Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Nový praktický sprievodca pre medziprodukty bol zverejnený

Nový praktický sprievodca pomáha registrujúcim a následným užívateľom konať v súlade s požiadavkami pre medziprodukty podľa nariadenia REACH a identifikovať informácie, ktoré je potrebné uviesť v registračnej dokumentácii. Tento dokument poskytuje rad praktických príkladov ilustrujúcich typy informácií, ktoré majú byť poskytnuté.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Privítali by ste dostupnosť zvýhodnených úverov pre plnenie povinností vyplývajúcich z chemickej legislatívy?
 
Novinky

Nová verzia QSAR Toolbox sa má predstaviť na workshope v novembri

Európska agentúra pre chemické látky (ECHA), v spolupráci s OECD, pozýva priemyselných užívateľov na workshop, ktorý predstaví verziu 3.0 QSAR Toolbox, 20. novembra v Helsinkách. Firmy sú vyzvané, aby vyjadrili svoj záujem o účasť na akcii do 17. októbra.

Helsinki, 13. septembra 2012 - Cieľom workshopu je predstaviť najnovšiu verziu OECD QSAR Toolbox. Dôraz sa bude klásť na to, ako môžu žiadatelia využiť OECD QSAR Toolbox verziu 3.0 pre vyplnenie medzier v (eko)toxikologických údajoch, tak aby splnili požiadavky na informácie. ECHA a OECD si prajú získať spätnú väzbu od priemyslu z využitia Toolboxu a identifikovať potreby na vykonávanie dodatočných funkcií v nástroji a poskytovanie ďalších foriem podpory.

Verzia 3.0 bude obsahovať veľa nových funkcií, živá demo-verzia bude neoddeliteľnou súčasťou tejto akcie.

Očakáva sa maximálne 30 účastníkov na tomto workshope a všetko úsilie bude vynaložené na to aby bolo zastúpené reprezentatívne publikum z rôznych priemyselných odvetví.

Žiadame Vás, aby ste vyjadrili svoj záujem o účasť na workshope vyplnením webového formulára najneskôr 17. októbra 2012.

Nové vlastnosti QSAR Toolbox 3.0 sú:

 • Zahrnutie ďalších dátových zdrojov
 • Engine rozšíreného vyhľadávania
 • 22 nových mechanickych a koncových špecifických profilovacích schém
 • Predpoveď toxicity na základe kvantitatívneho zloženia zmesi
 • Predpoveď tautomérov
 • Predpoveď vplyvu na metabolizmus
 • Vykonávanie Adverse Outcome Pathways (AOPs) vzťahujúcich sa ku kožnej senzibilizácii doplnené o tri nové databázy obsahujúce AOP dáta pre senzibilizáciu pokožky
 • Štyri nové simulátory (autooxidácie a hydrolýzy)
 • Engine vylepšeného hlásenia pre spracovanie zmesi, tautomérov a metabolitov

 


 

ECHA vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k trom novým návrhom na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (CLH): tebukonazol, imazalil a diizohexyl ftalát (DIHP). 45-dnová verejná konzultácia skončí dna 21. septembra pre DIHP a 5. októbra, pre tebukonazol a imazalil. CLH správy a špeciálny webový formulár pre odosielanie komentárov sú k dispozícii na internetovej stránke agentúry ECHA.

Helsinki, 21. August 2012 - ECHA Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) zváži pripomienky obdržané v priebehu verejnej konzultácie ,keď uznesie svoje stanovisko k návrhu CLH. Európska komisia berie do úvahy stanovisko RAC, ked sa rozhodne, ci návrh na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie je prijatý, a ak áno, je látka pridaná do zoznamu nebezpečných látok, pre ktoré bola harmonizovaná klasifikácia a označovanie  (príloha VI, čast 3 nariadenia CLP).

Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa identifikovali a registrovali prostredníctvom webového formulára počas verejných konzultácií o CLH návrhoch. Z prípadu na prípad, môže ECHA požiadať zaregistrované strany, aby poskytli ďalšie informácie a / alebo sa podieľali na ďalších cielených konzultáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť po verejnej konzultácii. Preto je dôležité pre zainteresované, aby sa identifikovali, a to aj v situáciách, keď nemajú v úmysle poskytnúť pripomienky k CLH návrhu, ktorý je otvorený pre verejné konzultácie.

Tabuľka 1. Navrhnutá klasifikácia a označovanie pre harmonizáciu a príklady použitia týchto látok.

*Vezmite prosím na vedomie, že informácie o použití nemajú vplyv na klasifikáciu a označovanie, ktoré sa zakladajú výlučne na vnútorných vlastnostiach látky. Príklady použitia sú skopírované zo správy CLH.

Viac informácii:

Harmonised classification and labelling current consultations (with a link to comments webform) (EN):
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie (SK):
http://www.ekotox.sk/aktualne-informacie/296-harmonizovana-klasifikacia-a-oznaovanie-

 


 

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

V niektorých situáciách je nutné harmonizovať klasifikáciu látky na úrovni Spoločenstva a stanoviť povinnosť používať túto klasifikáciu, s cieľom zabezpečiť primeraný manažment rizík v celom Európskom spoločenstve.

Platí to pre tieto tri situácie:

 • ak je látka karcinogénna, mutagénna alebo toxická pre reprodukciu, alebo je respiračný senzibilizátor.
 • ak je látka účinnou látkou v biocídnych prípravkoch alebo v prípravkoch na ochranu rastlín.
 • ak sa zdôvodní potreba klasifikácie na úrovni EÚ.

Členské štáty, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia môžu navrhnúť harmonizáciu klasifikácie a označovania látky v celej Európskej únii.

Zámer pripraviť návrh harmonizovanej klasifikácie a označovania sa uverejňuje v registri zámerov, aby si zainteresované strany mali možnosť pripraviť príspevok v rámci procesu.

Dokumentácia harmonizovanej klasifikácie obsahuje informácie o výrobe a použití látok, ich nebezpečnosti a odôvodnenie potreby opatrenia na úrovni Spoločenstva. Správa musí obsahovať dostatočné informácie na nezávislé posúdenie rôznych fyzikálnych, toxikologických a ekotoxikologických nebezpečenstiev na základe poskytnutých informácií.

Verejné konzultácie

ECHA po prijatí návrhu zorganizuje verejnú konzultáciu trvajúcu 45 dní. Po skončení tohto obdobia ECHA postúpi všetky prijaté pripomienky členskému štátu alebo spoločnostiam, ktoré návrh predložili a vyzve ich, aby zaujali vlastné stanovisko k pripomienkam.

Link to consultation (Odkaz na konzultáciu)

Výbor pre hodnotenie rizík

Návrh, pripomienky a stanoviská predkladateľov dokumentácie sa postúpia Výboru ECHA pre hodnotenie rizík (RAC). Výbor, zložený z expertov z členských štátov, vydá vedecké stanovisko k návrhu, ktoré ECHA postúpi Európskej komisii.

Rozhodnutie

Komisia za asistencie regulačného výboru REACH, ktorého súčasťou sú zástupcovia členských štátov, potom rozhodne o navrhovanej klasifikácii a označovaní príslušnej látky.

 


Záznam relácie RTVS 22.2.2012

 

Download Názov Spusti Súbor Čas
download Stopa 01

16.4 MB 11:56 min
Joomla! web design... 


 

ECHA odporúča autorizovať trinásť látok vzbudzujúcich veľké obavy


Európska chemická agentúra predložila Európskej Komisii odporúčanie, že trinásť látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy nebude v budúcnosti možno použiť bez autorizovania.Tieto látky sú všetky klasifikované z dôvodu ich karcinogenity, mutagénity alebo škodlivosti reprodukčných vlastností. Používajú sa tam, kde je potenciál pre vystavenie pracovníka expozícii.


Helsinki 21.12.2011 - Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia je jadrom REACH. Uvedenie týchto trinástich látok vzbudzujúcich velke obavy do autorizácie má zabezpečiť, že ich riziká budú riadne kontrolované a že budú tieto látky postupne nahradené vhhodnými alternatívnymi látkami alebo technológiami.
Trinástich látok a ich hlavné použitia do rozsahu pôsobnosti povolenia sú:

 • Trichloroethylene (carcinogen). Látky používané hlavne na povrchových upratovanie, v textilnom čistení, v lepidlách a ako kvapalinou na prenos tepla.
 • Chromium trioxide (carcinogen, mutagen). Látka používaná hlavne pre úpravu kovov a ako katalyzátor.
 • Acids generated from chromium trioxide and their oligomers (group containing: chromic acid, dichromic acid, oligomers of chromic acid and dichromic acid) (carcinogen). Látka, ktorá by mohla byť použitá na nahradenie chróm sírového v mnohých jeho použitiach.
 • Sodium dichromate (carcinogen, mutagen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne pri povrchovej úprave kovov.
 • Potassium dichromate (carcinogen, mutagen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne pri povrchovej úprave kovov a ako pomocka pri spracovaní.
 • Ammonium dichromate (carcinogen, mutagen, toxic for reproduction). Látka v súčastnosti nemá žiadne použitie v rozsahu oprávnenia. Mohla by však byť použitá na nahradenie iných chromium(VI) látok.
 • Potassium chromate (carcinogen, mutagen). Látka používaná hlavne pri povrchovej úprave kovov.
 • Sodium chromate (carcinogen, mutagen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne pri povrchovej úprave kovov.
 • Cobalt(II) sulphate (carcinogen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne v procesoch výroby povrchovej úpravy a ako chemická úprava vody a korozný inhibitor.
 • Cobalt dichloride (carcinogen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne v procesoch výroby povrchovej úpravy a ako chemická úprava vody a korozný inhibitor.
 • Cobalt(II) dinitrate (carcinogen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne v procesoch výroby povrchovej úpravy a ako chemická úprava vody a korozný inhibitor.
 • Cobalt(II) carbonate (carcinogen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne v hnojivách a v procesoch povrchovej úpravy.
 • Cobalt(II) diacetate  (carcinogen, toxic for reproduction). Látka používaná hlavne ako katalyzátor a v procesoch povrchovej úpravy.


Konečné rozhodnutie o zahrnutí látok uvedených v prílohe XIV nariadenia REACH bude nakoniec prijaté Európskou Komisiou podľa postupu výboru s kontrolou. Po určitom dátume (nazývanom "sunset date") môžu byť látky uvedené v autorizačnom zozname, použité len v rámci EU na použitie, pre ktoré bolo vydané povolenie.

http://echa.europa.eu

 


ECHA zverejní správu o skúsenostiach úspešných REACH registrantov


Spätná väzba REACH registrantov, uvedená v odpovediach na prieskum agentúry ECHA, poskytuje hodnotné informácie budúcim registrujúcim, rovnako ako pre agentúry pred termínom uzávierky do roku 2013.


V júli roku 2011, ECHA uskutočnila prieskum so spoločnosťami, ktoré úspešne odoslali registrácie podľa REACH. Prieskum bol zameraný na zistenie skúseností spoločností pri príprave a predkladaní registrácií a určiť oblasti, v ktorých by agentúra mohla zlepšiť svoje služby. Takmer 900 spoločnosti odpovedalo na prieskum; cez 21% spoločností, ktoré registrovali ich látky v rámci REACH. Väčšina odpovedí pochádza z veľkých spoločností so sídlom v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Podiel MSP (46%) ktoré reagovali na prieskum, bol výrazne vyšší ako ich podiel medzi registrujúcimi.

Prieskum odhalil zaujímavé zistenia. Napríklad, 40% spoločností pripravovalo ich dokumentácie s podporou konzultantov. Podľa spoločností, najdôležitejšie dôvody pre outsourcing boli obmedzené kapacity v rámci spoločnosti, alebo túžba minimalizovať administratívnu záťaž v rámci spoločnosti. S ohľadom na náklady na registráciu respondentov sa uvádza, že najväčšie výdavky boli spojené s registračnými poplatkami, zberom potrebných informácií a poradenskými službami. Odpovede o význame rôznych aspektov pri príprave na záverečný termín roku 2013 ukázali, že je nevyhnutné mať dostatočnú znalosť angličtiny ako jazyka, v ktorom sa takmer všetky SIEF vykonávajú, je dôležité vymenovať hlavného registrujúceho včas a zaškolit personál na REACH / registračné postupy.

ECHA bolo potešená zistením, že spoločnosti ocenili materiály poskytované agentúrou – 92% respondentov ju použilo. 17% registrujúcich, ktorí predložili dokumentácie obsahujúce správu o chemickej bezpečnosti s expozičným scenárom použili Chesar nástroj, ktorý poskytuje ECHA.

Vďaka spätnej väzbe a na jej základe, ECHA plánuje podporu pre registrantov v roku 2013: agentúra bude naďalej rozvíjať a podporovať nástroj Chesar pre posudzovanie chemickej bezpečnosti, bude ďalej pracovať na poskytovaní aktualizovaných podporných materiálov a cieľom bude ďalej zlepšovať svoje komunikačné kanály.

Viac informácií na stránkach ECHA:   http://echa.europa.eu

 


ECHA publikuje v skratke návod na identifikáciu a pomenovávanie látok v REACH a CLP


Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) uverejnila nové usmernenie v skratke a aktualizované usmernenia Fact Sheet na identifikáciu a pomenovávanie látok v REACH a CLP.

Cieľom návodu o identifikácii a pomenovávaní látok v REACH a CLP je poskytnúť usmernenie pre výrobcov a dovozcov o zaznamenávaní a vykazovaní identity látky v rámci REACH a CLP. Stručne vysvetľuje názov látky a tiež dáva návod, či látky môžu byť považované za rovnaké v súvislosti s týmito nariadeniami.

Návrh tohto dokumentu bol vypracovaný podľa korigenda na usmernenie pre identifikáciu a pomenovávanie látok v REACH a CLP, ktoré bolo uverejnené v tom istom čase. Korigendum zahŕňa redakčné opravy, zmeny neaktuálnych údajov, korekciu príkladov a odkazy zamerané na zlepšenie čitateľnosti.

Usmernenie Fact Sheet pre identifikáciu a pomenovávanie látok v REACH a CLP bolo tiež aktualizované tak, aby odzrkadľovalo obsah korigenda.

Viac informácií na stránkach ECHA:   http://echa.europa.eu

 


MSP a agentúra ECHA

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rámci konkurencieschopnosti a dynamiky európskeho hospodárstva. V snahe pomôcť týmto podnikom realizovať ich rastový potenciál EÚ vyvíja úsilie zamerané na podporu podnikania a vytvorenia priateľskejšieho obchodného prostredia pre malé podniky.

MSP, ktoré nepoznajú nariadenie REACH, sa o svojich povinnostiach dozvedia viac pomocou nástroja Navigator. Na tejto stránke sa takisto nachádzajú usmernenia v 22 úradných jazykoch EÚ. MSP budú môcť čoskoro využiť samovyplňovacie polia a jedným kliknutím vyplniť webové formuláre v systéme REACH-IT. MSP môžu takisto využiť poradenské služby týkajúce sa nariadení REACH a CLP, a to prostredníctvom národných asistenčných pracovísk (helpdeskov), ktoré pôsobia vo všetkých členských štátoch.

Okrem toho môžu MSP v nariadeniach REACH a CLP využiť možnosť zníženého poplatku. 

Patrí vaša spoločnosť medzi MSP?

Kategória podniku Počet zamestnancov Obrat alebo bilančná suma

Stredný

< 250

≤ 50 miliónov eur  |  ≤ 43 miliónov eur

Malý

< 50

≤ 10 miliónov eur   |  ≤ 10 miliónov eur

Mikro

< 10

≤ 2 milióny eur   |  ≤ 2 milióny eur

Viac informácií na stránkach ECHA:          http://echa.europa.eu

 


ECHA aktualizovala REACH Kandidátsky List

Sedem nových látok, bolo pridaných do zoznamu látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu. Spoločnosti vyrábajúce alebo dovážajúce tieto látky alebo predmety obsahujúce látky, je potrebné skontrolovať ich budúce záväzky, ktoré vyplývajú z výpisu.

Viac informácií na stránkach ECHA:

Kandidádsky list
[EN] http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Súbor opatrení spojených s Kandidádskym listom:
[EN] http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_obligations_en.asp

Webové stránky s upozorneniami ohľadom látok vo výrobkoch:
[EN] http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp

Upozornenie k Manuálu pre látky vo výrobkoch o poskytovaní údajov:
[EN] http://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm20/dsm_20_v1.0_en.pdf

Webový seminár s upozorneniami o látkach vo výrobkoch:
[EN] http://echa.europa.eu/news/webinars_en.asp

Autorizačný proces:
[EN] http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process_en.aspŠtúdia - ohodnotenie vplyvu nariadenia REACH na fungovanie jednotného trhu a na konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu

CSES vykonáva prieskum v podnikoch v rámci Európskej únie s cieľom získať spätnú väzbu na niekoľko kľúčových otázok spojených s vykonávaním nariadenia REACH.

Po ukončení hodnotiaceho obdobia Komisia uverejní súhrn výsledkov prieskumu spolu so správou o štúdii.

Dotazník by mala vyplniť osoba vo vašom podniku,ktorá má značnú skúsenosť s vykonávaním nariadenia, najvhodnejší bybol vedúci oddelenia REACH - pokiaľ je tátofunkcia vytvorená - alebo osoba zodpovedná za dodržiavanie nariadenia REACH. Vhodnou osobou na vyplnenie dotazníka by eventuálne mohol byť majiteľ podniku, vedúci oddelenia zodpovedný za dodržiavanie všeobecných právnych predpisov.

Viac infomácií a dotazník: http://www.cses.co.uk/reach_survey/sk-slovensk/


Verejná konzultácia o zahrnutí látok do Autorizačného zoznamu

ECHA začala verejnú konzultáciu o svojom návrhu odporúčania z trinástich nových látok, ktoré majú byť prioritami v zozname látok pre registráciu. Zúčastnené strany majú možnosť predložiť pripomienky do 14. septembra 2011.


Podľa nariadenia REACH, ECHA musí pravidelne odporučiť Európskej komisii, aby prioritné látky z kandidátskeho zoznamu boli zahrnuté do zoznamu látok pre registráciu. Na základe vyhodnotenia dostupných informácií o látkach zo zoznamu, ECHA v súčasnosti plánuje odporučiť nasledujúce látky:

1. Chromium trioxide;
2. Chromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid;
3. Sodium dichromate;
4. Potassium dichromate;
5. Ammonium dichromate;
6. Potassium chromate;
7. Sodium chromate;
8. Trichloroethylene;
9. Cobalt(II) sulphate;
10. Cobalt dichloride;
11. Cobalt(II) dinitrate;
12. Cobalt(II) carbonate;
13. Cobalt(II) diacetate.

Pomocou webových formulárov k dispozícii na webových stránkach ECHA, sú zainteresované strany vyzvané k vyjadreniu, najmä pokiaľ ide o používanie látok, ktoré by mali byť oslobodené od požiadavky na autorizáciu.

Na základe prijatých pripomienok môže ECHA zmeniť návrh odporúčania, ktorý ďalej upresňuje podmienky pre povoľovanie autorizačných autorizačných pre zvolené látky. Tieto podmienky zahŕňajú najmä možné výnimky použitia z autorizačných požiadaviek, najnovšie aplikácie a takzvané dátumy zákazu.

Viac informácií

Verejná konzultácia o treťom odporúčaní ECHA o prioritných látkach, ktoré majú byť zahrnuté do prílohy XIV (webové formuláre pre komentáre, odporúčania, doklady a údaje):

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations_en.asp

Kandidádska listina pre registráciu:

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp

Prehľad schvaľovacieho procesu podľa nariadenia REACH:

http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm

 


 

24.02. 2011 CCHLP uverejnilo v slovenskom jazyku Usmernenie k príprave žiadosti o autorizáciu

Tento dokument poskytuje technické usmernenie k žiadosti o autorizáciu na používanie látok zahrnutých v prílohe XIV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (nariadenie REACH). Obsahuje najmä usmernenia k analýze alternatív, substitučnému plánu a spôsobu prispievania tretích strán v rámci autorizačného postupu.

http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/2011_C_28_01_SK.pdf

Guidance on the preparation of an application for authorisation


 

21.02. 2011 Spoločnosti už môžu začať s prípravovou žiadosti o autorizáciu

Európska komisia uverejnila v Úradnom vestníku (1) prvý zoznam šiestich látok podliehajúcich autorizácii. Bez autorizácie sa ich používanie musí skončiť po stanovenom tzv. dátume zákazu. Spoločnosti môžu začať s prípravou svojich žiadostí o autorizáciu. Uverejnenie zoznamu látok podliehajúcich autorizácii je dôležitým krokom vpred v oblasti riadenia rizík, ktoré látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Podľa nariadenia REACH je cieľom autorizačného postupu zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť riadnu kontrolu rizík látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a ich postupné nahradenie vhodnými alternatívami, ktoré sú ekonomicky rentabilné a technicky realizovateľné


Kým sa nezačnú uplatňovať osobitné ustanovenia alebo výnimky (2), týchto šesť látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na uverejnenom zozname látok podliehajúcich autorizácii, od konkrétneho tzv. dátumu zákazu možno používať len v prípade, že Európska komisia poskytla autorizáciu. Spoločnosti môžu získať autorizáciu pre látku uvedenú v zozname len na konkrétne použitie a na určité obdobie, ktoré je možné predĺžiť.

Pri predkladaní žiadosti o autorizáciu agentúre ECHA musí spoločnosť priložiť správu o chemickej bezpečnosti, ktorá vyhodnocuje riziká súvisiace s používaním danej látky. Spoločnosť musí poskytnúť aj analýzu alternatív a v prípade, že sú vhodné alternatívy k dispozícii, aj plán s opisom, kedy a akým spôsobom sa látka nahradí. Žiadateľ môže priložiť aj analýzu sociálno-ekonomického vplyvu používania látky. Spoločnosti môžu predkladať žiadosti, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých použití, jednotlivo alebo v skupine do vopred stanoveného dátumu predloženia, čo je v dostatočnom predstihu pred tzv. dátumom zákazu. Každá žiadosť je spoplatnená.

Spoločnosti, ktoré chcú začať s prípravou na svoju budúcu žiadosť, nájdu viac praktických informácií na webovej stránke agentúry ECHA: informácie o postupe podania žiadosti; zúčastnené strany; spôsob podania žiadosti; a dátumy predloženia. Táto webová sekcia sa bude pravidelne aktualizovať.

Nové usmernenia
Agentúra ECHA nedávno uverejnila dva nové dokumenty s usmerneniami k žiadostiam o autorizáciu. V prvom dokumente s usmerneniami je vysvetlené, ako vypracovať žiadosť o autorizáciu, analýzu alternatív a substitučný plán. Zároveň je v ňom opísaný postup, ako môžu tretie strany pripraviť a predložiť informácie o alternatívach. V druhom dokumente s usmerneniami je objasnený postup, ako pripraviť sociálno-ekonomickú analýzu v prípade, že nie je možné primerane kontrolovať riziká súvisiace s ďalším používaním látky. Opisuje sa v ňom, ako vypočítať náklady na používanie alternatív a ako možno odhadnúť vplyv ďalšieho používania látky alebo alternatív na ľudské zdravie a životné prostredie.

Seminár agentúry ECHA
Agentúra ECHA usporiada 12. apríla 2011 v Helsinkách seminár pre potenciálnych žiadateľov. Viac informácií nájdete na internete.

viac v originálnej správe ECHA >>


21.02. 2011 Verejná konzultácia o potenciálnych SVHC látkach

Európska chemická agentúra (ECHA) dnes uverejnila návrhy na identifikáciu siedmich chemických látok ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a možných kandidátskych látok podliehajúcich. Okrem toho predložila aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh pre jednu látku, ktorá už bola zaradená na zoznamu kandidátskych látok. Zainteresované strany môžu predkladať pripomienky k týmto návrhom do 7. apríla 2011.
Týchto sedem nových látok bolo navrhnutých z dôvodu ich potenciálneho závažného účinku na ľudské zdravie. Všetky látky sú karcinogénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu. Názvy látok, dôvody pre ich označenie ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a spôsob ich používania sa nachádzajú v priloženej tabuľke.
Belgicko (v spolupráci s Rakúskom a Poľskom), Dánsko, Francúzsko a agentúra ECHA predložili na žiadosť Európskej komisie návrhy na identifikáciu siedmich chemických látok ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Okrem toho bol predložený ďalší návrh na zosúladenie identifikácie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy pre dichlorid kobaltnatý s jeho revidovanou klasifikáciou ako karcinogénna látka a látka poškodzujúca reprodukciu. Dichlorid kobaltnatý bol pôvodne identifikovaný v októbri 2008 ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy len z dôvodu jeho karcinogénnych vlastností.
K týmto ôsmim návrhom môžu všetky strany predložiť pripomienky v priebehu nasledujúcich 45 dní. Tieto pripomienky by sa mali v prvom rade týkať nebezpečných vlastností, ktoré tieto chemické látky kvalifikujú ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Okrem toho sú vítané pripomienky a ďalšie informácie o trhu, používaní a expozíciách týmto látkam, ako aj o dostupnosti bezpečnejších alternatív. Strany predkladajúce pripomienky by si mali byť vedomé toho, že tieto aspekty sa budú posudzovať v ďalšej fáze postupu (t. j. výber látok pre prípadné zahrnutie do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii, príloha XIV k nariadeniu REACH), ktorá zahŕňa nové kolo verejných konzultácií.
Výbor členských štátov (MSC) vyhodnotí pripomienky týkajúce sa nebezpečných vlastností v procese uzatvárania dohody o identifikácii navrhovaných látok ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Agentúra ECHA zahrnie látky so schváleným štatútom látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy do zoznamu kandidátskych látok.
V zozname kandidátskych látok sa už nachádza 46 látok. Zaradenie na tento zoznam predstavuje požiadavku na nové informácie o dodávateľoch prípravkov a výrobkoch obsahujúcich uvedené látky.

viac v originálnej správe ECHA >>


31.01. 2011 Inšpektori z EÚ sú vyškolení pre REACH a CLP povinnosti následných užívateľov
26. januára 2011 boli koordinátori národných inšpektorov vyškolení pre REACH a CLP povinnosti následných užívateľov chemikálií. Úloha následných užívateľov pri poskytovaní informácií o látkach - ich nebezpečenstvách a rizikách spojených s ich používaním - je kľúčová.
Účastníci prediskutovali praktické príklady a dostali príručky na podporu harmonizovaného prístupu presadzovania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri kontrolovaní následných užívateľov inšpektori budú sledovať vysporiadanie sa so zodpovednosť informovať používateľov o látkach v zmesiach. Vrátane informácie, či boli látky zaregistrované alebo nie. Inšpektori takisto dohliadnu na požiadavky CLP notifikácie. Výcvik bol organizovaných v rámci druhého kordinovaného európskeho projektu presadzovania pre REACH a CLP.
Národní inšpektori budú využívať tento pan-európsky výcvik na zvýšenie povedomia o povinnostiach následných užívateľov.
Inšpekcie na vnútroštátnej úrovni začnú v lete 2011.

viac v originálnej ECHA správe >>


04.01. 2011 ECHA uverejnila aktuálne informácie - CLP notifikácia chemických látok
Informácia pre spoločnosti
Toto sú informácie, ktoré potrebujete vedieť po 3. januári 2011, čo bol konečný termín notifikácie pre klasifikáciu a označovanie chemických látok.
Zmeškal som konečný termín notifikácie 3. januára 2011, čo mám robiť?
Pre nebezpečné látky a látky s lehotou na registráciu v roku 2013 alebo 2018, ktoré sú umiestnené na trh EÚ po 1. decembri 2010, lehota pre notifikáciu je jeden mesiac po tom, čo ste ju umiestnili na trh po prvýkrát. Ak ste zmeškali tento termín, oznámte to bezodkladne. Je to zákonná povinnosť a vy môžete byť konfrontovaní s poverenými národnými orgánmi, ak ju nesplníte.
Notifikácia klasifikácie a označovania látky je bezplatná. Pre notifikáciu si môžete vyberať spomedzi niekoľkých nástrojov IT.
V dohľadnom čase uvediem látku na trh. Kedy potrebujem notifikovať klasifikáciu a označovanie látky agentúre ECHA?
Nariadenie CLP vyžaduje, aby ste notifikovali do jedného mesiaca od uvedenia látky na trh.
Napríklad, ak to bolo 5. januára 2011, máte notifikovať klasifikáciu a označovanie najneskôr 5. februára 2011.
Pre dovozcov platí,že sa počíta jeden mesiac odo dňa, kedy sa látka samotná alebo obsiahnutá v zmesi fyzicky uvedie na colnom území EÚ.
Plánujem notifikovať látku. Môžem skontrolovať, či už existuje notifikácia klasifikácie a označovania týkajúce sa mojej látky?
Áno, je to možné pomocou Online C&L notification wizard v REACH-IT. Ak predkladáte vlastnú notifikáciu, bude vám poskytnutý zoznam ostatných notifikovaných klasifikácií pre notifikovanú látku.
Môžem použiť klasifikáciu, ktorá je už k dispozícii v databáze?
Áno. Keď používate IT nástroje pre notifikáciu, môžete sa dohodnúť na už notifikovanej klasifikácii pre tú istú látku. Avšak zostávate plne zodpovední za správnu klasifikáciu a označovanie vašej látky a v prípade, že ste si vedomí ďalších nebezpečných vlastností, je nutné aktualizovať vaše klasifikácie.

viac v originálnej správe ECHA


22.12.2010 CCHLP uverejnilo v slovenskom jazyku CLP FAQ (Často kladené otázky)
Centrum pre chemické látky a prípravky pripravilo a zverejnilo na internetovej stránke aktualizované znenie tohto dokumentu v slovenskom jazyku z pôvodného dokumentu ECHA. Otázky a odpovede uvedené v tomto dokumente sa týkajú bežných situácií a majú pomôcť tým, ktorí podrobne nepoznajú nariadenie CLP, poskytovať kontextové informácie a nasmerovať čitateľa na najvhodnejšie zdroje informácií, ako napríklad konkrétne usmernenie alebo samotný právny text nariadenia CLP.

Často kladené otázky o CLP (CLP_FAQ_1_2_SK, nov. 2010) (pdf, 341kB)

CLP Frequently Asked Questions (Často kladené otázky EN)


20.12.2010 ECHA a US EPA začali spolupracovať
Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) a United States Environmental Protection Agency (US EPA) sa začnú pracovať spoločne v oblasti bezpečnosti chemikálií.
V súlade so spoločným odhodlaním zlepšiť chemickú bezpečnosť, ECHA a US EPA podpísali vyhlásenie o zámere spolupracovať.
Cieľom je posilniť vedecký dialóg medzi EÚ a USA a na zvýšiť spoluprácu v technických záležitostiach a iných otázkach spoločného záujmu vrátane nebezpečenstva a vznikajúcich rizík chemických látok, nástrojov riadenia rizika, vedeckej spolupráce a výmeny informácií.
Jednou z predpokladaných oblastí spolupráce bude oblasť na výmenu údajov a informácií. Napríklad, Vyhlásenie o zámere podporí výmenu verejných informácií o nebezpečenstvách, použitiach a identifikácii látky medzi EPA a ECHA. Skúsenosti o spôsobe, v ktorých agentúry overujú utajované nároky,sa budú tiež zdieľať s cieľom maximalizácie informácie o chemických látkach dostupných verejnosti v EÚ a USA, pričom kladú dôraz na ochranu dôverných priemyselných informácií. Agentúry si tiež budú vymieňať prístupné informácie týkajúce sa obávaných chemikálií.
V praxi sa spolupráca uskutoční medzi ECHA a EPA Úradom pre prevenciu pred znečistením a toxínmi a Národným centrom pre počítačovú toxikológiu.
Pri podpisovaní vyhlásenia Geert Dancet, výkonný riaditeľ agentúry ECHA povedal, "Toto Vyhlásenie o zámere povedie k užšej spolupráci medzi obomi regulačnými orgánmi v prospech spoločností a občanov na oboch stranách Severo-atlantického oceánu".

originálna správa ECHA >>


20.12.2010 ECHA odporúča, aby osem látok vzbudzujúcich veľké obavy podliehalo autorizácii
Európska chemická agentúra predložila Európskej komisii odporúčanie, aby sa osem chemických látok vzbudzujúcich veľké obavy v budúcnosti nepoužívalo bez autorizácie. Štyri látky sú klasifikované ako karcinogénne aj poškodzujúce reprodukciu, tri ako karcinogénne a jedna ako poškodzujúca reprodukciu. Všetky sa používajú v procesoch alebo výrobkoch, ktorým sú pracovníci alebo spotrebitelia exponovaní.
Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia je cieľom REACH. Tým, že týchto osem látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC) podliehajú autorizácii sa snaží zabezpečiť, aby ich riziká boli riadne kontrolované a to, že látky sa postupne nahrádzajú.

Je to týchto osem látok:
Diisobutyl phthalate – DIBP (poškodzujúce reprodukciu). Látka používaná ako zmäkčovadlo pre nitrocelulózu, polyakrylát a polyacetátové disperzie;
Diarsenic trioxide – As203 (karcinogén). Látka používaná pri výrobe skla s osobitnými vlastnosťami a zinku;
Diarsenic pentaoxide – As205 (karcinogén). Látka, ktoré by mohla byť použitá ako náhrada za diarsenic trioxide, žiadne známe aktuálne využitie v EÚ;
Lead chromate (karcinogén a poškodzujúci reprodukciu). Látka používaná ako pigment a na výrobu pyrotechniky;
Lead sulfochromate yellow - CI pigmentová žlť 34 (karcinogén a poškodzujúci reprodukciu). Pigment používaný na farbenie plastov a nátery;
Lead chromate molybdate sulphate red - CI pigmentová červeň 104 (karcinogén a poškodzujúci reprodukciu). Pigment s podobnýmpoužitím ako Lead sulfochromate yellow;
Tris(2-chloroethyl)phosphate – TCEP (poškodzujúci reprodukciu). Látka používaná ako zmäkčovadlo a regulátor viskozity pre nátery zabraňujúci šíreniu požiaru;
2,4-Dinitrotoluene-2,4-DNT (karcinogén). Látka sa používa hlavne vo výbušninách a ako pohonná hmota v strelive.
Konečné rozhodnutie o zahrnutí látok uvedených v prílohe XIV nariadenia o REACH bude nakoniec prijaté Európskou komisiou podľa regulačného postupu s kontrolou. Potom látky uvedené v zozname, sa môžu používať len v rámci EÚ po autorizácii na špecifické účely.

Ďalšie informácie
To je druhýkrát, keď agentúra odporúča látky na autorizáciu (prvý bol v júni 2009). Z jej zoznamu kandidátskych látok, ECHA určila na jar tohto roka osem látok na základe ich nebezpečných vlastností, využitých objemov a pravdepodobnosti miery rizika pre ľudí alebo životné prostredie. Agentúra vzala do úvahy pripomienky obdržané od zainteresovaných strán počas verejnej konzultácie na svoje odporúčanie, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júla až do konca septembra. Zvážila aj stanovisko výboru členských štátov, ktorí podporili rozhodnutie ECHA, aby sa látky podliehali autorizácii a že neexistujú žiadne dôvody odporučiť výnimiky pre konkrétne použitie týchto látok z autorizácie.

originálna správa ECHA >>


10.12.2010 REACH-IT bude otvorený kvôli CLP notifikácii medzi Vianocami a Novým rokom
Aby pomohla priemyslu predložiť ich CLP notifikácie včas, ECHA sa rozhodla zachovať systém REACH-IT a jeho Helpdesk výnimočne otvorený od 27. decembra do 30. decembra 2010. Okrem toho Helpdesk bude otvorený 3. januára 2011 do 17.00 (18.00 SEČ) a REACH-IT až do 24.00 GMT (01.00 SEČ).
V súčasnosti REACH-IT otváracie hodiny sú od pondelka 8.00(9.00 SEČ) do piatku 19.00 GMT (20.00 SEČ), s výnimkou štátnych sviatkov. REACH-IT výnimočne zostane otvorený od pondelka 27. decembra 10.00 GMT (11.00 SEČ) do 30. decembra 19 GMT (20.00 SEČ). Avšak, bude otvorený len pre príjem oznámení klasifikácie a označovania REACH-IT. REACH evidencie a iné návrhy nebude možné prijať počas týchto dní. REACH-IT bude otvorený 24 hodín v posledný deň predloženia, 3. januára 2011.
REACH-IT bude zatvorený o 24.00 GMT (01.00 SEČ) 4. januára 2011 a bude vypnútý kvôli údržbe 4. januára 2011. Opäť bude otvorený 5. januára 2011 o 8.00 GMT (9.00 SEČ).
Helpdesk agentúry ECHA, ktorá poskytuje technickú podporu ECHA IT Tools a poradenstvo o ustanoveniach nariadenia REACH a CLP nariadení, zatvorí svoje kontaktné webové formuláre 17. decembra 2010 o 15: 00 GMT (16.00 SEČ) s výnimkou pre web formuláre o CLP oznámeniach. Reagovať bude na otázky REACH až do 23. decembra 2010. Helpdesk bude tiež výnimočne odpovedať na akékoľvek otázky o CLP medzi 27. decembrom a 30. decembrom 2010. Záverečné otázky o CLP notifikácii je potrebné predkložiť do 17.00 GMT 18.00 SEČ) 3. januára tak, aby spoločnosti dostali odpoveď v čas a mohli podať ich predloženia v stanovenej lehote.

originálna správa ECHA >>


 

07.12. 2010 Nová verzia eChemPortal OECD je teraz online
Novú verziu eChemPortal spustilo včera OECD. Poskytuje zdarma verejnosti prístup k informáciám pre viac ako 600 000 záznamov o chemických látkach.
Spustením nového eChemPortal, OECD dosiahlo nový míľnik v dlhotrvajúcich medzinárodných záväzkoch vo verejne dostupných informáciách o chemických vlastnostiach. Tento úplne prepracovaný eChemPortal pridáva nové užitočné funkcie, ktoré zlepšujú vyhľadávanie pre používateľov.
Vylepšenia zahŕňajú vyhľadávanie chemických vlastnosti, ako bonus pri vyhľadávaní podľa názvu látky a identifikačného čísla. Po prvýkrát, môžu užívatelia vyhľadávať chemické látky pomocou vlastnosti kritérií, ako napríklad fyzikálno chemické vlastnosti, predurčenie prostredia a správanie, ekotoxicita a toxicita v zúčastnených databázach, ktoré ponúka priame vyhľadávanie koncových údajov. Všetky zúčastnené databázy ponúkajú priame vyhľadávanie podľa Identifikácia látky. Informácie o existujúcich chemikáliách, nových priemyselných chemikáliách, pesticídoch a biocídov je je k dispozícii v 19 zúčastnených databázach zhromažďujúc informácie, ktoré sú pripravené pre vládneprogramy na chemické preskúmanie, na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.
Niektoré z nich, ako napríklad ECHA šírenie databázy, US EPA agregované počítačové toxikologické zdroje (ACToR), publikácie o kordinovanom riadení chemických rizík Spojeného kráľovstva (UK CCRMP výstupy) a USA environmentálna ochranárska agentúra s integrovaným informačným systémom rizík (US EPA IRIS), sa len nedávno pripojili k tomuto projektu.
Nové webové odkazy umožňujú používateľom získať aj informácie podľa globálne harmonizovaného systému z klasifikácie a označovania chemikálií (GHS). Zahŕňa klasifikáciu GHS približne 1500 chemikálií, ktoré uložila japonská vláda.
Nový eChemPortal je projekt vypracovaný OECD v spolupráci s ECHA.
Tento projekt je financovaný a hostiteľom ECHA.

originálna správa >>


 

01.12.2010 Výsledok prvého REACH termínu registrácie
Prehľad
Do 24:00, 30 novembra 2010, ECHA dostala 24,675 registračných dokumentácií predložených na takmer 3,400 zavedených látok. Konečný počet registrácií a látok bude k dispozícii, keď všetky predložené dokumentačné súbory údajov sa spracujú v nadchádzajúcich týždňoch.
Registrácie boli obdržané od všetkých členských štátov, najvyššie percento z Nemecka je 23%, takmer dvojnásobok 12% získaných zo Spojeného kráľovstva, ktorá predložila druhý najvyšší počet registrácií.
Celkový počet registrácií prijatých na spracovanie je v súlade s tým, aká bola pôvodna prognóza Európskej komisie. Počet zápisov sa zvyšoval počas celého roka, ale od septembra roku 2010 sa trend zmenil. Čísla sa dramaticky vyšplhali - prichádzajúce registrácie za jeden mesiac dosiahli štyrikrát počet súborov dokumentácie predtým registrovaných. Zvýšenie postupne gradovalo opäť v októbri – zvýšenie o 7% percent – so štatistickými údajmi opäť prekonal posledný mesiac.
V posledných šiestich mesiacoch, Helpdesk agentúry ECHA sa zaoberal s viac ako 5 500 otázkami od spoločností. 27 % z nich boli menšie technické otázky týkajúce REACH-IT, ktoré boli ľahko vyriešené. Ďalších 22% sa týkalo zložitejších predložení, ako napríklad zdieľanie údajov, fakturácie a obchodné pravidlá. Počas roku 2010, ECHA poskytla aj sériu školení a 16 webinarov, ktorý prilákal viac ako 10.000 účastníkov. Nakoniec, počas posledného štvrťroka, agentúra ECHA proaktívne kontaktovala viac ako 500 spoločností (30% z nich MSP) telefónicky alebo e-mailom aby pomohla so špecifickými problémami predložení. Z tohoto dôvodu a dostupnosti špecifických nástrojov IT na predkontrolu obsahu dokumentácie, miera úspešnosti predloženej dokumentácie vzrástla.
Počas roku 2010, kontaktná skupina rady identifikovala 28 rôznych scenárov, v ktorých by spoločnosti mohli čeliť konkurenčným prekážkam registrácie a zamerala sa pomôcť takýmto spoločnostiam.
ECHA obdržala registrácie pre takmer 400 látok, ktoré sú uvedené ako CMRs1 a viac ako 150 ako R50-532 z prílohy VI nariadenia CLP. Z týchto 27 je už na kandidátskych zoznamoch pre SVHC látky.
Údaje poskytnuté v tejto správe odrážajú registrácie zavedených látok, ktoré boli vyžadované do konca roku 2010.
originálna správa >>


05. 11. 2010 Webinar pre registrantov začiatočníkov
Agentúra ECHA bude konať 15. novembra špeciálny webinar aby ponúkla ďalšiu pomoc spoločnostiam, ktoré ešte niesú oboznámené s procesom registrácie. Webinar bude k dispozícii všetkým a zameria sa na kľúčové technické kroky, ktoré je potrebné dodržať pre úspešné predloženie registrácie dossieru do 30. novembra 2010.

originálna správa >>


02.11.2010 QSAR Toolbox verzia 2.0 vydaná
Toolbox QSAR OECD pre zoskupenie chemických látok do kategórie si môžete zadarmo stiahnuť.
Softvér pomáha registrujúcim a odborníkom zoskupiť chemikálie a uplatňovať krížové techniky a modely (Q)SAR pre posúdenie nebezpečenstiev (eko)toxicity chemických látok, ktoré je v súlade s REACH a jeho usmerneniami.
Ústredné prvky Toolboxu sú:
1. Identifikácia dôležitých štrukturálnych vlastností a potenciálny mechanizmus alebo spôsob účinku cieľovej chemikálie
2. Identifikácia iných chemikálií, ktoré majú rovnaké konštrukčné vlastnosti a/alebo mechanizmus alebo spôsob účinku.
3. Použitie existujúcich experimentálnych údajov na vyplnenie medzery v údajoch.
Vydanie je súčasťou štvorročného projektu spolupráce medzi OECD a agentúrou ECHA. Verzia 2.0 nahrádza (Q)SAR aplikačný Toolbox verzie 1.1.

originálna správa >>


05.10. 2010 Bezpečnosť v údržbe sa stáva prioritou programu európskeho týždňa
Tohtoročný Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý bude trvať od 25. do 29. októbra a počas ktorého sa v celej Európe uskutočnia stovky konferencií, výstav a odborných školení, bude zameraný na bezpečnosť v údržbe

viac na stránke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci


01.10. 2010 Vaše úhrady poplatkov pre REACH - aktualizované často kladené otázky
Agentúra ECHA zverejnila aktualizované často kladené otázky (FAQ) vzťahujúce sa na faktúry a platby v REACH-IT.
Často kladené otázky obsahujú praktické informácie a pokyny na zaplatenie faktúry v súlade s REACH. Registrujúci by mali informovať o tejto praktickej rade ich oddelenie účtovníctva alebo poskytovateľa účtovníctva.
Registrujúcim sa pripomína, že oneskorená platba poplatku sa preukáže tým, že dokumentačný súbor údajov je neúplný a to bude mať za následok zamietnutie zápisu. Poplatok za zápis v takýchto prípadoch nebude spätne preplatený.

Ďalšie informácie
Agentúrne poplatky sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 340/2008 zo dňa 16. apríla 2008 o poplatkoch a poplatkoch splatných Európskej agentúre pre chemické látky a sú pravidelne zhodnotené.

originálna správa >>


27.09. 2010 Agentúra ECHA ponúka podporu registrujúcim vo výnimočných prípadoch
Spoločnosti čeliace výnimočným situáciám, ktoré im môžu zabrániť vykonať registráciu včas, by o tom mali informovať agentúru ECHA v dostatočnom časovom predstihu pred termínom, ktorý uplynie 30. novembra 2010.
Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) sa dohodla, že agentúra ECHA môže ponúknuť pomoc v piatich osobitných situáciách, to buď využitím práva rozhodnúť podľa vlastného uváženia podľa nariadenia REACH, alebo poskytnutím transparentných prostriedkov spoločnostiam so zámerom preukázania dobrej viery. Každá dotknutá spoločnosť bude musieť v čo najväčšom časovom predstihu pred uplynutím termínu predložiť webový formulár, v ktorom poskytne podrobné odôvodnenie svojej situácie a objasnenie opatrení, ktoré prijala s cieľom splniť svoje záväzky vyplývajúce z nariadenia REACH. Agentúra ECHA po prijatí týchto informácií poskytne pokyny, ako predložiť registráciu do stanoveného termínu.

viac v PDF slovenčina >>
viac v originálnej správe >>


22.09. 2010 Centrum pre chemické látky a prípravky zverejnilo na svojich stránkach neoficiálny preklad Zákona č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) do anglického jazyka

PDF v angličtine


13.09. 2010 Čas beží! Konajte už teraz! leták PDF


30.08. 2010 Tlačová správa ECHA
Verejná konzultácia, ktorá sa týka 11 potenciálnych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

ECHA dnes zverejnila návrhy na identifikáciu jedenástich chemikálií ako SVHC látok a možných kandidátov na autorizáciu. Podrobné návrhy sú dostupné na internetovej stránke agentúry ECHA pomocou odkazu na konci tejto tlačovej správy. Vyzývame zúčastnené strany pripomienkovať jedenásť návrhov do 14. októbra 2010.
Tri členské štáty EÚ – Rakúsko, Nemecko a Holandsko - predložili návrhy na identifikáciu jedenástich chemických látok ako SVHC látky. Ktokoľvek môže komentovať tieto návrhy nasledujúcich 45 dní. Pripomienky by sa mali zamerať predovšetkým na nebezpečné vlastnosti, ktoré spĺňajú podmienky chemických látok ako SVHC látky. Okrem toho, zainteresované strany môžu poskytnúť komentáre a ďalšie informácie o použití, expozícii a dostupnosti bezpečnejších alternatívnych látok alebo techniky. Mali by si byť vedomí, že tieto aspekty sa budú posudzovať predovšetkým v ďalšej fáze procesu (t. j. výbere látok na autorizáciu), ktorá zahŕňa nové kolo verejnej konzultácie. Výbor členských štátov, požadujúci dohodu o identifikácii látok ako SVHC, preskúma tieto pripomienky predtým, ako ich ECHA zahrnie do kandidátskeho zoznamu, z ktorého sú látky vybraté na autorizáciu. Po prechodnom období, sa môžu látky uvedené v zozname autorizácii (príloha XIV nariadenia o REACH) používať, ak majú osobitnú autorizáciu.
V zozname kandidátov je uvedených už 38 látok. Pre dodávateľov výrobkov účasť v zozname znamená nové informačné požiadavky o výrobkoch (zmesi a tovary), ktoré tieto látky obsahujú. Látky boli navrhnuté z toho dôvodu, že môžu vážne ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie. Osem láto je karcinogénnych, mutagénnych a/alebo poškodzujúcich reprodukciu (látky CMR). Navrhujú sa ďalšie tri pre rovnaké obavy ako látky PBT (perzistentné, náchylné na bioakumuláciu a toxické). Názvy látok, dôvody pre ich návrh ako SVHC a ich potenciálneho použitia sú uvedené nižšie.


Názov látky

Číslo EC

Číslo CAS

Navrhovaná
SVHC
vlastnosť

Potencionálne využitie*

1,2,3-
Trichlorobenzene

201-757-1

87-61-6

ako PBT látka
(rovnaká úroveň
z obavy)

Použitia sú rovnaké ako v prípade 1,2,4-
trichlórbenzén.

1,2,4-
Trichlorobenzene

204-428-0

120-82-1

ako PBT látka
(rovnaká úroveň
z obavy)

Existujú obmedzenia v pretláčaní zákazu uvedenia na trh
alebo použitia látky alebo zmesi v koncentrácii ≥0.1%
s výnimkou použitia ako medziprodukt pre syntézu a ako
rozpúšťadlo v procese uzavretého systému.
Používa sa najmä ako polotovar a ako rozpúšťadlo procesu
v uzavretých systémoch.
Látka sa môže vyskytnúť v dovážaných výrobkoch.

1,3,5-
Trichlorobenzene

203-608-6

108-70-3

ako PBT látka
(rovnaká úroveň
z obavy)

Použitia sú rovnaké ako v prípade 1,2,4- trichlórbenzén.

Cobalt(II) sulphate

33-334-2

10124-43-3

CMR (karcino-
génne, kat. 2;
látky poškodzu-
júce reproduk-
ciu, kat. 2)

Hlavne sa používa pri výrobe iných chemikálií.
Ďalšie použitia môžu byť výroba katalyzátorov a sušičiek,
materiály na povrchovú úpravu (napríklad galvanizačné),
zabránenie korózii, výrobu pigmentov, odfarbovanie
(v sklárstve, keramike), batérie, doplnok výživy zvierat,
pôdne hnojivo a iné.

Cobalt(II) dinitrate

233-402-1

10141-05-6

CMR (karcino-
génne, kat. 2;
látky poškodzu-
júce reproduk-
ciu, kat. 2)

Používa sa najmä pri výrobe iných chemikálií a výrobe
katalyzátorov.
Ďalšie využitie je na povrchovú úpravu a batérie.

Cobalt(II) carbonate

208-169-4

513-79-1

CMR (karcino-
génne, kat. 2;
látky poško-
dzujúce repro-
dukciu, kat. 2)

Používa sa najmä pri výrobe iných chemikálií a výrobe
katalyzátorov.
Ďalšie využitie je na povrchovú úpravu a batérie.

Cobalt(II) diacetate

200-755-8

71-48-7

CMR (karcino-
génne, kat. 2;
látky poškodzu-
júce reproduk-
ciu, kat. 2)

Hlavne sa používa pri výrobe iných chemikálií.
Ďalšie použitia môžu byť výroba katalyzátorov a sušičiek,
materiály na povrchovú úpravu (napríklad galvanizačné),
zabránenie korózii, výrobu pigmentov, odfarbovanie (v
sklárstve, keramike), batérie, doplnok výživy zvierat, pôdne
hnojivo a iné.

2-Methoxyethanol

203-713-7

109-86-4

CMR (látky
poškodzujúce
reprodukciu,
kat. 2)

Hlavne sa používa ako rozpúšťadlo, chemický polotovar
a prísada pre palivá.

2-Ethoxyethanol

203-804-1

110-80-5

CMR (látky
poškodzujúce
reprodukciu,
kat. 2)

Hlavne sa používa ako rozpúšťadlo a chemický medziprodukt.

Chromium trioxide

215-607-8

1333-82-0

CMR (karcino-
génne, kat. 1,
mutagén, kat. 2)

Používa sa pri kovovej povrchovej úprave a ako záchytný
prostriedok v konzervante pre splavované drevo.

Kyseliny uvoľnené
z chromium trioxide
a ich oligoméry:

Kyselina chrómová

Kyeslina
dichrómová

Oligoméry kyseliny
chrómovej a
kyseliny
dichrómovej

 

 

231-801-5

236-881-5

 

-

 

 

 

7738-94-5

13530-68-2

 

-

CMR (karcino-
génne, kat. 2)

Tieto kyseliny a ich oligoméry sa vygenerujú, keď chromium
trioxide sa rozpustí vo vode. Chromium trioxide sa používa
hlavne vo forme vodného roztoku. Takže použitia týchto
látok sú rovnaké ako je uvedené pre chromium trioxide.

* Potenciálne použitie podľa informácií v prílohe XV nariadenia predkladajúcich členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp

Odkaz na konzultácie:

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

Originálna správa ECHA
17.08.2010 ECHA vydala Newsletter No 4/2010

z obsahu:
- registrácia látok 30. novembra 2010
- klasifikácia látok a etikety
- prejdite pravidlami obchodu
- správna deklarácia veľkosti podniku
- pomocné nástroje

ECHA Newsletter No 4/2010


30.07.2010 Aktualizácia o výmene informácií na webových stránkach agentúry ECHA

 

Webové stránky agentúry ECHA boli aktualizované. Teraz objasňujú, ako môžu spoločnosti kontaktovať agentúru ECHA, ak údaje o štúdiách stavovcov nie sú uvedené v SIEF, pred alebo po predložení spoločných registračných dokumentov. K dispozícii je nový webový formulár na oznamovanie tohoto typu sporných údajov agentúre ECHA.
Aby ECHA uľahčila vyhľadávanie informácií, ktoré sa týkajú sporov o výmene informácií, mení obsah jej webových stránok na otázky a odpovede pre výmenu informácií a súvisiacich sporov.
Potenciálni registrujúci tej istej látky musia poskytnúť minimálne údaje, ktoré sa týkajú testov na stavovcoch pre splnenie ich požiadaviek na informácie o registrácii. Je povinnosťou rokujúcich strán aby sa snažili dosiahnuť dohodu o trovách pri zdieľaní týchto informácií spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom.
Agentúra ECHA môže pomáhať spoločnostiam, ktorým sa napriek ich úsiliu nepodarilo dosiahnuť dohodu o zdieľaní údajov. Avšak zúčastnené strany by mali využiť všetky možnosti pri rokovaniach pred hľadaním pomoci u agentúry ECHA.
Potenciálni registrujúci zúčastnení na spore o výmene informácií vždy získajú rozhodnutie z agentúry ECHA, ktorá ak udelí povolenie na vykonanie zápisu napriek sporu, tak len pred predložením ich registračných dokumentov.
V dôsledku toho agentúra ECHA vyzýva najmä všetkých členov fóra SIEF, aby vykonávli svoje povinnosti pri výmene informácií včas. Najmä v súvislosti s registráciami vyžadovanými do 1. decembra 2010 rokovania musia byť bez zbytočného odkladu, aj keď ešte prebieha spoločné predkladanie dokumentačného súboru údajov. Potenciálni registrujúci pre prvú lehotu na registráciu by mali rokovať a informovať ECHA do konca septembra 2010, ak chcú získať rozhodnutie z agentúry ECHA pred týmto termínom.
Žiadateľ musí vyplniť formulár na stránke a poskytnúť vhodný listinný dôkaz, že sa usiloval dosiahnuť dohodu. Agentúra ECHA bude potom kontaktovať ďalšieho vyjednávacieho účastníka, aby zistila jeho názor. Agentúra ECHA potom posúdi úsilie všetkých strán ako splnili svoj záväzok dosiahnuť dohodu o výmene informácií. Agentúra ECHA nakoniec rozhodne, či poskytne alebo neposkytne povolenie odkazovať na spochybnené údaje, s cieľom pokračovať v registrácii.
Ak chcú registrujúci alebo potenciálni registrujúci získať rozhodnutie z ECHA, mali by ukončiť rokovania a podať informácie do konca septembra 2010, čo je aj prvý termín na registráciu.


29.07.2010 ECHA vyzýva registrujúcich sa z malých a stredných podnikov na overenie veľkosti ich spoločnosti

Spoločnostiam a výhradným zástupcom sa odporúča, aby preskúmali veľkosť spoločnosti, ktorú zastupujú v REACH-IT. V súlade s nariadením o poplatku za REACH, ECHA kontroluje spoločnosti, ktoré sa samé identifikovali ako mikropodniky, malé alebo stredné podniky. ECHA môže požiadať spoločnosti, aby preukázali ich postavenie malých a stredných podnikov a ak tak neurobia, tak im bude účtovaný REACH poplatok v plnej miere alebo poplatok, ktorý sú uplatňuje na ich revidovanú veľkosť.
Agentúra ECHA začne vyberať správne poplatky za akúkoľvek nesprávnu ragistráciu malých a stredných podnikov v nadchádzajúcich mesiacoch. Na tento účel agentúra predložila na schválenie návrh rozhodnutia Riadiacej rady (MB) v Európskej komisii. Následne sa určí presná výška správneho poplatku.
Na internetovej stránke agentúry ECHA je nová stránka venovaná malým a stredným podnikom. Poskytuje online nástroj, ktorý umožňuje spoločnostiam kontrolovať, či sú v súlade s definíciou malých a stredných podnikov spolu s jasnými pokynmi v prípade, že budú musieť prehodnotiť svoje postavenie.

 

Čítať celý článok...
 


ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification