Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku

 

Helsinky , 09.04.2014 - V prípade A-001-2013 navrhovateľ požiadal o zrušenie rozhodnutia ECHA , ktoré vyžaduje predloženie ďalších informácií o identite látky.

 

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Privítali by ste dostupnosť zvýhodnených úverov pre plnenie povinností vyplývajúcich z chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Click on the slide!

REACH Delivery service

The REACH Delivery service

Zásielková služba REACH je používaná výrobcami, dovozcami, distribútormi a následnými užívateľmi po celom svete. Máte záujem byť súčasťou?

More...
Click on the slide!

REACH Manager kurz (SK) 2014

REACH Manager 2014

REACH Manager kurz 3. - 4.4.2014, Bratislava

More...
Click on the slide!

Výrobky

Aktuálne otázky chemickej legislatívy a legislatívy výrobkov - dopady na podnikanie, 14.5.2014, Bratislava

More...
Click on the slide!

Kozmetické výrobky

Kozmetické výrobky

 Konzultačno-informačný deň pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov kozmetických výrobkov,  10.4.2014, Bratislava  

More...
Click on the slide!

Požiadavky nariadení REACH a CLP

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odbornú pomoc pri plnení neustále sa meniacich požiadaviek legislatívy

More...
Click on the slide!

Máte otázky? Chcete zistit viac?

Máte otázky? Chcete zistit viac?

Ekotoxikologické centrum pre Vás zprístupnilo fórum, na ktorom majú všetci možnosť pýtať sa a vyjadriť svoj názor na zaujímavé témy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, hračiek, kozmetických prípravkov, kariet bezpečnostných údajov, problematiky REACH a veľa iného

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
bv sk ponuka2014 final_sk

REACH a CLP služby

Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich s plnením požiadaviek nariadení REACH a CLP  v podniku – registrácia/predregistrácia/notifikácia látok, testy, vypracovanie dokumentácie (CSA/CSR, ES, KBÚ), komunikácia v dodávateľskom reťazci....
| viac info >>

Kozmetické výrobky

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu kozmetického výrobku pre uvedenie na trh.V rámci kooperácie s certifikovanými laboratóriami Vám ponúkame aj naše laboratórne služby v prípade potreby testovania účinnej látky obsiahnutej v kozmetickýcg výrobkoch.
| viac info >>

 

Karty bezpečnost. údajov

Správa KBÚ v podniku – komplexná služba, vypracovanie a revízie kariet bezpečnostných údajov v zmysle REACH a CLP, expozičný scénar, vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov z cudzojazyčných podkladov...
| viac info >>

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Školenia a kurzy
skoleniesk

Ekotoxikologické centrum organizuje odborné školenia pre oblasť ochrany zdravia pri práci, pre oblasť práce s jedmi, environmentálnych a chemických rizík, pre aktuálne požiadavky chemickej legislatívy... Firemné školenia - školenie pre zamestnancov priamo vo Vašej firme. Odborné kurzy v spolupráci s odborníkmi z renomovaných európskych inštitúcií.
| viac info >>

 

 
Ochrana zdravia pri práci
ochranazdravia

Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika; zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia; vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.
| viac info >>

 
Prevádzkový poriadok
safety

 Zabezpečenie povinností zamestnávateľa:

  • Zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku     
  • Posudzovať riziko týchto faktoroch
  • Vypracovať posudok o riziku
  • Vylúčiť riziko z nebezpečného chemického faktora
  • Zabezpečiť meranie chemických faktorov.        viac info >>

 

 
Komplexné zabezpečenie
komplexne

Zahŕňa celkovú starostlivosť o zákazníka pre oblasť chemickej legislatívy a ochrany zdravia pri práci - včasná informovanosť o zmenách v oblasti chemickej bezpečnosti a ochrany životného prostredia, poradenstvo týkajúce sa dodržiavania požiadaviek nariadenia REACH a CLP v podnikaní - registrácia / pre-registrácia / oznámenia látok, príprava dokumentácie (CSA / CSR, EC, SDS), komunikácia v dodávateľskom reťazci, sds, adr, zabezpečenie úplného spracovania podkladov (karty bezpečnostných údajov, prevádzkové poriadky, ...), príprava školenia pre zamestnancov, zavádzanie systému REACH.
| viac info >>

 
Hodnotenie rizík
risk

Vypracovanie hodnotenia rizík pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a definovanie následných nápravných opatrení v súlade s nariadením REACH.( potrebné priemysel podniky, splnenie legislatívných, poradenské služby, outsourcing)
| viac info >>

 
Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky
ochrana

Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky majú za úlohu chrániť ľudské zdravie pri rôznych činnostiach. Ochranné pracovné pomôcky zahŕňajú širokú škálu prostriedkov chrániacich rôzné časti tela, pred rizikami spojenými s výkonom určitej pracovne činnosti.
| viac info >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification