumentácia,...) ;
2.    Vypracovanie zoznamu KBÚ (resp. e-KBÚ) od dodávateľov ;
3.    Vypracovanie zoznamu dodávateľov a odberateľov ;
4.    Posúdenie kvality KBÚ resp. e-KBÚ na základe Metodiky pre kontrolu KBÚ ;
5.    Identifikácia nedostatkov v KBÚ, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť.

KBU SKRÍNING je vypracovaný podľa Metodiky pre kontrolu KBU, ktorú vypracovalo Ekotoxikologickým centrom Bratislava, s.r.o. .
Súčasťou metodiky je vypracovaný Dotazník pre kontrolu KBÚ – PDF, WORD dokument.
Dotazník pre kontrolu KBÚ slúžil ako podklad pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi za účelom vykonania náprav chybnej dokumentácie.
Pri kontrole správností KBÚ sa kladie dôraz na závažné nedostatky vo väzbe na požiadavky legislatívy: nariadenie (ES) č. 1272/2008, nariadenia č. 355/2006 Z. z. v platnom a nariadenie (EÚ) č. 830/2015.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie KBÚ SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1.    Vypracovaný zoznam KBÚ resp. e-KBÚ prijatých od dodávateľov
- EXL súbor ;
2.    Vypracovaný zoznam dodávateľov a odberateľov
- EXL súbor ;
3.    Vypracovanú Metodika pre kontrolu KBU
- PDF dokument ;
4.    Správu o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ od Vašich dodávateľov vypracovanú na základe Metodiky pre kontrolu KBU
- PDF dokument.

Metodika kontroly KBU zahŕňa:
A.    kroky pre následných užívateľov ako vykonať kontrolu správnosti KBÚ od Vašich dodávateľov na úrovni primeranej okolnostiam:
- a.    Ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o správnosti alebo úplnosti KBÚ – kontaktovať dodávateľa ;
- b.    V prípade nových informácií o nebezpečných vlastnostiach alebo vhodnosti opatrení manažmentu rizík v KBÚ – oznámiť tieto údaje svojmu dodávateľovi (REACH, čl. 34) ;
- c.    Uchovávajte záznamy o vierohodnosti vykonaných kontrol, ich výsledkov, a akýchkoľvek výsledných opatreniach ;
- d.    Informovať pracovníkov o údajoch z KBÚ relevantných pre výkon ich činnosti na pracovisku a vykonávať kontroly ich odbornej spôsobilosti na plnenie svojich povinností.
B.    úrovne kontroly správnosti KBÚ:
- a.    prvotná kontrola KBÚ zahŕňa základné požiadavky (napr. jazyk vypracovania, dátum vyhotovenia, dátum revízie, formát, priložený expozičný scenár ...) ;
- b.    kontrola klasifikácie látok v súlade s CLP nariadením ;  
- c.    kontrola klasifikácie zmesí zahŕňa kontrolu klasifikácie zložiek zmesi a súlad  s CLP nariadením ;
- d.    kontrola limitných hodnôt v súlade nariadením č. 355/2006 Z. z. v platnom znení ;
- e.    kontrola opatrení pre kontrolu rizík v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 ;
- f.     detailná kontrola KBU zahŕňa kontrolu klasifikácie zmesí na základe pravidiel CLP nariadenia (na základe výberu nebezpečnej vlastnosti látky).


Obsahová náplň
:
1.    Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:
•        Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia ;
•        Registrácia, notifikácia, autorizácia ;
•        Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku ;
•        Plnenie povinností dodávateľmi ;
•        Požiadavky odberateľov.
2.    Kategorizácia chemických látok: SVHC, CMR látky, hodnotenie látok podľa CoRAP, chemické látky nebezpečné pre ŽP za použitia softvéru CHEMDOX na základe podkladov od zákazníka;
3.    Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním,  alebo obsahujú SVHC látky ;
4.    REACH Identifikácia nedostatkov, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť;
5.    ODPORÚČANIA, návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie REACH + CLP SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1.    Správu o analýze aktuálneho stavu vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:
a.    povinnosti podniku na základe zistenia činností, dodávateľsko-odberateľského reťazca, použitia látok a zmesí ;
b.    určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislatíve REACH ;
c.    identifikovanie nesúladu s požiadavkami legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov, ktoré je potrebné implementovať ;
2.    Správu o kategorizácii chemických látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach používaných vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokumen
t:
a.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska SVHC látok (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) ;
b.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska CMR látok (karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické) ;
c.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska nebezpečnosti pre životné prostredie ;
d.    Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska hodnotenia CoRAP (akčný plán Spoločenstva).  Cieľom hodnotenia je zabezpečiť, aby výroba a použitie látok zo zoznamu CoRAP nepredstavovalo riziko pre zdravie ľudí a  životné prostredie ;

Jednotlivé zoznamy látok sú vypracované prostredníctvom softvéru CHEMDOX.
Bližšie informácie o softvéri CHEMDOX sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/softprodukty/chemdox


Obsahová náplň:
1.    Identifikovanie parametrov expozičného scenára na základe podkladov od zákazníka (rozšírená karta bezpečnostných údajov t.j. e-KBÚ) ;
2.    Identifikovanie podmienok použitia v podniku vzhľadom na ES na základe podkladov od zákazníka (interná dokumentácia,...) ;
3.    Identifikácia parametrov a hodnôt vzhľadom na použitie modelov a konkrétnych informácií z hodnoteného procesu vrátane použitia meraných parametrov pre konkrétne procesy ;
4.    Výpočty škálovaných parametrov a preverenie ich aplikovateľnosti (modelovanie) ;
5.    Vyhodnotenie výsledkov škálovania a posúdenie nutnosti dodatočných krokov - správa a formalizácia dokumentácie.

V prípade, ak si objednáte ŠKÁLOVANIE ES, dodáme Vám:
- Správu o implementácii požiadaviek e–KBÚ (škálovanie expozičného scenára) pre konkrétnu látku ako takú alebo obsiahnutú v zmesi používanú vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:
a.    Identifikovanie  parametrov expozičného scenára od Vášho dodávateľa (podmienky použitie popísané deskriptormi použitie, prevádzkové opatrenia, opatrenia pre kontrolu rizík  ;
b.    Definovanie limitných hodnôt pre látku podľa národnej legislatívy ;
c.    Definovanie podmienok použitia vo Vašom podniku  ;
d.    Porovnanie prevádzkových podmienok vo Vašom podniku s podmienkami navrhovanými výrobcom v e-KBÚ ;
e.    Porovnanie používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) vo Vašom podniku s OOPP navrhovanými výrobcom v e-KBÚ ;
f.    Vyhodnotenie súladu ES s použitím vo Vašom podniku  a posúdenie nutnosti dodatočných krokov

  • KOMUNIKÁCIA V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA - Objednať - Opýtať sa


Obsahová náplň:
1.    Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi s cieľom nápravy identifikovaných nedostatkov v KBÚ resp. e-KBÚ od Vášho dodávateľa ;
2.    Zastupovanie Vašej spoločnosti vo vzťahu k dodávateľom ako výhradný zástupca pre komunikáciu s dodávateľmi.

V prípade, ak si objednáte naše služby výhradného zástupcu pre komunikácie s Vašimi dodávateľmi, dodáme Vám:
1.    Vypracovanú databázu aktuálnych kontaktov na Vašich dodávateľov – EXL súbor
;
2.    Vypracovanú databázu revidovaných KBÚ resp. e-KBÚ na základe výsledkov komunikácie s Vašimi dodávateľmi – EXL súbor ;
3.    Správu o vykonanej komunikácie k určitému dátumu – PDF dokument ;Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi v zmysle zákona NR SR č. 355/2006 Z. z. v znení NV SR č. 471/2011 Z. z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie Prevádzkového poriadku, dodáme Vám:
- Vypracovaný Prevádzkový poriadok pre Vaše pracovisko podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. , ktorý zahŕňa – PDF dokument ;
a.    Posudok o riziku vypracovaný podľa postupu uvedenom v § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. ;
b.    Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory ;
c.    Bezpečné pracovné a technologické postupy ;
d.    Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznietenia alebo výbuchu  ;
e.    Havarijný plán  ;
f.    Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc ;
g.    Spôsob a frekvencia školení zamestnancov.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification