Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch
Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch

Cieľom pilotného projektu je určiť úroveň a dôvody nedodržiavania a zvýšiť informovanosť o povinnostiach. Obzvlášť sa budú kontroly zameriavať na dodávateľov spotrebných výrobkov.

ECHA/NI/17/34
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 20. novembra 2017 - Fórum pre výmenu informácií o presadzovaní nariadenia REACH začalo pilotný projekt na overenie súladu s oznamovacími a komunikačnými povinnosťami látok v článkoch v nariadení REACH. Projekt sa začína v dôsledku vnútroštátnych opatrení na presadzovanie práva, správ od orgánov alebo mimovládnych organizácií a nízkeho počtu oznámení, podané agentúre ECHA. Všetci naznačujú, že povinnosti priemyslu nebudú adekvátne splnené.

Cieľom pilotného projektu je:

 1. kontrola dodržiavania povinností výrobcov, dovozcov a dodávateľov výrobkov (články 7 a 33 nariadenia REACH);
 2. prispieť k zvyšovaniu povedomia a pochopenia právnych záväzkov a následne k zvýšeniu úrovne súladu medzi držiteľmi povinností;
 3. budovať lepší obraz o skutočnej úrovni dodržiavania predpisov zo strany dodávateľov výrobkov;
 4. zistiť dôvody nedodržania pravidiel a či sú potrebné ďalšie opatrenia (napr. podpora držiteľom povinností) zo strany agentúry ECHA, Komisie a / alebo príslušných orgánov členských štátov; a
 5. zhromaždiť skúsenosti a zaviesť metódy presadzovania potenciálnych kontrol týchto záväzkov vo väčšej miere v budúcnosti.

Cieľovými skupinami pre inšpekciu sú distribútori výrobkov a výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov. Výrobky, ktoré pravdepodobne obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu, ktorým môžu byť vystavení spotrebitelia, sú osobitným dôrazom. Príklady spotrebných predmetov, ktoré sa môžu súčasne kontrolovať, sú elektrické výrobky, stavebné materiály a interiérové ​​výrobky.

Medzi konkrétne látky, na ktoré by mohol byť zameraný projekt, patria:

 • brómované retardéry horenia;
 • fosforové retardéry horenia;
 • chlórparafíny s krátkym reťazcom;
 • ftaláty;
 • aprotické polárne rozpúšťadlá;
 • perfluorované látky; a
 • fenolové benzotriazoly.

Operačná fáza projektu sa začala v októbri 2017 a bude prebiehať do konca júna 2018. Výsledky sa očakávajú koncom novembra 2018.

Agentúra ECHA aktualizovala svoje usmernenia REACH týkajúce sa požiadaviek na látky vo výrobkoch a tiež usporiadala internetový seminár pre priemysel o povinnostiach v oblasti oznamovania a notifikácie, ktoré musia dovozcovia, výrobcovia a dodávatelia výrobkov v EÚ dodržiavať v prípade, že ich výrobky obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu. Odkazy na záznamy a prezentácie s vedením a webinárom sú k dispozícii nižšie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/enforcement-project-to-check-compliance-with-the-obligations-of-substances-in-articles

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification