Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ
Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

ECHA/NR/18/04
(neautorizovaný slovenský preklad)

Zdôrazňuje vytváranie sietí, budovanie kapacít a zlepšenie prístupu k údajom, finančnú a technickú podporu ako kľúčové oblasti činnosti.

Helsinki 29. januára 2018 - Stratégia načrtáva štyri hlavné oblasti činnosti koordinovanej celoeurópskej podpory nahrádzania:

 1. Budovanie kapacít v rámci dodávateľského reťazca
  Začatie dialógu o príležitostiach a výzvach v oblasti substitúcie a budovania spolupráce, ktoré podporujú výskum, hodnotenie a prijatie bezpečnejších alternatív k látkam vzbudzujúcim obavy.
 2. Financovanie a technická podpora substitučných iniciatív
  Zlepšenie informovanosti prostredníctvom mapovania dostupných finančných prostriedkov a technickej podpory relevantných pre projekty súvisiace s náhradou a sprístupnením informácií spoločnostiam.
 3. Účinnejšie využívanie chemických údajov agentúry ECHA
  Databázy agentúry ECHA o chemických látkach sú cenným nástrojom na podporu trvalo udržateľnej náhrady prostredníctvom správneho pochopenia rizík a rizík spojených s látkami, ktoré sa majú nahradiť. Stratégia navrhuje niekoľko projektov, ktoré by sa mohli rozvinúť, aby sa ďalej uľahčilo používanie týchto údajov na náhradu.
 4. Rozvoj koordinačných a kooperačných sietí
  Okrem rozvíjania existujúcich sietí navrhuje stratégia vytvorenie siete viacerých zainteresovaných strán, ktorá by zahŕňala príslušné orgány Európskej komisie a členských štátov, priemyselné organizácie, jednotlivé spoločnosti, mimovládne organizácie, výskumné organizácie a spotrebiteľské združenia, ktoré sa zaujímajú o náhradu.

Stratégia vychádza zo spätnej väzby zúčastnených strán, členských štátov a Európskej komisie. Jeho implementácia bude súčasťou ročného pracovného plánu agentúry ECHA a vyučovanie z workshopov o spolupráci v oblasti dodávateľského reťazca pomôže k ďalšiemu rozvoju stratégie od roku 2019. Pokrok v implementácii stratégie bude prezentovaný každoročne.

Stratégia je prepojená s prioritami EÚ o viac kruhovom a biologicky-založenom hospodárstve, udržateľnej výrobe a používaní chemických látok a netoxickom prostredí.

Základné informácie
Cieľom právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pre súčasné i budúce generácie a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu. Nariadenia REACH, CLP a biocídne výrobky boli navrhnuté tak, aby vyvíjali tlak na priemyselné odvetvie a poskytovali mu stimuly na pokúšanie sa nahradiť nebezpečné látky menej nebezpečnými. Tým, že zabezpečuje úspešné vykonávanie týchto nariadení, agentúra ECHA podporuje priame a nepriame nahradenie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/new-strategy-promotes-substitution-to-safer-chemicals-in-the-eu

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification