Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC)
Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC)

Európsky parlament v stredu zablokoval návrh Európskej Komisie ktorý by obmedzil určenie niektorých chemických látok obsiahnutých v pesticídoch za EDC - Výbor pre životné prostredie odhlasoval nesúhlasné stanovisko.

Výbor pre životné prostredie (MEP) sa vyjadril, že Komisia prekročila svoj mandát nárvhom na výnimku pre látky, ktoré majú vo svojom "dizajne" útok na endokrinný systém, napríklad niektoré pesticídy.

Zamietnutie, ktoré bolo navrhované MEP (v zastúpení Jytte Guteland a Bas Eickhout ) bolo schválené pomerom hlasov 389 ku 235 (pri 70 absenciách) predstavujúc tak absolútnu väčšinu potrebnú na zablokovanie návrhu. Komisia teda bude musieť vypracovať nový návrh, zohľadniac pripomienky parlamentu.


Ďalšie informácie
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171002IPR85122/identifying-endocrine-disruptors-meps-block-plans-exempting-some-pesticides

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification