Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Archív
Konferencie

Konferencia REACH 2015

Konferencia REACH 2015 sa v Prahe konala po ôsmykrát (30-31 marca 2015) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti. Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

-  Príspevky sú v jazykoch, v ktorých boli odprednášané na konferencii

 

Day 1Day 2

 

Overview of REACH & CLP Legislation

Martin MURÍN, Ekotoxikologické centrum

 

 

OECD QSAR Toolbox

Joop de KNECHT, OECD

 

REACH & CLP Implementation - Industry View

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 

REACH and CLP - Laboratory Testing Requirements In Vitro and In Vivo

David J. Esdaile, CiToxLAB

 

REACH Impact – Authorisation, Enforcement and REACH Registration 2018 Challenges for Distributors

Ophélie ROBLOT, Fecc

 


Chemical Safety Assessment — REACH Limit Values

Ľubica MURÍNOVÁ, Slovak Medical University

 

Participation of the Czech Republic in ECHA's MANAGEMENT BOARD

Karel Bláha (MŽP) - ECHA Management Board
Marian Rucki (MZd-SZÚ) - Committee for Risk Assessment

 

 

The Interraction Between Occupational Safety Legislative (OSH) Requirements and REACH

Christian HEIDORN, European Commission

 

Ministry of Industry and Trade Activities in ECHA

Pavlína Kulhánková (MPO) - Member States Committee

 

How to Manage Chemicals in Automotive Plant Effectively? Experiences and Practical Tips

Martin DROZD, Kia Motors Slovakia s.r.o.

 

 

Enforcement Forum

Oldřich Jarolím (ČIŽP) - Enforcement Forum

 

Applications for Authorization — Lessons Learnt and State of Play

Christiaan LOGTMEIJER, ECHA

 

 

CLP Deadline 2015 — Tasks and Consequences

Alena PILVÁŇOVÁ, Ekotoxikologické centrum

 

 

SVHCs & Authorization — Challenges for DUs

Jan MERVART, Deza

 

The Industry View & Practical Experiences—REACH & CLP & Above

Christian GRÜNDLING, FCIO

 

 

Authorisation — Learning Lessons and How to Best Prevent/Anticipate Authorisation as a Company

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 

Intermediates and Strictly Controled Conditions–requirements and practice

Jan HOLOMEK, ReachSpektrum

 

 

Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES) - state of the art

Ophélie ROBLOT, Fecc


REACH & CLP Compliance Check

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 

 

REACH & Articles

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologické centrum

 

Assessment of REACH Impact on SMEs

Pavel PROKES, European Commission

 

 

Restrictions (Annex XVII/REACH - Implementation and Compliance)

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 

Document Control and Regulation Compliance Across Industry Sectors

Simon THEOBALD, REACH Delivery International Ltd.

 


Konferencia REACH 2013

 

Konferencia REACH 2013 sa v Bratislave konala po siedmykrát (2-4 decembra 2013) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti. Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

-  Príspevky sú v jazykoch, v ktorých boli odprednášané na konferencii 

1. deň2. deň3. deň

 REACH & CLP-aktuálny stav legislatívy EU 

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

 Podpora agentúry ECHA pre následných užívaťeľov a MSP

Laura WALIN, ECHA

 

 

 REACH registrácia a čo nasleduje

Javier SÁNCHEZ, ECHA

 Prehľad legislatívy CLP & REACH a ďalší vývoj

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

 Hodnotenie rizík & REACH—DNELs, DMELs

Martin MURÍN, Ekotoxikologicke centrum

 Implementácia nariadenia REACH—pohľad európskeho chemického priemyslu

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

 SVHCs— Stav

Martin Murín, Ekotoxikologické centrum

 Ochrana životného prostredia vo výrobnom závode vs REACH—
PNECs

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

 REACH registrácia a jej právne dôsledky

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

 SVHC & Autorizácia — Výzvy pre následných užívaťeľov

Jan MERVART, Deza

 REACH IT, IUCLID, CHESAR

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

 REACH registrácia-hlavný registrujúci, dossier, plány testov...

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

 Autorizačný proces — Hľadisko hutníckeho priemyslu

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 REACH Delivery– Nástroj komunikácie v dodávateľskom reťazci

Malcolm CARROLL, REACH Delivery

 Kvalita registračných dokumentácií: Stav a kroky

Javier SÁNCHEZ, ECHA

 REACH & Výrobky

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

 

 Dôsledky REACH registrácie

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

 eKBÚ a Expozičné scenáre - výhliadky agentúry ECHA

Laura WALIN, ECHA

 Hľadisko priemyslu & Praktické skúsenosti

Christian GRÜNDLING, FCIO

 Problémy týkajúce sa komunikácie v dodávateľskom reťazci

Ophélie ROBLOT, Fecc

 Koordinované presadzovanie práva REACH/ CLP v EÚ

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 Obmedzenia — Hľadisko hutníckeho priemyslu

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 REACH inšpekcie — Skúsenosti České inspekce ŽP

Jan SPONAR, ČIŽP

 Nové prístupy k riadeniu procesných chemických látok v
automobilovom priemysle

Martin DROZD, Kia Motors Slovakia

Praktické skúsenosti distribútorov týkajúce sa inšpekcie

Ophélie ROBLOT, Fecc

 

 

 

 


Znečistené územia, Bratislava 2012


Piata medzinárodná konferencia "Znečistené územia, Bratislava 2012" sa uskutočnila 20.- 22. júna , 2012 v Bratislave, v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

Hlavné témy:

I. Stratégie, metódy, nové právne predpisy EU a členských štátov
II. Prioritné chemické látky, perzistentné organické znečisťujúce látky, výskum / veda / vývoj
III. Dekontaminačné metódy, lokálne a regionálne riešenia

Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

-  Príspevky sú v jazykoch, v ktorých boli odprednášané na konferencii

 

1. deň

2. deň

European regulations concerning contaminated site management and status of the directive for soil protection

Dominique Darmendrail

Zdravotné riziko obyvateľov Východného Slovenska z expozície polychlórovaným bifenylom

Tomáš Trnovec, Ľubica Palkovičová

20 rokov rakúskeho Zákona o sanácii environmentálnych záťaží – skúsenosti a výhľad pre Slovensko


Bernhard Hager

Posúdenie rizík znečisťujúcich látok v pôdach a sedimentoch z pohľadu dostupnosti nových limitných hodnôt DNEL/DMEL a PNEC

Martin Murín, Miroslava Hrivnáková

Staré ekologické záťaže v ČR - vývoj 2011-2012


Richard Přibyl

Skládky odpadov zo sulfonačnej rafinácie olejov, gudróny – vzorkovanie, analýzy a možnosti spracovania

Daučík P., Hájeková E., Hudec P., Hadvinová M., Rosevák M.

Environmentálne záťaže - proces ich prieskumu a odstraňovania na Slovensku

Vlasta Jánová

Kaznějov – Stará ekologická záťaž z chemickej výroby


Jan Bartoň, Jakub Štefečka, Milan Čáslavský

Možnosti podpory plošnej inventarizácie kontaminovaných miest interpretáciou multi– a hyperspektrálneho snímkovania

Lenka Jirásková, Jana Petruchová

Sanácia environmentálnej záťaže v areáli terminálu SLOVNAFT,a.s. Hronský Beňadik

Anton Auxt, Kristián Ingár, Marianna Šuchová

Characterization of human health risks by site-specific exposure assessment and risk analysis to Austria

Markus Ausserleitner

Stabilizácia zemín in—situ jeden z cenovo efektívnych spôsobov sanácie kontaminovaných zemín

Zuzana Meszárosová, Radovan Masiar, Pavol Tupý

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia

Anna Patschová

Skúsenosti s použitím nulmocného nanoželeza pre sanácie

Lenka Lacinová a kol.

Analýza rizika


Želmíra Greifová

Pokročilé "in situ" bioremediácie: Hierarchia výberu technológií

Katarína Dercová

Národná inventarizácia kontaminovaných miest (NIKM)


Zdeněk Suchánek, Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha

Využitie in situ chemickej oxidácie pre sanáciu kontaminovaných lokalít

Pavel Mašín, Eliška Turková

Riziko, zodpovednosť a povinnosti nadobúdateľov a vlastníkov kontaminovaných pozemkov

Annamaria Tóthová

Porovnání metod chemické oxidace a chemické redukce pro degradaci izomerů HCH a DDT

Ljuba Zídková, Eliška Turková, Costel Bumbac, Cristiana Cosma

PCB absolete Pesticides and Filter dust (dioxins)


Christoph Rittersberger

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jaromír Helma, Alena Vengrinová

Pesticide Management in the Former Soviet Union



Kevin Helps

Porovnanie procesov a účinnosti sanácie podzemných vôd kontaminovaných chlorovanými ethenmi pomocou procesov BRD a NZVI v lokalite Olšany u Prostějova

Musil Vojtěch

Aktuálny stav riešenia environmentálnych záťaží SPP, a.s.


Robert Kopný

Sanácia starej ekologickej záťaže bývalého distribučného skladu PHM SLOVNAFT a.s. v Pozdišovciach

Chovanec Ján

Znalostná a experimentálna podpora sanačných technológií


Jiří Mikeš

Výber analytických metód pre stanovenie anorganických a organických zložiek v environmentálnych zložkách

Augustín Majchrák

 

Redukcia Cr6+ nanoželezom a testovanie nových typov nanoželeza

Petr Parma

 

 


Konferencia REACH 2012


Konferencia REACH 2012 sa v Bratislave konala po šiesty krát (16-18. Apríla 2012) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti.

Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

-  Príspevky sú v jazykoch, v ktorých boli odprednášané na konferencii

1. deň

2. deň

3. deň

REACH & CLP

Martin Murín

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa - rozsah a požiadavky

Martin Murín

Úlohy distribútorov a následných užívateľov - REACH & CLP

Uta Jensen-Korte

REACH & CLP stav implementácie

Robert Lindenthal

Stratégia testovania pre registráciu 2013

David Esdaile

Task Force on REACH - úlohy, aktivity a odporúčania pre automobilový priemysel

Timo Unger

Aktivity CCHLP na základe chemického zákona (č. 67/2010) a príslušnej európskej legislatívy

Ján Čepček

REACH & CLP - praktické skúsenosti rakúskeho chemického priemyslu

Christian Gründling

REACH z pohľadu následných užívateľov

Martin Drozd

REACH v skratke - skúsenosti

Kevin Pollard

CLP - pohľad priemyslu

Uta Jensen-Korte

REACH implementácia a dopady na výrobný podnik

Martin Murín

REACH implementácia - pohľad chemického priemyslu

Mercedes Viñas

Proces autorizácie - pohľad priemyslu kovov

Hugo Waeterschoot

Karty bezpečnostných údajov - nástroje pre komunikáciu v dodávateľskom reťazci

Anita Hillmer

REACH registračný termín 2013

Kevin Pollard

SVHC & Autorizácia - výzva pre následných užívateľov

Petra Kralova



REACH registrácia - nástroje

Mercedes Viñas

Presadzovanie legislatívy REACH & CLP

Robert Lindenthal

SIEF a vedúci registrant - "čo funguje a čo nie"

Sandra Carey

Presadzovanie legislatívy REACH & CLP

Eugen Anwander

SIEF - skúsenosti z registrácií v roku 2010

Jan Mervart

Obmedzenia - pohľad priemyslu kovov

Hugo Waeterschoot

Globálna produktová stratégia

Silvia Surová

REACH & Výrobky

Martina Kubáňová

e-KBÚ, expozičný scénár a koncentračné limity - Dopad na následného užívateľa

Alena Pilváňová
Martin Murín

 


Znečistené územia, Banská Štiavnica 2011


Štvrtá medzinárodná konferencia "Znečistené územia, Banská Štiavnica 2011" sa uskutočnila 28.- 30. septembra , 2011 v Banskej Štiavnici, v priestoroch Starého Zámku v Banskej Štiavnici pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Na programe konferencie hlavnými bodmi boli:

  • Legislatíva a politika EÚ

 

  • Inventarizácia
  • Metodiky geologického prieskumu znečisteného územia
  • Analýzy rizika znečisteného územia

Prednášky:

1. deň

2. deň

3. deň

Návrh zákona o identifikácii environmentálnych záťaží a zodpovednej osobe za environmentálnu záťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RNDr. Vlasta Jánová, Ph.D.

Limitné hodnoty znečisťujúcich látok pre zložky životného prostredia a zdravie ľudí z pohľadu chemickej legislatívy REACH – záväzné hodnoty pre znečisťovateľov

PaedDr. Martin Murín

Biologické  a fyzikálne-chemické remediačné technológie

 

Doc. Ing. Katarína Dercová, Ph.D.

Metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia

 


RNDr. Želmíra Greifová

Klíčové faktory bioremediačních přístupů v rámci nápravy ekologických škôd

 

Ing. Jiří Mikeš
Ing. Miroslav Minařík

Hodnotenie kontaminácie geologických zložiek urbánneho prostredia – príklad Bratislavy

Mgr. Katarína Fajčíková, Ph.D.
Dr. Davina Robertson
Mgr. Veronika Cvečková
Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.

Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží

 


Ing. Erich Pacola, Ph.D.
Ing. Katarína Paluchová

Bioprístupnosť potenciálne toxických prvkoch z banských odpadov na lokalite Dúbrava

Mgr. Peter Matějovič
RNDr. Ľubomír Jurkovič, Ph.D.
Mgr. Marek Vaculík

Využitie moderných technologických a prieskumných metód pri sanácii kontaminovaných území

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
RNDr. Martin Procházka
Mgr. Pavel Gaňa, Ph.D.

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom

 

Ing. Ivana Novikmecová

Uzavírání a rekultivace skládek – projekce, technologie, realizace

 

Ing. Jaroslav Sedláček

„Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia“ – databáza dát z monitoringu podzemných vôd

RNDr. Patschová Anna, Ph.D.
Mgr. Tlučáková Anna

Novela zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mgr. Mária Gažiová

Problematika situovania a zabudovania monitorovacích objektov v znečistených územiach

RNDr. Rudolf Polák
RNDr. Alena Bagelová

Návrh monitoringu environmentálnych záťaží vo vzťahu k Rámcovej smernici o vodách

RNDr. Slavomír Mikita, Ph.D.
RNDr. Jozef Kordík, Ph.D.
RNDr. Igor Slaninka, Ph.D.

Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

Ing. Jana Frankovská, Ph.D.
RNDr. Igor Slaninka, Ph.D.
RNDr. Jozef Kordík, Ph.D.

Čistění podzemní vody se směsnou kontaminací v bioreaktorech

 

Ing. Vít Matějů

Prieskum a sanácia areálu bývalej úpravne rúd v Španej Doline

 

Mgr. Zuzana Meszárosová

1. etapa Národní inventarizace kontaminovanýhc míst v České republice – metodika a dosavadní zkušenosti


Dr. Ing. Marek Jiří
Mgr. Zdenka Szurmanová

Analýzy rizik odvalů zasažených endogenním hořením

 

Ing. Ivana Schwarzerová

Environmentálna záťaž Smolník – prieskum a pilotná sanácia

Pokial mate zaujem o tuto prednášku, napíšte nám. Z dôvodu nedmernej velkosti nie je mozne ju prezerat na stranke. Za pochopenie dakujeme

Mgr. Peter Šottník, Ph.D.
Doc. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Projekt NIKM - stav řešení po terénním testování metodiky inventarizace

RNDr. Zdeněk Suchánek
Ing. Roman Bukáček
Ing. Jaroslav Řeřicha

Odkaliská – environmentálne riziko alebo perspektívny objekt štúdia a využitia?

 

RNDr. Ľumobír Jurkovič, Ph.D.

Doprůskum znečistění v okolí obce Olšany u Prostějova

 

Mgr. Vojtěch Musil

Prevencia a náprava environmentálnych škôd

 

 

 

 

Ing. Tatiana Horňanová
Ing. Miroslava Lacková

Mapové výstupy projektu „Regionálne štúdie hodnotenia odpadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje“

Ing. Jaromír Helma, Ph.D.
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Alena Brucháneková
Mgr. Jana Šutková
Ing. Martin Zeman
Ing. Milan Schmidt
Bc. Miroslava Petríková

Pilotní test bioremediace ftalátů in situ

 

 

 

Mgr. Jiří Kamas
Ing. Jiří Mikeš
Ing. Miroslav Minařík
RNDr. Alena Polenková

Aktuálny hygienický stav pôd regiónu Horná Nitra

Doc. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Zkušenosti z realizace sanací ekologických zátěží za posledních 10 let na vybraných lokalitách

Ing. Roman Kříž

Je bezvodá technológia vhodné riešenie pre ťažbu albertských ropných prieskov?

Mgr. Peter Uhlík, Ph.D. 
Dr. Ali Hooshair
Prof. Thomas H. Estell

 

 


Konferencia REACH 2011


Konferencia REACH 2011 sa v Bratislave konala po piaty krát (23-24. Mája 2011) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti.

Opdrezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

DAY 1

DAY 2

Reach & CLP Basics

Martin Murín, ETC

PNEC, DNEL, DMEL - Limit Values

Ľubica Palkovičová, SMU

Reach Implementation Status

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

Testing Strategies for Obtaining Feasible DNELs and PNECs

Norbert Bornatowicz, Seibersdorf Labor

Registrations of Chemicals - lessons learned

Jan Mervart, DEZA

E-SDS and Exposuer Scenarios

Alena Pilváňová, ETC

Prepare for 2013 Deadline

Leo Heezen, CEFIC

Supply Chain Communication, e-SDS, XML Standard and Use of Standard phrases

Leo Heezen, CEFIC

Chemical Registration in South Korea and China

Moonsun Ryu, KTR

The Role Of chemical Distributors in REACH & CLP

Uta Jensen-Korte, FECC

CLP Industry View

Uta Jensen-Korte, FECC

EU Roll-out of Global Product Strategy

Leo Heezen, CEFIC

Authorisation / Restrictions

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - A Brominated Flame Retardant of High Concern

Allan Astrup Jensen, Nordic Institute of Product Sustainability

Authorisation of Chemickals - Challenges

Jan Mervart, DEZA

REACH & CLP - Practical Experiences of Austrian Chemical industry

Christian Gründling, FCIO

Requirements for Substances in Articles

Martina Kubáňová, ETC

Chemical Safety Assassment / Report - Requirements and Scope

Martin Murín, ETC

Intermediates and Strictly Controled Conditions

Leo Heezen, CEFIC

REACH & CLP Enforcement

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

 

 

 


Konferencia REACH 2010


Konferencia REACH sa konala v Bratislave po štvrtý krát, v dňoch 16.-18. 6. 2010, za účasti pozvaných odborníkov a zástupcov z rôznych sektorov priemyslu, európskych inštitúcií, štátnej správy a ďalších zástupcov organizácií ktorých sa problematika chemickej legislatívy dotýka. Tentokrát sa konferencia konala v čase plnej implementácie legislatívy REACH. CLP konečný termín pre oznámenie 3. Január 2011. V tomto roku sa zameriavame predovšetkým na Nariadenie REACH a CLP zavedenie v malých a stredných podnikoch.

 

Prednášky:

 

DAY 1

DAY 2

DAY 3

REACH Legislation Basics

Ms. Edita Nováková

Chemicals Registration in South Korea and China

Mr. Moonsun RYU

Chemical Safety Assessment / Report‒ Requirements and Scope

Mr. Martin Murín

REACH Implementation Status

Mr. Robert Lindenthal

IT Tools ECHA

Ms. Silja Pietikäinen

DNEL/DMEL ‒ Basic Rules

Ms. Ľubica Palkovičová

Registration of Chemicals, Dossiers Development and Submission to ECHA

Ms. Silja Pietikäinen

Latest Developments and Recommendations for Industry

Mr. Leo Heezen

Industry Tools to Support the REACH Process

Mr. Leo Heezen

Communication in SIEFs, Data Sharing, Dossier Preparation

Mr. Leo Heezen

ICCA GPS program and what to do when you do a REACH registration

Mr. Leo Heezen

REACH: the Downstream Userʼs Viewpoint – Challenges and Beyond

Mr. István Murányi

REACH Implementation AGROFERT Holding a.s.

Mr. Jan Mervart

Standard Information Requirements for Physico-chemical, Toxicological and Eco-toxicological Properties

Mr. Norbert Bornatowicz

Downstream Users Obligations

Ms. Petra Králová

Interaction Between Registrants and Downstream Users During the Registration Process: Practical Implementation in the Tyre and Rubber Industry

Mr. Lorenzo Zullo

Filling Data Gaps by Non-Testing Methods

Mr. Bob Diderich

Expierence with REACH Implementation in KIA Motors Slovakia

Mr. Martin Drozd

CLP Regulation

Overview about the legislation; C&L notification

Mr. Christian Gründling

Authorisation, Candidate List, Annex XIV and Consequences

Mr. Robert Lindenthal

 

 

REACH Enforcement ‒ State of the Art

Mr. Robert Lindenthal

 

 

 

 

 

 

 

 


Znečistené územia, Bratislava 2010


Tretia medzinárodná konferencia "Znečistené územia, Bratislava 2010" sa uskutočnila 2.-4. júna, 2010 v Bratislave, v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

Na programe konferencie hlavnými bodmi boli:

  • Legislatíva, stratégie, metodiky
  • Veda, výskum, vývoj
  • Veľkoplošne znečistené územia
  • Maloplošné-lokálne znečistenia
  • Sanačné technológie pre prioritné látky


Prednášky:

 

DAY 1

DAY 2

DAY 3

Contaminated Land Management Policy development at European level: Soil issues in European Directives

Ms. Dominique Darmendrail

Contaminated Sites Assessment: Ghana/Nigeria Case Study

Ms. Carmela Centeno

Risk Assessment of a Contaminated Area as Exemplified by the Site of the Former Kuçovë Refinery, Albania

Mr. Boris Urbánek

State Programme of Conatminated Sites Remediation

Ms. Vlasta Jánová

Inventory results of sites contaminated with "old" and "new" POPs and implementation of Regulation No. 850/2004 on POPs in the Czech Republic

Mr. Jaromír Manhart

Reprocessing Wastes with Energy Potential to Alternative Fuel

Ms. Anna Muchaničová

Contaminated sites management in 2009 and its outlook for 2010 in the Czech Republic

Ms. Pavla Kačabová

Evaluation of ecotoxicity, genotoxicity and biodegradability of PCB-contaminated sediments

Ms. Katarína Dercová

Carcoke Zeebrugge: Remediation of a former Coking Works

Ms. Joke Van de Steene

Characterizing the environmental status of contaminated sites and implications regarding financial liability

Mr. Markus Ausserleitner

Landscape geochemical aspects oflong-term soil contamination, principles and some case studies in Slovakia

Mr. Ján Čurlík

A remedy for groundwater pollution caused by electrotechnical production in Piešťany

Mr. Radovan Masiar

The legal framework for the assessment and remediation of contaminated sites in Finland

Mr. Jussi Reinikainen

Antimony - a priority pollutant in Slovakia and elsewhere

Mr. Juraj Majzlan

Soil treatment centre at a major sport event site in London (UK)

Mr. Metz Jérome

Regional environmental impact assessment studies of the Contaminated sites in selected regions

Mr. Jaromír Helma

Contamination generated by Sb mining in Slovakia – evaluation and primary strategies for remediation

Ms. Bronislava Lalinská

Realization the remediation works of the old contamination Bratislava

Mr. Peter Sekula

Atlas of Remediation Methods for Environmental Burdens/Contaminated Sites

Ms. Jana Frankovská

Raster Platform within NIKM Project - State and Outlook

Mr. Zdeněk Suchánek

Benefit of borehole logging methods to the hydrogeological knowledge of the remediation site Milovice-Boží Dar (Czech Republic)

Mr. Jozef Urík

Information System ofthe Contaminated sites

Mr. Erich Pacola

Groundwater Hydraulic Protection system of SLOVNAFT– present state and results of decontamination

Mr. Vojtech Vilinovič

Japanese Environment Technology and Economic Growth -Introducing bio-technology water clarification technique

Mr. Daisuke Miyahara

EU Chemicals Legislation - Systematic Approach to Priority Chemicals Identification

Mr. Martin Murín

Utilisation of Ash Material Modified by Stabilisation/Solidification Method for Technical Recultivation

Ms. Jitka Pavlíková

Operational Programme Environment - Elimination od Old Environmental Burdens

Ms. Veronika Smolková,

Mr. Petr Stejskal

Detection of Hydrocarbons in the Soils by Laser-Induced Fluorescence Method

Mr. Edgars Dimitrijevs

 

EU Funds and contaminated sites remediation in Slovakia

Ms. Vlasta Jánová

The Effect of ISCO Agents on Soil and Groundwater Microorganisms

Mr. Jiří Mikeš

 

 

GIS application in the process of old environmental burdens location and assessment

Mr. Jan Bartoň

 

 

In Situ Chemical Reduction and Oxidation: What is Different and What is Similar

Mr. Lorenzo Sacchetti

 


 

 


Konferencia REACH 2009


Konferencia REACH sa konala v Bratislave po tretí krát, v dňoch 25.-26.62009, za účasti pozvaných odborníkov a zástupcov z rôznych sektorov priemyslu, európskych inštitúcií, štátnej správy a ďalších zástupcov organizácií ktorých sa problematika chemickej legislatívy dotýka. Tentokrát sa konferencia koná v čase plnej implementácie legislatívy REACH. Registrácia vysokoobjemových látok a látok veľmi nebezpečných je dnes realitou. Súčasne s procesom registrácie sa začala uplatňovať autorizácia vydaním prvého „kandidátskeho zoznamu“ a návrhu siedmich látok pre zaradenie do prílohy XIV.

Prednášky:

Deň 1

Deň 2

1. ECHA 2 years of operation

1. REACH Registration Joint and Individual Dossiers

2. REACH – Implementation on MS Level

2. Filling data gaps by non-testing Methods

3. REACH- Experiences and consequences Industry perspective

3. Environmental Hazard Assessment & PBT/vPvB Assessment

4. SIEF progress after the end of pre-registration period

4. Supply Chain communication

5. Regulation CLP

5. Chemical Safety Report and Exposure Scenarios

6. Harmonisation of Classification & Labelling

6. Generic and Specific Exposure scenarios

7. Substances, mixtures, articles

7. REACH ENFORCEMENT

8. Authorisation under REACH

 

9. Registration-SIEF formation and datasharing

 

 

 


Znečistené územia, Bratislava 2009


Druhá medzinárodná konferencia "Znečistené územia, Bratislava 2009" sa uskutočnila 15.-17. júna, 2009 v Bratislave, v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

Konferencia sa bude zaoberala problematikou kontaminácie životného prostredia a environmentálnych záťaží. Diskutovalo sa o súčasnej a pripravovanej legislatíve SR a členských krajín EÚ, nových stratégiách a ďalšom vývoji riešenia problematiky do budúcnosti. Konferencia vytvorila fórum pre výmenu informácií, pohľadov a názorov domácich aj zahraničných odborníkov z viacerých oblastí, ako aj zástupcov vedy, výskumu a praxe. Organizátorom sa taktiež podarilo zabezpečiť účasť popredných predstaviteľov z oblasti tvorby a implementácie príslušnej legislatívy EÚ, jej členských, ale aj ďalších krajín.

Prednášky:

Day 1

Day 2

Day 3

1. Recent updates on the Soil Thematic Strategy of the EU

1. Heavy Metals Contamination of the River Sediments at the historical mining and smelting areas

1. UNIDO: Expanding POPs Programme through Environmentally Sound Management of Contaminated Sites

2. Legislation and Policy of EU concerning Protection of the Environment

2. Spatial modelling of contamination in a catchment area impacted by mining: a case study for the Recsk Copper Mines, Hungary

2. Protocol on POPs to the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (CLRTP)

3. Soil Framework Directive, Chapter III – soil contamination: Proposed measures to implement in legislation of EU Member States.

3. Actual soil pollution with magnesium in Hačava and Jelšava - Lubeník regions

3. Czech republic - inventory of sites contaminated with persistent organic pollutants

4. Contaminated Land Management Policy Development in Europe: Situation, Aims and proposal of a new concept

4. Impacts of the Abandoned Smolník Deposit (Slovakia) on Environment

4. Characterization and remediation of pcb-contaminated sediments

5. Old environmental contamination in the EC legal system – New developments

5. Evaluating the risk posed by contaminated sites to groundwater and surface water systems

5. Selected Persistent Organic Pollutants (POPs) in Bed Sediments of the Water Reservoirs in Slovakia: concentrations and source identification

6. Contaminated Sites in Slovakia – Current Status and Future Prospects

6. Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads

6. Approach to Assessment of Health Risk to Human Population Living in the PCB-polluted Eastern Slovakia

7. Progress in contaminated land management in CR

7. Conceptual models for landfills in region of Western Carpathians

7. Characterization of the soil bacterial cenosis at a dismissed industrial site highly contaminated by alkyl lead

8. “Contaminated site management 2010” Developing a corporate vision and policy-science integration to practical implementation in Austria

8. Enhanced attenuation of chlorinated solvents with ethanol and nonionic surfactant

8. In Situ Chemical Oxidation (ISCO): Fundamentals and Applications in Europe

9. Výběr území pro testování metodiky inventarizace kontaminovaných míst v České republice

9. The Remediation of La Floridienne at the Kluizendok, Port of Ghent, Belgium

9. Bioremediation of endocrine disruptors, especially phthalates

10. Role of background values in assessment of environmental impacts on surface water and groundwater plnenia

10.Modelling of contaminant transport and transformations in groundwater

10.Oil based engineered carbon sources for Enhanced Natural Attenuation (Reductive Dechlorination): CAP18 and CAP18ME

 

11.Biofiltration permeable reactive barriers - effective remedial approach for contaminated industrial sites

 

 

12.The Remediation of the Acid Tar Lagoons for Total Belgium in Rieme-Ertvelde, Port of Ghent, Belgium

 

 

13.Recognition of hazards of the contaminated water movement by borehole logging methods in Vojany (Slovakia)

 

 

 

 


Znečistené územia, Bratislava 2008

 

Prvá medzinárodná konferencia „Znečistené územia, Bratislava 2008“ sa konala v dňoch  .16. – 18. júna 2008 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.


Konferencia bola organizovaná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikya Ministerstva životného prostredia Ceskej republiky a zaoberala sa problematikou kontaminácie zložiek životného prostredia a environmentálnych zátaží, akými sú napr. areály priemyselných podnikov, železnicné depá, skládky odpadov, sklady pohonných hmôt, nebezpecných látok, pesticídov, znecistenie spôsobené armádou, intenzívnou banskou cinnostou atd., kde došlo a dochádza k únikom organických i anorganických polutantov do pôdy, horninového prostredia a vôd.
Organizátorom sa podarilo zabezpečiť účasť popredných predstaviteľov z oblasti tvorby a implementácie príslušnej legislatívy EÚ, zástupcov vedecko-výskumných inštitúci, univerzít a samozrejem predstaviteľov popredných firiem z praxe. Celkovo sa konferencie zúčastnili experti z 19 krajín sveta (Európa, Ázia, Sev. Amerika).
Organizátori konferencie, sa týmto podujatím formálne pripojili ku globálnej iniciatíve OSN, IUGS a UNESCO pod názvom „Medzinárodný rok planéty Zem“, ktorým je práve rok 2008.

Prednášky:

 

Strategies, Legislation, Methodologies

Research, Development

PCBs Contamination, Destruction Technologies

Soil Thematic Strategy of EU

Criteria for Identification of Soil Contamination

The Stockholm Convention on POPs

Support of Environmental Policies in Europe

Modeling of Transport and Tranformation

Health Effects of PCBs

Management of Contaminated Sites in SR

Passive Sampling Devices

Bioremediation and Ecotoxicity of PCBs

Soil Protection in Slovakia

Soil Gas Analysis

POPs Destruction in the Czech Republic

Contaminated Land Management in CR

Environmental Microbiology

Non-Combustion Programme for POPs

Recent Legal Development in Germany

Use of Biological Methods

Extraction Technologies for PCBs

Legal Framework in Austria

Natural Attenuation of Tar Oil

LTR2 Technology

Remediation Programme in Hungary

Biosorption and Biovolatilization

Mobile Destruction Unit for PCBs

Risk Assessment

Remediation by Vermikompost Tea

CMD - Non-Combustion Destruction of PCBs

Regional Risk Assessment in Silesia

Contamination of Impoundment Poša

Non-Combustion Destruction - KINECTRICS

Need for Research of Contaminated Soil

Mixed Remediation Technology

Treatment Technologies for PCB

 

New Borehole Logging Methods

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification